Strateški svet

Sestava in pristojnosti strateškega sveta so opredeljene v 10. členu Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI):

(1) Strateški svet imenuje svet šole ali upravni odbor gospodarske družbe za dobo šest let. Sestavljajo ga:
  • trije predavatelji šole,
  • dva predstavnika pristojne zbornice ali ministrstev oziroma delodajalcev,
  • dva predstavnika študentov,
  • en predstavnik diplomantov ali diplomantk (v nadaljnjem besedilu: diplomanti).
(2) Strateški svet vodi predsednik, ki ga člani sveta izvolijo izmed sebe.

(3) Strateški svet:
  • sprejme dolgoročni razvojni program šole,
  • predlaga nadstandardne programe,
  • predlaga letni delovni načrt šole,
  • predlaga finančni načrt šole,
  • spremlja zagotavljanje kakovosti višješolskega študija,
  • obravnava poročila o študijski problematiki oziroma zadeve, ki mu jih predložijo predavateljski zbor, študijska komisija, komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih ali študenti ter
  • opravlja druge naloge v skladu z ustanovitvenim aktom.
(4) Strateški svet sprejme dolgoročni razvojni program šole v soglasju s svetom zavoda oziroma upravnim odborom gospodarske družbe.

Pri sprejemanju letnega delovnega načrta šole svet zavoda ne more uveljaviti odločitev, ki so v nasprotju s predlogom strateškega sveta. Ob neskladju ocen finančnih možnosti oziroma posledic predloga letnega delovnega načrta, je treba uskladiti stališča obeh organov. O letnem delovnem načrtu dokončno odloči svet zavoda oziroma upravni odbor gospodarske družbe.

(5) Strateški svet sodeluje z vsemi organi šole.

Na Svetu zavoda, 7. decembra 2016, je bil za dobo šestih let imenovan Strateški svet Višje strokovne šole Šolskega centra Novo mesto v sestavi:
  • dr. Mitja Muhič, predavatelj,
  • dr. Marica Prijanovič Tonkovič, predavateljica,
  • dr. Jani Zore, predavatelj,
  • Andrej Krajnc, predstavnik delodajalcev,
  • dr. Damjan Balabanič, predstavnik delodajalcev,
  • Jan Jankovič, predstavnik študentov,
  • Klemen Pavlovič, predstavnik študentov,
  • Dejan Čurk, predstavnik diplomantov.