Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Opis predmetov

Strokovna terminologija v tujem jeziku (angleščina)
Dandanes  se od vseh diplomantov VSŠ pričakuje, da poleg maternega obvladajo vsaj še en tuji jezik, saj živimo in delamo v globalno naravnanem svetu.
STJ je predmet, ki študente usmerja k pridobivanju novega besedišča s področja tehničnih znanosti kot tudi specifičnega strokovnega področja. Usmerja jih k veščinam pisanja strokovnih besedil, kot so: različna poročila o opravljenem delu ali raziskavi, uradna sporočila, povzetki in krajši članki.
Prav tako spodbuja študente k ustni komunikaciji in samostojnim predstavitvam strokovnih tem.
Nenazadnje pa se študentje seznanijo tudi s posebnostmi delovne zakonodaje, varstva pri delu, trga delovne sile, načina študija tehnike v anglosaškem svetu.

Varstvo pri delu in varnost v prometu
V času delovne dobe preživi človek na delovnem mestu tretjino svojega časa. Naše zdravje je odvisno tudi od delovnega okolja in našega ravnanja. Vsako delo mora tako potekati v takih pogojih in na tak način, da ne ogroža varnosti in zdravja zaposlenih. Večina tveganj in nevarnosti pri delu je predvidljivih, zato se jim lahko v večini izognemo.
O varstvu pri delu govorimo tudi v prometu. Po eni strani se varstvo pri delu nanaša na vse zaposlene v logistiki in zajema vse ukrepe za zagotovitev njihove varnosti, po drugi strani pa morajo zaposleni v prometu upoštevati vsa določila, ki opredeljujejo varno delo v logističnih procesih v smislu preprečitve kriznih situacij, ki bi lahko ogrozila zdravje in življenje izvajalcev logističnih storitev, pa tudi njihovih uporabnikov.

Računalništvo in informatika
Sposobnost uporabe informacijske tehnologije je pomembna kompetenca tako za vsakdanje življenje kot tudi za delovne aktivnosti. Študentje pridobijo praktična znanja napredne uporabe pisarniškh zbirke za pisanje in oblikovanje besedil, učinkovito delo s preglednicami in večjimi količinami podatkov, uporabo ostalih praktičnih orodij na računalniku in različnih mobilnih napravah, spoznajo računalniško strojno opremo, praktičnost uporabe računalništva v oblaku, orodij za elektronsko komuniciranje, uporabo varnosti in zaščite, sposobnosti iskanja informacij in samostojnega reševanja težav.

Uporabna matematika v logistiki
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo še naslednje kompetence: spoznavajo ustrezna znanja matematičnih in statističnih metod za reševanje problemov v poslovnem procesu; obvladajo, utrdijo ter poglobijo srednješolska znanja s področja matematike; usposobijo se za zbiranje statističnih podatkov; razvijajo sposobnost branja statističnih podatkov in prikazov; spoznajo pojme, ki se uporabljajo pri finančnem poslovanju.
Cilji predmeta so:
  • obvladovati osnove diferencialnega računa;
  • obvladati reševanje sistemov enačb z različnimi metodami;
  • reševati geometrijske probleme na ravnini in v prostoru z vektorji; poznati različne načine obračunavanja (krediti, deleži, indeksi …);
  • uporabljati posamezne statistične metode pri poslovnih odločitvah;
  • poznati posamezne kombinatorične pojme in jih znati uporabljati pri reševanju kombinatoričnih problemov.

Ekonomika podjetja
Osnova uspešne ustanovitve podjetja in njegovega poslovanja tako na lokalni kot tudi globalni ravni zahtevata od podjetnika sistematični pristop. Začne se že v fazi načrtovanja ustanovitve podjetja, kjer s poslovnim modelom v obliki vitkega okvirja zajamemo še vidike njegovega poslovanja. Pri tem izhajamo iz problema, katerega želimo rešiti; ugotovitvi moramo, kdo so naši kupci, kakšne so njihove nakupne navade, narediti moramo raziskavo trga, in sicer iz dveh zornih kotov. Prvič zato, da ugotovimo potencial naše ideje, in drugič zato, da ugotovimo, kdo je naša konkurenca in kako oni rešujejo dotični problem.
Tržno gospodarstvo zahteva ekonomično proizvodnjo s sredstvi in njihovimi viri, vrhunsko marketinško ekipo z natančno dodelano strategijo trženja in s ciljem zagotavljanja dolgoročnega obstoja in poslovanja z ustvarjanjem pričakovane dodane vrednosti.

