Študijska komisija

Sestavo in pristojnosti študijske komisije opredeljuje 14. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI):
  1. Študijsko komisijo sestavljajo najmanj trije predavatelji šole, vodi pa jo predsednik, ki je eden izmed članov. Člane in predsednika študijske komisije imenuje predavateljski zbor za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.
  2. Študijska komisija obravnava vprašanja v zvezi z vpisom, napredovanjem študentov, prilagajanjem in posodabljanjem študijskih programov ter sprejema merila za ugotavljanje, potrjevanje in preverjanje z delom pridobljenega znanja oziroma drugega neformalno pridobljenega znanja, ki se prizna študentu pri izpolnjevanju študijskih obveznosti, ter opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti predavateljski zbor.
  3. Predavateljski zbor sprejme poslovnik za delovanje študijske komisije.
  4. Študijska komisija pri svojem delu sodeluje s študenti.

Predavateljski zbor Višje strokovne šole je dne 28.9. 2015 imenoval študijsko komisijo v sestavi:

  • Matevž Čadonič (predsednik),
  • dr. Jani Zore,
  • Barbara Stopar,
  • Aleksander Vrščaj.

 *

»Začasno Študijsko komisijo sestavljajo štiri predavatelji, ki so člani predavateljskega zbora:«