Izobraževalni programi in poklici

Na področju elektrotehnike izvajamo tri izobraževalne programe:
 • srednje poklicno izobraževanje (SPI) elektrikar za poklic elektrikar,
 • srednje strokovno izobraževanje (SSI) elektrotehnik za poklic elektrotehnik,
 • poklicno-tehniško izobraževanje (PTI) elektrotehnik za poklic elektrotehnik.
Za posamezen izobraževalni program je predmetnik sestavljen iz splošnega dela, obveznih strokovnih modulov, obveznih izbirnih strokovnih modulov, praktičnega pouka v okviru strokovnih modulov, praktičnega usposabljanja pri delodajalcu ter odprtega dela kurikula, ki je namenjen uresničevanju specifičnih ciljev okolja in šole.
Obvezni strokovni moduli so enaki za vsa strokovna področja, obvezni izbirni moduli pa so obvezni moduli za izbrano strokovno področje. V tem sklopu lahko dijak izbira še module oz. vsebine, ki jih ponudi šola tudi na osnovi interesa okolja.

SPI ELEKTRIKAR

Elektrikar lahko osvoji poglobljena in specifična znanja iz dveh področij elektrotehnike:
 • energetike,
 • elektronike.
Za obe strokovni področji je predpisanih pet obveznih strokovnih modulov. Za izbrano področje mora dijak dodatno opraviti še dva obvezna izbirna modula ter en obvezni izbirni modul, ki ga ponudi šola.

Program omogoča pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije monter inteligentnih inštalacij.

SSI ELEKTROTEHNIK

V programu SSI elektrotehnik lahko dijak osvoji poglobljena in specifična znanja iz različnih strokovnih področij elektrotehnike:
 • energetike,
 • avtomatike,
 • elektronike,
 • stikalničarstva,
 • multimedijske tehnike.

Za vsa področja je predpisanih šest obveznih strokovnih modulov. Za izbrano področje mora dijak dodatno opraviti še štiri obvezne izbirne module in en obvezni izbirni modul, ki ga ponudi šola.
Program omogoča pridobitev dveh nacionalnih poklicnih kvalifikacij:
 • stikalničar v elektroenergetiki,
 • operater avtomatiziranih postrojev.

PTI ELEKTROTEHNIK
V programu PTI elektrotehnik lahko dijak osvoji poglobljena in specifična znanja iz enakih področij kot v programu SSI.
Za vsa področja so predpisani trije obvezni strokovni moduli. Za izbrano področje mora dijak dodatno opraviti še dva obvezna izbirna modula in en obvezni izbirni modul, ki ga ponudi šola.
Program ne omogoča pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Grafični pregled strokovnih področij znotraj izobraževalnih programov elektrotehnika:
                                    Slika1