Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Šolska prehrana
ŠOLSKA PREHRANA

V šolskem letu 2023/2024 bo za dijake organizirana prehrana dijakov v jedilnici Šolskega centra Novo mesto (odjemno mesto 1: šola) in v prostorih I. trakta Šolskega centra Novo mesto (odjemno mesto 2: A trakt). Malico bo pripravljal Dijaški in študentski dom Novo mesto. 

Šolska malica je eden izmed petih obrokov, ki naj bi jih dnevno zaužili. Sestavljena je tako, da ima ustrezno energijsko in hranilno vrednost ter sledi smernicam zdravega prehranjevanja v VIZ. V obroke so v veliki meri vključena polnovredna in kakovostna živila (priloga – smernice zdravega prehranjevanja v VIZ).  

Dijaki imajo dve možnosti izbire prehrane:

a) Organizacija prehrane preko Šolskega centra Novo mesto
b) Individualno

a) Organizacija prehrane preko Šolskega centra Novo mesto

Organizacijo šolske prehrane na Šolskem centru Novo mesto opredeljujejo Pravila šolske prehrane Šolskega centra Novo mesto, ki jih je na podlagi Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1, Uradni list  RS, št. 3, 11. 1. 2013) sprejel Svet Šolskega centra Novo mesto 7. marca 2013. 

Prijava in odjava

Dijaka na malico lahko pisno prijavijo starši, skrbniki ali druge osebe, pri katerih so posamezni dijaki v oskrbi (v nadaljevanju: starši), praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto ali kadarkoli med šolskim letom.

Oddano prijavo na malico lahko starši pisno kadarkoli prekličejo. Vloga za preklic, prejeta do 9. ure, velja z naslednjim dnem po prejemu. 

Na podlagi prijave na malico bo dijak prejel čip za elektronsko evidentiranje malice. Cena čipa je 1,34 evra in bo dijaku zaračunana ob izstavitvi prvega računa za malico. V primeru izgube čipa se dijaku izda nov čip po ceni 6,10 evrov. Prijava in odjava posameznega dnevnega obroka prehrane med šolskim letom

Na Šolskem centru Novo mesto so dijakom na voljo trije meniji malice. Dijak je s prijavo na malico naročen na prvi – osnovni meni.
V primeru, da dijak želi spremeniti meni, mora izbiro evidentirati na terminalu najkasneje do 9. ure zjutraj za naslednji dan.

REDNA ODJAVA

V primeru odsotnosti lahko dnevni obrok odjavijo (priloga – navodila za odjavo/prijavo malice in sprememba menija):
- dijaki ali starši preko spletne aplikacije mojaMalica (priloga – navodila za prijavo v spletno evidenco), ki se nahaja na spletni strani malica.sc-nm.si  (glej PREHRANA),
- dijaki na terminalu v šolski kuhinji.

Starši oziroma dijak odjavijo malico na dan pouka do 9. ure za naslednji dan.

Nepravočasno odjavljen obrok se plača v celoti (3,60 €).

IZREDNE OKOLIŠČINE

V primeru, da se dijak ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka zaradi izrednih okoliščin (bolezen, težave s prevozom, naravne nesreče …), uporabi SMS-odjavo. SMS-odjavo lahko uporabijo dijaki ali starši do 8. ure na dan malice. 
Odjava je veljavna, če so v sporočilu navedeni ime in priimek dijaka, oddelek, datum, za katerega se malico odjavlja oziroma do kdaj, ter izredne okoliščine, zaradi katerih odjavlja malico. 
Nepravočasno odjavljen obrok na dan malice, ki je bil odjavljen brez opravičljivega razloga zaradi izrednih okoliščin, se plača v celoti (3,60 €).

Dijak ima pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti, starši pa plačajo razliko do polne cene malice za ta dan.

Mobilne številke za odjavo malice so:
- Srednja strojna šola 041 303-610
- Srednja elektro šola in tehniška gimnazija 041 303-611
- Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola 041 303-612
- Srednja zdravstvena in kemijska šola 041 303-613

Nepravočasno odjavljen ali neizkoriščen obrok pomeni za starše plačilo polne cene malice (3,60 €).

Plačilo malice

Subvencija za malico obsega splošno subvencijo v višini 2/3 cene malice in dodatno subvencijo v višini 1/3 cene malice. Upravičenci do subvencije so dijaki, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev priznana pravica do dodatne subvencije za malico. Od dneva, ko jim je ta pravica priznana, so ti dijaki upravičeni tudi do splošne subvencije. Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje ene malice dnevno na dijaka.

Dijaku pripada subvencija v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, od prvega šolskega dne dalje oziroma od dne, ki ga določi Center za socialno delo.

Subvencija za malico za dijaka je odvisna od višine povprečnega mesečnega dohodka na osebo, ugotovljenega v odločbi o otroškem dodatku oziroma državni štipendiji. 

Pri ugotavljanju upravičenosti do subvencije se upošteva dohodek na osebo, izražen v odstotku neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, ugotovljen v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka oziroma državne štipendije. Višina subvencije se določi na naslednji način:


Odstotek neto povprečne plače v Republiki Sloveniji

Višina subvencije (%)

 

Višina subvencije

(EUR)

Prispevek staršev

(EUR)

do 42 %

100

3,60

0,00

nad 42 % do 53 %

70

2,52

1,08

nad 53 % do 64 %

40

1,44

2,16

nad 64 %

0

0,00

3,60


S spremembo cene malice na podlagi sklepa ministra se višina subvencije in prispevek staršev, izražena v evrih, uskladita v skladu z določeno ceno in odstotki višine subvencije.


b) Individualno

Dijaki lahko v jedilnici Šolskega centra Novo mesto kupijo malico iz ponudbe Dijaškega in študentskega doma Novo mesto za takojšnje plačilo.  

Za plačano malico na blagajni Dijaškega in študentskega doma Novo mesto ne bo mogoče uveljavljati subvencije na podlagi odločbe Centra za socialno delo.


  dr. Matej Forjan
                   direktor

Za prikaz članka je potrebno omogočiti piškotke.