• Programi

Študijski program Elektronika

Višješolski študijski program Elektronika temelji na poznavanju tehnologije na različnih področjih elektrotehnike in elektronike. Študentje pridobijo generične in poklicno specifične kompetence s strokovnega področja ter si oblikujejo odločnost, samozavest in profesionalnost pri reševanju strokovnih problemov.

V sklopu obveznih vsebin študentje pridobijo kompetence in znanja s področij elektrotehnike in elektronike, varnosti, obvladovanja procesov, poslovnih komunikacij ter osnov ekonomije in uporabe informacijske tehnologije. Izbirni moduli omogočajo pridobitev poglobljenega znanja na posameznih področjih. V modulu Avtomatika je poudarek na področjih avtomatizacije procesov in postrojenj, avtomatiziranih sistemov ter krmilno regulacijskih naprav. V modulu Industrijska elektronika študentje poglobijo svoja znanja  na področjih elektronskih vezij in naprav ter prenosa informacij. Modul Energetske naprave se osredotoča na nizko  in srednjenapetostna postrojenja, električne inštalacije uporabniškega nivoja ter na elektroenergetske naprave in opremo.

0140

OBLIKE IN TRAJANJE ŠTUDIJA

Redni študij

Redni študij traja dve leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Izvaja se ob delavnikih. Študijsko leto obsega 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24 tednov izobraževanja v šoli in 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcih oziroma v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Izredni študij

Izredni študij je organizacijsko in izvedbeno prilagojen zaposlenim študentom, traja dve leti in pol in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Študijski proces se izvaja dvakrat do trikrat na teden v popoldanskem času po sistemu zaporedne izvedbe predmetov oziroma največ dva predmeta vzporedno.

RAZLOGI ZA VPIS K NAM

Študij je praktično naravnan

40 % študijskega programa se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih v obliki praktičnega izobraževanja.

Študij je moderno zasnovan

Vsebina študijskega programa in kompetence diplomantov izhajajo iz opredelitev aktualnih potreb gospodarstva.

Zaposlitvene možnosti diplomantov so odlične

Študij zagotavlja diplomantom perspektivo na področju zaposlovanja ter nadaljnjega razvoja in napredovanja, saj inženirji elektronike spadajo med najbolj iskane poklice.

Kakovosten in strokoven pedagoški kader

Pri izvedbi predavanj in vaj sodelujejo tudi predavatelji, ki so zaposleni v gospodarstvu in imajo bogate izkušnje v stroki.

Prostorski pogoji študija so vrhunski

Laboratorijske vaje potekajo v sodobno opremljenih laboratorijih in računalniških učilnicah.

Študij je podprt z informacijsko tehnologijo

Šola ima vzpostavljene e-učilnice, v katerih so študentom na razpolago vsa navodila, literatura in druga gradiva, ki jih potrebujejo pri študiju.

Možnost mednarodne izmenjave

V programih mednarodne izmenjave šola spodbuja mobilnost študentov in jim omogoča sodelovanje v mednarodnih projektih ter opravljanje prakse v tujini.

Možnost bivanja v študentskem domu

Študentje lahko stanujejo v študentskem domu, ki se nahaja v neposredni bližini šole.

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI

Zaposlitvene možnosti diplomantov so odlične, saj inženirji elektronike spadajo med najbolj iskan kader. Naši diplomanti so zaposljivi praktično v vseh industrijskih dejavnostih, tipično pa na področjih:
 • vodenja in izvajanja vzdrževanja,
 • tehnologije,
 • vodenja procesa zagotavljanja kakovosti,
 • nadziranja kakovosti materialov in izdelkov,
 • vodenja in upravljanja proizvodnih procesov,
 • načrtovanja in vodenja projektov v proizvodnji, v razvoju, v komerciali,
 • projektiranja strojev in naprav,
 • projektiranja električnih inštalacij,
 • izdelave tehnične dokumentacije,
 • razvoja, raziskav in načrtovanja novih tehnologij in procesov v industrijskih panogah,
 • razvoja in raziskav materialov,
 • tehničnega svetovanja v komercialnih oddelkih,
 • razvoja in raziskav izdelkov,
 • metrološkega nadzora,
 • preskušanja in certificiranja izdelkov,
Poleg navedenega so zaposlitvene možnosti inženirjev elektronike tudi v obrti, trgovini in negospodarskih dejavnostih.

POGOJI ZA VPIS

V prvi letnik se lahko vpiše:
 • kdor je opravil splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpit oz. diplomo pred letom 2002),
 • kdor je opravil mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit ter tri leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Predmetnik

Cilji in kompetence

Podjetja, s katerimi sodelujemo

Pogoji za napredovanje