Študentski svet

Študentski svet je predstavniški organ študentov Višje strokovne šole Šolskega centra Novo mesto.
Sestavlja ga 5 predstavnikov študentov prvega in drugega letnika, ki se izvolijo na tajnih volitvah. Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta.

Člani Študentskega sveta Višje strokovne šole Šolskega centra Novo mesto v študijskem letu 2019/2020 so:

Ime in priimek
Program
Kristjan WINDSCHER (predsednik)
 Elektronika
Eva GORNIK (podpredsednica)
 Kozmetika
Klemen PAVLOVIČ
 Informatika
Tadej ŠOSTER Elektronika

Marko SIMČIČ
 ElektronikaČlani Študentskega sveta zastopajo študente v organih šole (Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, strateški svet, svet šole) in podajajo svoje mnenje, predloge in pripombe.

Študentski svet:
  • obravnava in daje pristojnim organom šole mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
  • daje mnenje o kandidatu za direktorja oziroma ravnatelja,
  • daje mnenje o kandidatih za vnovično imenovanje v naziv predavatelja višje šole,
  • sprejema in izvaja program obštudijskih interesnih dejavnosti študentov ter organizira in vodi izvajanje teh dejavnosti,
  • obravnava poročilo o organizaciji, izvedbi in razvoju izobraževalne dejavnosti,
  • obravnava in sprejema program in poročilo o obštudijskih interesnih dejavnostih ter organizira in vodi izvajanje teh dejavnosti,
  • skrbi za povezavo študentov Višje strokovne šole Novo mesto s študentskimi organizacijami v Republiki Sloveniji, Evropski skupnosti in po svetu.

 

Vsi študenti ste vabljeni, da vaša vprašanja, pobude ali predloge pošljete na elektronski naslov: #EM#73757767616b7274636024787a687a4f63723f7d793b657e#EM#

Pravilnik o organizaciji in delu Študentskega sveta Višje strokovno šole Šolskega centra Novo mesto.pdf