Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

MUNERA 3

Munera LOGO

VABILO V BREZPLAČEN IZREDNI ŠTUDIJ V OKVIRU PROJEKTA MUNERA 3 V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/21

Spoštovani,
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola, sodeluje v projektu MUNERA 3, s katerim je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji izbrana na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022«, v okviru katerega se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Več o samem projektu si lahko preberete na spletni strani http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/ESS_javni_razpisi_2014-2020/JR_NPIU/1_JR_NPIU_Besedilo_JR_31_5_2018_P.pdf.

Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola bo v študijskem letu 2020/2021 v projekt, v okviru katerega bo izvajala izobraževalne programe višjega strokovnega izobraževanja za pridobitev višje strokovne izobrazbe vključila:
 • v isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija (npr. redni v izredni študij) najmanj 20 kandidatov;
 • za prekvalifikacijo na višješolski ravni, za pridobitev nove kvalifikacije, najmanj 20 kandidatov.

Za izbrane udeležence bo izvajanje izobraževalnih programov Šolskega centra Novo mesto, Višje strokovne šole od začetka študijskega leta 2020/2021 pa do zaključka študija brezplačno, pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju. Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA 3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.


Ne glede na prejšnji odstavek pa bo šola udeležencem zaračunavala prispevke zgolj za namene in največ v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov, ki je Priloga 1 k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/11).

Kdo se lahko vključi v program?
Vključi se lahko vsak zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje. Pred vključitvijo v projekt mora kandidat dostaviti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje svoj zaposlitveni status (npr. izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ, potrdilo delodajalca, ipd.). Vsak vključen mora imeti aktivni vpis v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja). Izredni študenti, ki so bili v določenem programu že vpisani tri leta, v istem programu v projekt ne morejo biti vključeni.

Obveznosti vključenih v projekt
Z vsakim kandidatom se podpiše pogodba o izobraževanju, ki se sklene ob vpisu v program. V pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Izredni študij se financira za celotno trajanje študija pod pogojem, da študent redno izpolnjuje svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju.
Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije bodo morali udeleženci trikrat izpolniti Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS. Podatki se bodo zbirali:
 • prvič: ob vključitvi udeležencev v program;
 • drugič: najkasneje štiri (4) tedne po zaključku programa in
 • tretjič: najkasneje šest (6) mesecev po zaključku programa.
Merila za vključitev v projekt
Študijska komisija šole je za študijsko leto 2020/2021 sprejela naslednje kriterije za vključitev v projekt:
 • isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija (npr. redni v izredni študij): število opravljenih kreditnih točk (KT) in povprečna ocena.
 • za prekvalifikacijo na višješolski ravni, za pridobitev nove kvalifikacije, povprečna ocena ob zaključku višješolskega študijskega programa.

V študijskem letu 2020/2021 bo šola na podlagi organizacijskega in terminskega načrta na novo vpisala v projekt naslednje število študentov:
 • isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija: najmanj 20 študentov v vse izobraževalne programe;
 • za prekvalifikacijo na višješolski ravni, za pridobitev nove kvalifikacije, najmanj 20 kandidatov.

V primeru manjšega števila prijav od predvidenih po posameznih ciklih bo šola ustrezno prerazporedila število vključitev.


Način in rok za prijavo v projekt
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Šolskega centra Novo mesto, Višje strokovne šole, in sicer https://www.sc-nm.si/vss/o-soli/munera-3. Rok za prijavo v projekt je 18. 9. 2020 do 12.00 ure. Vloga obsega izpolnjen obrazec, ki je priloga tega vabila, ter zahtevana dokazila. Vloge se pošljejo po navadni pošti v zaprti ovojnici z vidno oznako »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja na naslov: Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto ali v skenirani obliki na elektronski naslov #EM#647363646d6667296a7c6e626f4d7d6c3d7f7f3d677c#EM# z zadevo »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«. Kot pravočasno prispele vloge bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v tajništvo Šolskega centra Novo mesto ali na zapisani elektronski naslov. Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.

Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu prijave na projekt
Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najpozneje do 7. 10. 2020 do 14.00 ure. Izbrani kandidati bodo potem tudi povabljeni k podpisu pogodbe o izobraževanju.

Dodatne informacije o brezplačnem izrednem študiju v okviru projekta MUNERA 3
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov #EM#647363646d6667296a7c6e626f4d7d6c3d7f7f3d677c#EM# ali #EM#646868626a6428606765657d7e7e65665062713e7a78386471#EM# oziroma lahko vsak delovni dan pokličete med 10. in 11. uro Dijano Golovrški na tel. št. 07 393 22 208.

Informativni dan za potencialne kandidate bo v torek, 23. junija 2020 ob 17. uri, v veliki predavalnici P1 v novem traktu Šolskega centra Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto.
 
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

VABILO V BREZPLAČEN IZREDNI ŠTUDIJ V OKVIRU PROJEKTA MUNERA 3 V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/20

Spoštovani,

Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola, sodeluje v projektu MUNERA 3, s katerim je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji izbrana na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022«, v okviru katerega se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Več o samem projektu si lahko preberete na spletni strani http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/ESS_javni_razpisi_2014-2020/JR_NPIU/1_JR_NPIU_Besedilo_JR_31_5_2018_P.pdf.

Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola bo v študijskem letu 2019/2020 v projekt, v okviru katerega bo izvajala izobraževalne programe višjega strokovnega izobraževanja za pridobitev višje strokovne izobrazbe, v prvi cikel izrednega študija vključila 25 kandidatov, v isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija (npr. redni v izredni študij) pa 20 kandidatov.
Za izbrane udeležence bo izvajanje izobraževalnih programov Šolskega centra Novo mesto, Višje strokovne šole od začetka študijskega leta 2019/2020 pa do zaključka študija brezplačno, pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju. Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA 3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.

Ne glede na prejšnji odstavek pa bo šola udeležencem zaračunavala prispevke zgolj za namene in največ v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov, ki je Priloga 1 k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/11).

Kdo se lahko vključi v program?
Vključi se lahko vsak zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje. Pred vključitvijo v projekt mora kandidat dostaviti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje svoj zaposlitveni status (npr. izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ, potrdilo delodajalca, ipd.). Vsak vključen mora imeti aktivni vpis v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja). Izredni študenti, ki so bili v določenem programu že vpisani tri leta, v istem programu v projekt ne morejo biti vključeni.

Obveznosti vključenih v projekt
Z vsakim kandidatom se podpiše pogodba o izobraževanju, ki se sklene ob vpisu v program. V pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Izredni študij se financira za celotno trajanje študija pod pogojem, da študent redno izpolnjuje svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju.
Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije bodo morali udeleženci trikrat izpolniti: Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS. Podatki se bodo zbirali; prvič: ob vključitvi udeležencev v program; drugič: najkasneje štiri (4) tedne po zaključku programa in tretjič: najkasneje šest (6) mesecev po zaključku programa.

Merila za vključitev v projekt
Študijska komisija šole je za študijsko leto 2019/2020 sprejela naslednje kriterije za vključitev v projekt:
 • kriterij za 1. cikel – prvi vpis v izobraževalni program: kot so merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: http://vps.vss-ce.com/VPS/,
 • isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija (npr. redni v izredni študij): število opravljenih kreditnih točk (KT) in povprečna ocena.
V študijskem letu 2019/2020 bo šola na podlagi organizacijskega in terminskega načrta na novo vpisala v projekt naslednje število študentov:
 • 1. cikel – prvi vpis v izobraževalni program: 25 študentov, in sicer v sledeče študijske programe:
Elektronika: 1 študent
Informatika: 5 študentov
Kozmetika: 5 študentov
Lesarstvo: 3 študente
Logistično inženirstvo: 2 študenta
Mehatronika: 5 študentov
Strojništvo: 1 študent
Varstvo okolja in komunala: 3 študente
 • isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija: najmanj 20 študentov v vse izobraževalne programe.
V primeru manjšega števila prijav od predvidenih po posameznih ciklih bo šola ustrezno prerazporedila število vključitev.