Logistični sistemi
Za uspešno razreševanje logističnih nalog je potrebno poznavanje logističnih sistemov in potek logističnih procesov. S sistemskim razmišljanjem je potrebno pri načrtovanju logističnih nalog  upoštevati zakonitosti  logistične stroke in doktrine in zato sprejemati odločitve, ki zagotavljajo optimalne in racionalne rešitve pri poslovanju.  Za doseganje optimalnih celostnih rešitev logističnih problemov je potrebno celostno razumeti in poznati prometni sistem ter njegovo interakcijo z gospodarskim in družbenim sistemom. Pri tem je posebno pomembno razumevanje pomena poslovnih prvin, ki so vpete v proces proizvodnje logističnih storitev, predvsem pa pravno podlago, organizacijo dela in tehnično tehnološke značilnosti logistične dejavnosti. Logistični sistemi so  temeljni predmet v študijskem programu Logistično inženirstvo, s katerim se seznanimo s sistemskim pogledom na logistiko, sodobnimi transportnimi tehnologijami, raznimi metodami in pristopi pri delu v logistiki.

Pogodbeno pravo

Za uspešnost na poslovnem področju je nujno vsaj osnovno znanje o pravu, pravnih predpisih ter poznavanje osnovne pravne ureditve posameznih vej prava oziroma strokovnih področij na katerih delujemo. Prav tako je zelo pomembno, da obvladamo osnove pravnih razmerij. V okviru predmeta se študenti seznanijo z oblikami gospodarskih družb, značilnostmi pogodbenih razmerij, predvsem s področja statusnega prava, prometnega prava in delovno-pravne zakonodaje.

Tehnologija in organizacija transporta
V logistiki predstavlja cilj prometnega sistema optimalno zadovoljevanje potreb uporabnikov prometnih storitev s prostim izborom izvajalca prometnih storitev in s pokrivanjem teh potreb z izbiro, ki je najracionalnejša. Izbira naj bi določala prometno panogo, ki je z vidika družbene koristi najugodnejša. Pri tem transport omogoča povezovanje proizvodnje in potrošnje in  racionalnejšo izrabo produkcijskih dejavnikov. Pri predmetu Tehnologija in organizacija transporta se  seznanimo in usposobimo za  načrtovane transportnih procesov, ki temeljijo na uporabi  posameznih tehnologij prevoza tovora in ljudi. Pri tem se usposobimo za samostojno načrtovanje, implementacijo in  spremljanje ter kontrolo transportnih rešitev v raznih prometnih panogah ob upoštevanju  zakonitosti delovanja trga povpraševanja in ponudbe po transportnih storitvah.

Manipulacijska mehanizacija
Poznavanje standardov področja manipulacijske mehanizacije je pogoj za uspešno načrtovanje logističnih nalog. Pri predmetu Manipulacijska mehanizacija se seznanimo z vrstami manipulacij in sredstvi za izvajanje manipulacij oz. se usposobimo za določanje njihovih tehničnih in eksploatacijskih storilnosti. V okviru tehničnih značilnosti manipulacijske mehanizacije se seznanimo splošno o strojih ter njihovi delitvi, načinu delovanja in njihovih sestavnih elementih. Usposobimo se za načrtovanje manipulacijskih postopkov pri odpremi in prevzemu raznih vrst blaga v transportu in izbiri primernih manipulacijskih napravah v notranjem transportu.

Prometna geografija
Promet je dejavnost, ki obsega prevoz ljudi, blaga in informacij iz enega kraja v drug kraj. Prometna geografija nam pomaga razumeti  prednosti in pomanjkljivosti različnih vrst prometa, vpliv naravnih in družbeno geografskih dejavnikov na promet, pozitiven ali negativen vpliv prometa na razvoj gospodarstva in okolja, probleme prometa v okolju  in s tem povezano načrtovaje prometa v okolju.

Tarifni sistemi in kalkulacije
Liberalizacija transportnega trga pomeni za transportna podjetja dodaten izziv z vidika ponudbe in povpraševanja, kar se odraža v večji konkurenci transportnih podjetij na eni strani in vedno večjimi zahtevami kupcev z vidika kakovosti storitev na drugi strani.
Ključni dejavnik za uspešno poslovanje transportnega podjetja zahteva poznavanje tržnih zakonitosti z vidika elastičnosti ponudne in povpraševanja, poznavanje zakonitosti fiksnih in variabilnih stroškov ter kalkulacij stroškov transportih podjetij v luči politike oblikovanja prodajnih cen transportih storitev.

Špedicija in transportno zavarovanje
Osnove teorije in prakse v špediciji se začne že v času študija. Špeditersko delo v praksi je z  organizacijskega vidika zelo razvejano.  Temelj špediterskega dela zajema  velik delež mednarodnega poslovanja, zato je nujno potrebno pri opravljanju dela s področja špedicije in transportnega zavarovanja,  poznavanje paritet, mednarodnih konvencij, carinskih postopkov, transportnih tarif, organizacijske prometne strukture iz različnih transportnih vej, cargo zavarovanja, finančnih in transportnih dokumentov. Pomembnost celovitega poznavanja špedicije in transportnega zavarovanja v cestnem, zračnem in pomorskem prometu je pomemben del prometnega sistem. V današnjih časih praktično-operativno področje špedicije, logistike in transporta pri načinu (izvajanja) dela zahteva od družbe oz. posameznika »multitasking« pristop.