Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Cilji in kompetence

Temeljni cilji in kompetence študijskega programa RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

Temeljni cilji:

 • izobraziti inženirje informatike z dovolj širokim strokovnoteoretičnim in praktično uporabnim znanjem za samostojno reševanje konkretnih problemov v informatiki v hitro spreminjajočem se delovnem okolju;
 • poudariti vlogo posameznika kot soustvarjalca uspešnega delovanja informacijskih sistemov;
 • pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja informatike;
 • oblikovati samozavestne, komunikativne, inovativne in kritično razmišljujoče strokovnjake na področju informatike;
 • pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov:
 • se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature;
 • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike;
 • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu;
 • samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti;
 • upoštevati smernice trajnostnega razvoja informatike in njenih trendov v prihodnosti.
Študent/študentka (v nadaljevanju: študent) v programu pridobi generične in poklicno-specifične kompetence.

Generične kompetence:

 • razvijanje poklicne identitete in strokovne odgovornosti;
 • nenehno izboljševanje lastnega dela z uporabo samoevalvacije;
 • sodelovanje pri razvoju stroke;
 • zmožnost analitičnega in ustvarjalnega načina razmišljanja za reševanje strokovnih težav;
 • organiziranje in vodenje delovnih procesov;
 • uporabljanje tujega jezika za spremljanje strokovnih novosti v tujini in za sporazumevanje v strokovni terminologiji;
 • odločanje v poslovnih in strokovnih zadevah;
 • zavedanje o pomenu in vplivu tehnologije na varovanja zdravja in okolja ter odgovorno in etično delovanje na strokovnem področju;
 • sposobnost evidentiranja problema in njegove analize ter predvidevanje operativnih rešitev v procesih organizacije;
 • razvijanje sposobnosti obvladanja standardnih metod, postopkov in procesov v tehnoloških procesih;

Poklicno-specifične kompetence:

 • uporabljanje strojne in programske opreme ter storitve, ki jih potrebuje pri svojem delu;
 • spremljanje novosti v stroki ter  vseživljenjsko učenje o novi strojni in programski opremi ter storitvah;
 • pripravljanje tehnične dokumentacije in delovnega načrta manjšega projekta skladno s strokovnimi; standardi ter načeli racionalne rabe človeških in materialnih virov ter načrtovanje  svojega dela;
 • sodelovanje v skupini in dokumentiranje opravljenega dela;
 • upoštevanje varnostnih in okolijskih standardov pri delu;
 • sledenje vrednotam podjetja, uporabljanje dobrih poslovnih običajev, etično delovanje in delovanje skladno s trajnostnim razvojem družbe;
 • gospodarno/trajnostno ravnanje z odpadki in razumevanje ekonomskih in okolijskih učinkov recikliranja odpadkov;
 • načrtovanje namestitve, upravljanja in vzdrževanja strojne in programske informacijsko-komunikacijske opreme ter storitev in izvajanje načrta;
 • načrtovanje in  testiranje delovanja programske opreme;
 • usklajevanje pomoči uporabnikom pri uporabi informacijsko-komunikacijske opreme, storitev in programske opreme;
 • načrtovanje in zagotavljanje varnosti pri delovanju informacijsko-komunikacijskih opreme, programske opreme in storitev;
 • sprejemanje in posredovanje informacije o delu, o delovnem postopku ter stanju in pomanjkljivostih strojne in programske opreme ter storitev.