Način in rok za prijavo v projekt
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Šolskega centra Novo mesto, Višje strokovne šole, in sicer https://www.sc-nm.si/vss/o-soli/munera-3. Rok za prijavo v projekt je 27. 9. 2019 do 12.00 ure. Vloga obsega izpolnjen obrazec, ki je priloga tega vabila, ter zahtevana dokazila. Vloge se pošljejo po navadni pošti v zaprti ovojnici z vidno oznako »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja na naslov: Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto ali v skenirani obliki na elektronski naslov #EM#647363646d6667296a7c6e626f4d7d6c3d7f7f3d677c#EM# z zadevo »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«. Kot pravočasno prispele vloge bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v tajništvo Šolskega centra Novo mesto ali na zapisani elektronski naslov. Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.

Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu prijave na projekt
Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najpozneje do 7. 10. 2019 do 14.00 ure. Izbrani kandidati bodo potem tudi povabljeni k podpisu pogodbe o izobraževanju.

Dodatne informacije o brezplačnem izrednem študiju v okviru projekta MUNERA 3
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov #EM#647363646d6667296a7c6e626f4d7d6c3d7f7f3d677c#EM# ali #EM#72646c62706428646d7b7c4b7f6e23617d3f617a#EM# oziroma lahko vsak delovni dan pokličete med 10. in 11. uro mag. Dragico Budić na tel. št. 07/393-21-80 ali Renato Červ na tel. št. 07/393-21-82.

Informativni dan za potencialne kandidate bo v sredo, 19. junija 2019 ob 17. uri, v veliki predavalnici P1 v novem traktu Šolskega centra Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto.
 
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PODALJŠANJE RAZPISNEGA ROKA ZA VKLJUČITEV V BREZPLAČEN IZREDNI ŠTUDIJ V OKVIRU PROJEKTA MUNERA 3

Spoštovani.
Glede na obseg prispelih prijav vas obveščamo, da smo podaljšali rok za prijavo za študente, ki bi se vpisali na isti izobraževalni program, vendar s spremenjenim načinom študija (redni v izrednega).
V projekt bomo vključili še 30 študentov, ki bi se vpisali na isti izobraževalni program, vendar s spremenjenim načinom študija.

Rok za prijavo v projekt je 10. 10. 2018 do 12.00 ure. Vloga obsega izpolnjen obrazec, ki se nahaja na dnu strani, ter zahtevana dokazila.

Vloge se pošljejo po navadni pošti v zaprti ovojnici z vidno oznako »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja na naslov: Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto ali v skenirani obliki na elektronski naslov #EM#6d6076666e2b60687a636b654c7e6d227e7c3c607d#EM# z zadevo »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«.
Kot pravočasno prispele vloge bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v tajništvo Šolskega centra Novo mesto ali na zapisani elektronski naslov. Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
Dodatne informacije o brezplačnem izrednem študiju v okviru projekta MUNERA 3
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov #EM#6d6076666e2b60687a636b654c7e6d227e7c3c607d#EM# ali #EM#7a776d6d6f64286c7a60797f636b4e7c733c7c7e3a667f#EM# oziroma lahko vsak delovni dan pokličete med 10. in 11. uro mag. Zvonko Krištof na tel. št. 051 313 497.

VABILO V BREZPLAČEN IZREDNI ŠTUDIJ V OKVIRU PROJEKTA MUNERA 3

Spoštovani,
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola, sodeluje v projektu MUNERA 3, s katerim je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji izbrana na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022«, v okviru katerega se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Več o samem projektu si lahko preberete na spletni strani http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/ESS_javni_razpisi_2014-2020/JR_NPIU/1_JR_NPIU_Besedilo_JR_31_5_2018_P.pdf.

Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola bo v študijskem letu 2018/2019 v projekt, v okviru katerega bo izvajala izobraževalne programe višjega strokovnega izobraževanja za pridobitev višje strokovne izobrazbe, vključila najmanj 35 kandidatov.
Za izbrane udeležence bo izvajanje izobraževalnih programov Šolskega centra Novo mesto, Višje strokovne šole od začetka študijskega leta 2018/2019 pa do zaključka študija brezplačno, pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju. Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA 3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.
Ne glede na prejšnji odstavek pa bo šola udeležencem zaračunavala prispevke zgolj za namene in največ v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov, ki je Priloga 1 k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/11).

Kdo se lahko vključi v program?
Vključi se lahko vsak zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje. Pred vključitvijo v projekt mora kandidat dostaviti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje svoj zaposlitveni status (npr. izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ, potrdilo delodajalca, ipd.). Vsak vključen mora imeti aktivni vpis v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja). Izredni študenti, ki so bili v določenem programu že vpisani tri leta, v istem programu v projekt ne morejo biti vključeni.

Obveznosti vključenih v projekt
Z vsakim kandidatom se podpiše pogodba o izobraževanju, ki se sklene ob vpisu v program. V pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Izredni študij se financira za celotno trajanje študija pod pogojem, da študent redno izpolnjuje svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju.
Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije bodo morali udeleženci trikrat izpolniti: Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS. Podatki se bodo zbirali; prvič: ob vključitvi udeležencev v program; drugič: najkasneje štiri (4) tedne po zaključku programa in tretjič: najkasneje šest (6) mesecev po zaključku programa.

Merila za vključitev v projekt
Študijska komisija šole je za študijsko leto 2018/2019 sprejela naslednje kriterije za vključitev v projekt:
 • kriterij za 1. cikel – prvi vpis v izobraževalni program: kot so merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: http://vps.vss-ce.com/VPS/,
 • kriterij za 2. in 3. cikel: število opravljenih kreditnih točk (KT) in povprečna ocena,
 • isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija (npr. redni v izredni študij): število opravljenih kreditnih točk (KT) in povprečna ocena.

V študijskem letu 2018/2019 bo šola na podlagi organizacijskega in terminskega načrta vpisala v projekt naslednje število študentov:

 • 1. cikel – prvi vpis v izobraževalni program: 5 študentov,
 • 2. in 3. cikel: 5 študentov,
 • isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija: najmanj 25 študentov.

V primeru manjšega števila prijav od predvidenih po posameznih ciklih bo šola ustrezno prerazporedila število vključitev.

Način in rok za prijavo v projekt
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Šolskega centra Novo mesto, Višje strokovne šole, in sicer https://www.sc-nm.si/vss/o-soli/munera-3.
Rok za prijavo v projekt je 26. 9. 2018 do 12.00 ure. Vloga obsega izpolnjen obrazec, ki je priloga tega vabila, ter zahtevana dokazila.
Vloge se pošljejo po navadni pošti v zaprti ovojnici z vidno oznako »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja na naslov: Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto ali v skenirani obliki na elektronski naslov #EM#6d6076666e2b60687a636b654c7e6d227e7c3c607d#EM# z zadevo »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«.
Kot pravočasno prispele vloge bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v tajništvo Šolskega centra Novo mesto ali na zapisani elektronski naslov. Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.

Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu prijave na projekt
Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najpozneje do 5. 10. 2018 do 14.00 ure. Izbrani kandidati bodo potem tudi povabljeni k podpisu pogodbe o izobraževanju.

Dodatne informacije o brezplačnem izrednem študiju v okviru projekta MUNERA 3
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov #EM#6d6076666e2b60687a636b654c7e6d227e7c3c607d#EM# ali #EM#7a776d6d6f64286c7a60797f636b4e7c733c7c7e3a667f#EM# oziroma lahko vsak delovni dan pokličete med 10. in 11. uro mag. Zvonko Krištof na tel. št. 051 313 497.

Informativni dan za potencialne kandidate bo v četrtek, 20. septembra 2018 ob 17. uri, v veliki predavalnici P1 v novem traktu Šolskega centra Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto.

MUNERA 3_OBRAZEC - vloga ZA VPIS_VSŠ.pdf

MUNERA 3_Potrdilo delodajalca o statusu zaposlenega.pdf

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«