Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Ravnatelj

Pristojnosti in dolžnosti ravnatelja so opredeljene v 11. členu Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI):

(1) Vodja šole, ki je organizirana kot samostojni zavod, je direktor, vodja šole, ki je organizirana kot enota, pa ravnatelj.

(2) Direktor je pedagoški vodja in poslovodni organ šole ter opravlja naslednje naloge:
 • organizira, načrtuje in vodi delo šole,
 • pripravlja dolgoročni razvojni program šole,
 • skrbi za mednarodno primerljivost šole,
 • pripravlja letni delovni in finančni načrt, je odgovoren za njuno izvedbo ter pripravi letno poročilo o njuni realizaciji,
 • skrbi za kakovostno izvajanje študijskega programa, sodeluje z delodajalci ter sklepa pogodbe o praktičnem izobraževanju študentov,
 • je odgovoren za uresničevanje pravic študentov,
 • vodi delo predavateljskega zbora,
 • imenuje izpitne komisije,
 • oblikuje predlog nadstandardnih programov,
 • spremlja delo strokovnih delavcev in sodelavcev ali strokovnih delavk in sodelavk (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci in sodelavci), jim svetuje ter spodbuja njihovo strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje,
 • odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede ter predlaga njihovo napredovanje v nazive,
 • spodbuja in spremlja delo študentov oziroma študentskega sveta,
 • odloča o disciplinskih ukrepih in o izvedbi programov za študente s posebnimi potrebami,
 • zastopa in predstavlja šolo in je odgovoren za kakovost in zakonitost dela,
 • določa sistemizacijo delovnih mest, skrbi in odgovarja za finančno poslovanje šole,
 • določa plačo zaposlenim in odgovarja za pravilnost njenega izračuna,
 • odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev ter opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
(3) Če je šola organizirana kot organizacijska enota, ravnatelj samostojno opravlja naloge iz prejšnjega odstavka, razen tistih, ki jih kot poslovodni organ v sodelovanju z njim opravlja direktor zavoda oziroma gospodarske družbe.
Direktor zavoda oziroma gospodarske družbe v sodelovanju z ravnateljem:
 • usklajuje letni delovni in finančni načrt šole in je odgovoren za njuno izvedbo ter pripravi letno poročilo o njuni realizaciji,
 • določa sistemizacijo delovnih mest, skrbi in odgovarja za finančno poslovanje šole,
 • določa plačo zaposlenim in odgovarja za pravilnost njenega izračuna,
 • odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev ter
 • opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.


Z dnem 24. 6. 2019 je bila na mesto ravnatelja Višje strokovne šole imenovana mag. Dragica Budić.