Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Cilji in kompetence

Temeljni cilji in kompetence študijskega programa VARSTVO OKOLJA

Temeljni cilji:

 • izobraziti bodoče diplomante varstva okolja z zadosti širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za delo na področju varstva okolja s prvinami krožnega gospodarstva in trajnostnega razvoja;
 • pridobiti ustrezna tehnična, naravoslovna in podjetniška znanja za reševanje izzivov na področju varstva okolja;
 • povezovati znanja z različnih področij pri reševanju zahtevnejših strokovnih problemov na delovnem področju;  
 • spodbujati družbeno in ekonomsko razmišljanje za odgovorno in trajnostno ravnanje z okoljem;
 • sporazumevati se z različnimi deležniki v delovnem procesu skladno s poslovnim bontonom;
 • izvajati učinkovito komunikacijo za potrebe uresničevanja nalog na delovnem področju;
 • spremljati novosti in razvijati strokovno usposobljenost z uporabo domače in tuje strokovne literature in virov ter informacijsko-komunikacijske tehnologije za namen strokovnega in kariernega razvoja;
 • uporabljati zbirke podatkov ter druge vire in vsebine v različnih okoljih za doseganje ciljev povezanih z delom;
 • razvijati samozavest in strokovnost za poslovne odločitve ter za reševanje konkretnih strokovnih problemov;
 • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu;
 • opravljati delo po pravilih varnosti in zdravja pri delu;
 • razvijati digitalno pismenost, podjetnost in samoiniciativnost.

Študent/študentka (v nadaljevanju študent) v programu pridobi generične in poklicno-specifične kompetence.

Generične kompetence:

 • razvijanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti;
 • razvijanje bralnega, pisnega, slušnega in govornega sporazumevanja v domačem in tujem jeziku ter samostojnega dela z različnimi viri;
 • spremljanje in upoštevanje področne zakonodaje;
 • povezovanje temeljev tehnologije in ekonomike s prvinami trajnostnega razvoja, krožnega gospodarstva in varstva okolja;
 • krepitev analitičnega, ustvarjalnega in inovativnega načina razmišljanja in delovanja za izvajanje in zagotavljanje kakovostnih storitev;
 • zbiranje, obdelovanje in interpretiranje podatkov za sprejemanje poslovnih odločitev;
 • razvijanje odgovornosti za kakovostno in trajnostno naravnano načrtovanje in izvajanje poslovnih procesov;
 • izvajanje del v pripravi, vodenju in kontroli delovnih procesov skladno z varnostjo in zdravjem pri delu;
 • razvijanje, posredovanje ter podajanje znanja in rezultatov različnim deležnikom.

Poklicno-specifične kompetence:

 • izvajanje ukrepov za trajnostno gospodarjenje in učinkovito rabo naravnih virov ter zaščito zraka, vode, tal in zaščito pred hrupom;
 • uporabljanje programskih aplikacij in podatkovnih baz za posamezna delovna področja,
 • poznavanje pravnih podlag za izvedbo tehničnih in tehnoloških rešitev v posameznem okoljskem sistemu;
 • pripravljanje podlag za potrebe priprave okoljskega in trajnostnega poročanja skladno z zakonodajo in smernicami;   
 • uporabljanje metod in tehnik projektnega menedžmenta ter vodenje manj zahtevnih projektov  in delovnih skupin na področja varstva okolja;
 • izvajanje ukrepov za preprečitev, zmanjševanje in odpravljanje posledic obremenjevanja okolja ter izboljševanje njegove kakovosti;
 • načrtovanje postopkov ravnanja z različnimi vrstami nevarnih in nenevarnih odpadkov;
 • izvajanje ukrepov za preprečevanje nastajanja odpadkov, povečevanje snovne učinkovitosti in uvajanje kroženja surovin, materialov in izdelkov skladno s strategijami krožnega gospodarstva;
 • zagotavljanje kvantitativne in kvalitativne parametre pitne vode v sistemu oskrbe s pitno vodo v skladu z zakonodajo;
 • zagotavljanje delovanja sistemov čiščenja komunalnih in industrijskih odpadnih voda ter načrtovanje in izvajanje monitoringa skladno z zakonodajo;
 • analiziranje in izračunavanje stroškov poslovanja ter izračunavanje lastne in tržne cene;
 • načrtovanje rabe različnih tipov prostora upoštevajoč krajinotvorne dejavnike, pomen naravnih danosti, zavarovanih območij in biodiverzitete izvajanje enostavnih upravnih postopkov, načrtovanja, organizacije in vzdrževanja manj zahtevnih objektov ter infrastrukture s področja varstva okolja;
 • pripravljanje podlag za načrtovanje elementov in omrežij pametnih mest;
 • načrtovanje trajnostne mobilnosti in oskrbnih sistemov urbanih naseljih;
 • načrtovanje in organiziranje vzdrževanja javnih površin v letnem in zimskem času;  
 • načrtovanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v delovnih procesih in na objektih;   
 • načrtovanje in izvajanje monitoringa emisij snovi v zrak, v vode, v tla ter hrupa.