Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Študijski program

Višješolski študijski program Lesarstvo temelji na poznavanju tehnologije na različnih področjih lesarstva. Študentje pridobijo generične in poklicno specifične kompetence s strokovnega področja ter si oblikujejo odločnost, samozavest in profesionalnost pri reševanju strokovnih problemov. Naučijo se samostojno načrtovati terminski plan in organizirati potrebne aktivnosti za učinkovito delo kakor tudi načrtovati, organizirati in voditi tehnološke procese predelave, obdelave in uporabe lesa ter lesnih tvoriv. Diplomant študijskega programa Lesarstvo zna zagotavljati kakovost delovnih procesov in izvajati izbor ter pregled izdelkov, skrbeti za racionalno rabo energije, materiala in časa.
V sklopu obveznih vsebin študentje pridobijo kompetence in znanja iz osnovnih področij lesarstva, organizacije dela, poslovnega komuniciranja, osnov ekonomije in podjetništva ter marketinga in uporabe informacijske tehnologije. Ta znanja jim pomagajo razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje, hkrati pa študentje razvijajo kompetence, potrebne za vodenje administrativnih procesov v zvezi z organizacijo aktivnosti delovanja in zagotavljanja vzdrževanja delovnih sredstev in opreme.
Izbirna modula omogočata pridobitev poglobljenega znanja na posameznih področjih. V modulu Primarna predelava in lesna gradnja je poudarek na področjih energetskih postopkov in tehnologij v lesarstvu ter na oblikovanju in konstruiranju lesnih gradenj. V modulu Finalna predelava študentje poglobijo svoja znanja na področjih računalniško podprtega konstruiranja izdelkov ter umetniškega obdelovanja lesa.

OBLIKE IN TRAJANJE ŠTUDIJA

Redni študij

Redni študij traja dve leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Izvaja se ob delavnikih. Študijsko leto obsega 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24 tednov izobraževanja v šoli in 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcih oziroma v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Izredni študij

Izredni študij je organizacijsko in izvedbeno prilagojen zaposlenim študentom, traja dve leti in pol in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Študijski proces se izvaja dvakrat do trikrat na teden v popoldanskem času po sistemu zaporedne izvedbe predmetov oziroma največ dva predmeta vzporedno.

RAZLOGI ZA VPIS K NAM

Študij je praktično naravnan

40 % študijskega programa se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih v obliki praktičnega izobraževanja.

Študij je moderno zasnovan

Vsebina študijskega programa in kompetence diplomantov izhajajo iz opredelitev aktualnih potreb gospodarstva.

Zaposlitvene možnosti diplomantov so odlične

Študij zagotavlja diplomantom perspektivo na področju zaposlovanja ter nadaljnjega razvoja in napredovanja, saj inženirji lesarstva spadajo med najbolj iskane poklice.

Kakovosten in strokoven pedagoški kader

Pri izvedbi predavanj in vaj sodelujejo tudi predavatelji, ki so zaposleni v gospodarstvu in imajo bogate izkušnje v stroki.

Prostorski pogoji študija so vrhunski

Laboratorijske vaje potekajo v sodobno opremljenih laboratorijih in računalniških učilnicah.

Študij je podprt z informacijsko tehnologijo

Šola ima vzpostavljene e-učilnice, v katerih so študentom na razpolago vsa navodila, literatura in druga gradiva, ki jih potrebujejo pri študiju.

Možnost mednarodne izmenjave

Možnost bivanja v študentskem domu

Študentje lahko stanujejo v študentskem domu, ki se nahaja v neposredni bližini šole.

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI

Zaposlitvene možnosti diplomantov so odlične, saj inženirji lesarstva spadajo med zelo iskan kader. Naši diplomanti so zaposljivi na področjih:
 • projektiranja in priprave proizvodnih procesov in tehnologije,
 • projektiranja in priprave izdelkov iz lesa,
 • načrtovanja in projektiranja  lesnoobdelovalne in lesnopredelovalne tehnologije,
 • načrtovanja, izdelovanja in administriranja zbirk podatkov,
 • načrtovanja, razvijanja  in uvajanja celovitih razvojno programskih rešitev,
 • izdelovanja dokumentacije,
 • trženja izdelkov in surovin na področju lesne industrije,
 • vodenja in upravljanja tehnologije višje stopnje obdelave ( CAD,CAM, CNC,...)
 • priprave analiz in produkcije programske opreme s področja vodenja in planiranja poslovnih in proizvodnih procesov,
 • razvoja in realizacije specialnega pohištva ( bolnišnice, domovi za ostarele , vrtci,…),
 • svetovanja na področju ergonomije in opreme objektov, bivalnih prostorov in prostorov specifičnega namena,
 • preskušanja in certificiranja izdelkov.

POGOJI ZA VPIS

V prvi letnik se lahko vpiše:
 • kdor je opravil splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpit oz. diplomo pred letom 2002),
 • kdor je opravil mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit ter tri leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.