Možnosti za nadaljevanje študija naših študentov

Diplomanti naše šole lahko svoje izobraževanje nadaljujejo na katerem od visokošolskih programov v skladu z  9. členom Meril za prehode med študijskimi programi: “V skladu z merili višješolskega ali visokošolskega zavoda za prehode in priznavanje opravljenih študijskih obveznosti se lahko študent vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega študijskega programa.”