Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Študijski program

V programu Varstvo okolja se prepletajo interdisciplinarna znanja, ki naslavljajo dve temeljni področji: neposredno tehnično varovanje ter upravljanje in gospodarjenje s posameznimi elementi okolja (vode, zrak, tla) ter implementiranje smernic trajnostnega razvoja in izvajanje strategij krožnega gospodarstva, kar je podlaga za nadaljnje usvajanje kompetenc, ki jih bodoči diplomanti imajo možnost pridobiti v obveznem in izbirnem delu novega izobraževalnega programa Varstvo okolja. V skladu z novimi izhodišči za pripravo višješolskih študijskih programov, je v program uveden odprti kurikul, ki višjim šolam daje možnost vključevati in razvijati kompetence, ki jih potrebuje lokalno okolje in gospodarstvo. 

V pripravo programa so bila vključena večja podjetja, ki so zaznala potrebo po pridobivanju novih znanj s področja trajnostnega razvoja, krožne ekonomije in trajnostnega poročanja. Povezali smo se s Štajersko gospodarsko zbornico, ki je do podobnih ugotovitev prišla na podlagi različnih aktivnosti, npr. aktivnosti  projekta SRIP Krožno gospodarstvo. Pri nastajanju programa so sodelovali tudi predstavniki naslednjih podjetij: Krka, d. d., Revoz d. d. Novo mesto, Komunala Novo mesto d. o. o., Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Novo mesto, CeROD d. o. o., Mestna občina Novo mesto, Komunala Slovenska Bistrica d. o. o., Komunala Novo mesto d. o. o., Komunalno podjetje Vrhnika d. o. o., Palfinger d. o. o., Energetsko podnebno agencijo za Podravje, Delta plan d. o. o. itd., ki v bodočih diplomantih programa Varstvo okolja vidijo strokovnjake, ki bodo kos nalogam, ki jih zahtevajo delovna področja varstva okolja, evropske smernice in zakonodaja.

SLika
Vir slike: https://www.shutterstock.com/image-photo/earth-day-environment-green-globe-forest-2285503199

OBLIKE IN TRAJANJE ŠTUDIJA

Redni študij

Redni študij traja dve leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Izvaja se ob delavnikih. Študijsko leto obsega 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24 tednov izobraževanja v šoli in 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcih oziroma v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Izredni študij

Izredni študij je organizacijsko in izvedbeno prilagojen zaposlenim študentom, traja dve leti in pol in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Študijski proces se izvaja dvakrat do trikrat na teden v popoldanskem času po sistemu zaporedne izvedbe predmetov oziroma največ dva predmeta vzporedno.
<

RAZLOGI ZA VPIS K NAM

Praktično naravnan in moderno zasnovan študij

Strokovno sodelujemo z vrsto gospodarskih družb, gospodarsko zbornico, občinami in drugimi ustanovami, ki so hkrati partnerji za izvedbo praktičnega izobraževanja. 40% študijskega programa je v obliki praktičnega izobraževanja pri delodajalcih.
Vsebine študijskega programa in kompetence diplomantov izhajajo iz opredelitev aktualnih potreb delodajalcev.

Odlični prostorski pogoji

Višja šola se na nahaja v novi zgradbi Šolskega centra Novo mesto s sodobno opremljenimi predavalnicami.
Študijskemu programu Varstvo okolja in komunala je na razpolaga sodobno opremljen okoljski laboratorij.

Študij je podprt z informacijsko tehnologijo

Šola ima vzpostavljene e-učilnice, v katerih so študentom na razpolago vsa navodila, literatura in druga gradiva, ki jih potrebujejo pri študiju ter v te učilnice oddajajo svoje izdelke kot so poročila o vajah, seminarske naloge, načrte in drugo.

Kakovosten in strokoven pedagoški kader

Pri izvedbi predavanj in vaj sodelujejo predavatelji, ki so zaposleni v gospodarstvu in imajo bogate izkušnje v stroki.

Možnost aktivnega študija in obštudijskih dejavnosti

Študenti sodelujejo v organih šole in volijo študentski svet. Preko študentskega sveta podajajo pobude, predloge in organizirajo razne obštudijske dejavnosti, sodelujejo na študentskih tržnicah in informativnih dnevih.
Poleg tega študenti programa Varstvo okolja in komunala aktivno sodelujejo pri oblikovanju programa strokovnih ekskurzij in vsako leto organizirajo tradicionalno predajo ključa.
Terenske vaje in strokovne ekskurzije so priložnost za sproščeno in vedro druženje združeno s študijskim procesom. S predajo ključa VOK, ki je svojevrsten družaben in hudomušen dogodek, s študenti vzdržujemo tradicijo že od leta 2000. Pričeli smo tudi z lastno organizacijo brucovanja VOK, z željo, da tudi brucovanje  postane tradicija.

Možnost mednarodne izmenjave

V programih mednarodne izmenjave šola spodbuja mobilnost študentov in jim omogoča sodelovanje v mednarodnih projektih ter opravljanje prakse v tujini.

Možnost bivanja v študentskem domu

Prenovljen študentski in dijaški dom je v neposredni bližini (oddaljenost 50 m).

Zelo pomemben in vsakega diplomanta nepozaben je zaključni dogodek svečana podelitev diplom.

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI

Študijski program omogoča študentom pridobiti širok nabor različnih poklicno-specifičnih znanj in kompetenc. Diplomanti so inženirji, ki: samostojno rešujejo zahtevnejše strokovne probleme v delovnih procesih, pri izvajanju javnih služb varstva okolja, v upravnih strokovnih in inšpekcijskih službah na državnem in lokalnem nivoju,  urbanistično- prostorskem planiranju, upravljanju zavarovanih območij, načrtovanju in izvedbi delovnih procesov javne infrastrukture varstva okolja in javnih površin, oskrbovalnih sistemov v proizvodnji in nudenju storitev s področja varstva okolja na trgu.

Znanja in kompetence diplomantom omogočajo zaposlitev na področjih:
 • projektiranja, gradnje, odstranitev, obratovanja in vzdrževanja okoljskih oskrbovalnih sistemov (vodovod, kanalizacija, ravnanje z odpadki, čistilne naprave),
 • projektiranja, gradnje, nadzora in vzdrževanja javnih prometnih, neprometnih, zelenih in drugih površin,
 • prostorskega urejanja in urbanizma,
 • stanovanjskega gospodarstva, zemljiške politike, stavbnih zemljišč, komunalne in obrtne cone,
 • javnega naročanja, razpisov, natečajev in podobnih postopkov,
 • javne službe varstva okolja,
 • proizvodnje strojev in naprav za varstvo okolja (naprav ali njihovih sestavnih delov za vodooskrbo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, zaščito pred hrupom, ravnanje z odpadki),
 • specializiranih družb za ravnanje z vsemi vrstami odpadkov,
 • okoljskega monitoringa,
 • službe za varstvo okolja v gospodarskih družbah,
 • strokovne tehnične  in inšpekcijske službe javne uprave in lokalne samouprave,
 • varčne rabe energije, pregledovanja in vzdrževanja dimovodnih in prezračevalnih naprav.

POGOJI ZA VPIS

V prvi letnik se lahko vpiše:
 • kdor je opravil splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpit oz. diplomo pred letom 2002),
 • kdor je opravil mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit ter tri leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.