Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Strateški svet

Sestava in pristojnosti strateškega sveta so opredeljene v 10. členu Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI):

(1) Strateški svet imenuje svet šole ali upravni odbor gospodarske družbe za dobo šest let. Sestavljajo ga:
 • trije predavatelji šole,
 • dva predstavnika pristojne zbornice ali ministrstev oziroma delodajalcev,
 • dva predstavnika študentov,
 • en predstavnik diplomantov ali diplomantk (v nadaljnjem besedilu: diplomanti).
(2) Strateški svet vodi predsednik, ki ga člani sveta izvolijo izmed sebe.

(3) Strateški svet:
 • sprejme dolgoročni razvojni program šole,
 • predlaga nadstandardne programe,
 • predlaga letni delovni načrt šole,
 • predlaga finančni načrt šole,
 • spremlja zagotavljanje kakovosti višješolskega študija,
 • obravnava poročila o študijski problematiki oziroma zadeve, ki mu jih predložijo predavateljski zbor, študijska komisija, komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih ali študenti ter
 • opravlja druge naloge v skladu z ustanovitvenim aktom.
(4) Strateški svet sprejme dolgoročni razvojni program šole v soglasju s svetom zavoda oziroma upravnim odborom gospodarske družbe.

Pri sprejemanju letnega delovnega načrta šole svet zavoda ne more uveljaviti odločitev, ki so v nasprotju s predlogom strateškega sveta. Ob neskladju ocen finančnih možnosti oziroma posledic predloga letnega delovnega načrta, je treba uskladiti stališča obeh organov. O letnem delovnem načrtu dokončno odloči svet zavoda oziroma upravni odbor gospodarske družbe.

(5) Strateški svet sodeluje z vsemi organi šole.

Na Svetu zavoda, 26. januarja 2023, je bil za dobo šestih let imenovan Strateški svet Višje strokovne šole Šolskega centra Novo mesto v sestavi:

 • dr. Mitja Muhič, predavatelj,
 • mag. Matjaž Stanislav Ferkolj, predavatelj,
 • dr. Jani Zore, predavatelj, (nadomestni član je v potrjevanju)

 • Maja Judež, predstavnica delodajalcev,
 • mag. Tomaž Blatnik, predstavnik delodajalcev,

 • Anže Brulc, predstavnik študentov,
 • Primož Volčjak, predstavnik študentov,

 • Dejan Čurk, predstavnik diplomantov.