Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Cilji in kompetence

Temeljni cilji in kompetence študijskega programa VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA

Temeljni cilji:

 • izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za delo na področju inženirskega varstva okolja in urejanja prostora,
 • pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja varstva okolja s poudarkom na tehničnih sistemih varstva okolja,
 • pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja urejanja prostora,
 • pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov,
 • pridobiti sposobnost aplikacije teoretičnega znanja, metodologij in modelov v praksi,
 • se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature,
 • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike,
 • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu,
 • samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti,
 • avtonomnost pri svojem strokovnem delu,
 • zmožnost spremljanja razvoja, trendov in okoljskih tehnologij,
 • se zavedajo pomembnosti zagotavljanja trajnostnega razvoja, preventivnega ravnanja in ohranjanja narave.
Študent/ študentka (v nadaljevanju: študent) v programu pridobi generične in poklicno-specifične kompetence.

Generične kompetence:

 • sposobnost evidentiranja in definiranja okoljskih problemov, analize problemov ter priprave strokovno utemeljenih rešitev,
 • sposobnost povezovanja znanja z različnih področij pri uporabi in razvoju novih tehničnih ukrepov varstva okolja, aplikacij na področju oskrbovalnih sistemov in prostorskem načrtovanju,
 • uporabo pridobljenega znanja za uspešno strokovno komuniciranje v domačem in mednarodnem okolju,
 • sposobnost obvladanja standardnih metod, postopkov in procesov v tehnoloških oskrbovalnih sistemih in sistemih varstva okolja,
 • vodenje in reševanje konkretnih delovnih problemov na področju varstva okolja, urejanja prostora in upravljanja z zavarovanimi območji,
 • razvijanje moralnega in etičnega čuta za poštenost, natančnost in vestnost pri delu,
 • sposobnost stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na svojem konkretnem delovnem strokovnem področju.

Poklicno-specifične kompetence:

 • razumejo pomen preventive za ohranjanje okolja in narave,
 • se usposobijo za intenzivno in stalno uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije ter informacijsko upravljavskih sistemov na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju,
 • znajo realno reševati konkretne okoljske probleme na področju oskrbovalnih sistemov, okoljskih tehnologij, proizvodnih procesov, ključnih dejavnosti v naravnem (kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo, ribištvo) in urbanem okolju,
 • se zavedajo omejenosti surovinskih in energetskih virov, pomembnost ekonomične porabe in ponovne ter zakonitosti naravnega krožnega toka snovi in energije,
 • sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njegove vgradnje v konkretne rešitve v okoljskih oskrbovalnih sistemih, tehničnih ukrepih varstva okolja, urejanja prostora in upravljanja z zavarovanimi območji,
 • razvoj veščin in spretnosti pri uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju,
 • pridobijo sposobnost za samostojno spremljanje razvoja stroke,
 • se usposobijo za načrtovanje in obratovanja okoljskih oskrbovalnih sistemov,
 • znajo uporabljati teoretično naravoslovne osnove v načrtovanju in obratovanju sistemov zdravstvene hidrotehnike, gospodarjenja s komunalnimi odpadki, mestnih cest, drugih mestnih omrežij oziroma komunalne infrastrukture in prostorskih sistemov,
 • seznanijo se s področno zakonodajo s poudarkom na javnih službah varstva okolja, varstva narave, gospodarskih družb in postopki načrtovanja in umeščanja komunalnih, industrijskih ter obrtnih dejavnosti v prostor,
 • spozna postopke preprečevanja vplivov na okolje v naseljih, industriji, in drugih dejavnosti ter ukrepe za preprečevanje negativnih vplivov na okolje,
 • se usposobijo za načrtovanje, vodenje obratovanja in vzdrževanja mestnega prometa, prostorskega planiranja, deloma drugih mestnih omrežij (komunalne energetike – vročevodi in plinovodi) in praktična inženirska znanja vzdrževanja in upravljanja z objekti in napravami namenjeni,
 • poznavanje in sposobnost uporabe praktičnih inženirskih znanj s področja hidrotehnike v gospodarstvu (industrijski, procesni in požarni vodovod, industrijska kanalizacija, čiščenje industrijskih odpadnih voda) in energetiki, gospodarjenja z industrijskimi odpadki, čiščenja dimnih plinov in preprečevanja emisij raznih onesnaževal v zrak,
 • seznani se z osnovami sonaravnega kmetovanja in gospodarjenja z gozdovi, naravnimi viri in urejanja vodotokov, načrtovanja krajine in prenove podeželja,
 • si pridobi sposobnost uporabe teoretičnih naravoslovnih osnov pri upravljanju ekosistemov, zavarovanih območij in drugih območij s posebnim ali zavarovanim statusom (krajinski in nacionalni parki, mokrišča).