Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Šolska prehrana
ŠOLSKA PREHRANA

V šolskem letu 2021/2022 bo za dijake organizirana prehrana dijakov v jedilnici Šolskega centra Novo mesto (odjemno mesto 1: šola) in v prostorih I. trakta Šolskega centra Novo mesto (odjemno mesto 2: I. trakt). Malico bo pripravljal Dijaški in študentski dom Novo mesto. 

Dijaki imajo dve možnosti izbire prehrane:

a) Organizacija prehrane preko Šolskega centra Novo mesto
b) Individualno

a) Organizacija prehrane preko Šolskega centra Novo mesto

Organizacijo šolske prehrane na Šolskem centru Novo mesto opredeljujejo Pravila šolske prehrane Šolskega centra Novo mesto, ki jih je na podlagi Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1, Uradni list  RS, št. 3, 11. 1. 2013) sprejel Svet Šolskega centra Novo mesto 7. marca 2013. 

Prijava in odjava

Dijaka na malico lahko pisno prijavijo starši, skrbniki ali druge osebe, pri katerih so posamezni dijaki v oskrbi (v nadaljevanju: starši), praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto ali kadarkoli med šolskim letom.

Oddano prijavo na malico lahko starši pisno kadarkoli prekličejo. Vloga za preklic prejeta do 9. ure velja z naslednjim dnem po prejemu. 

Na podlagi prijave na malico bo dijak prejel čip za elektronsko evidentiranje malice. Cena čipa je 1,34 evra in bo dijaku zaračunan ob izstavitvi prvega računa za malico. V primeru izgube čipa se dijaku izda nov čip po ceni 6,10 evrov. 

Prijava in odjava posameznega dnevnega obroka prehrane med šolskim letom

Na Šolskem centru Novo mesto so dijakom na voljo trije meniji malice. Dijak je na prvi meni naročen s prijavo na malico. V primeru, da dijak želi spremeniti meni, mora izbiro evidentirati na terminalu najkasneje do 9. ure zjutraj za naslednji dan.


REDNA ODJAVA:

Starši oziroma dijak lahko odjavijo malico, na dan ko je pouk, do 9. ure za naslednji dan, ko je pouk.

Posamezni dnevni obrok lahko odjavijo:
  • starši s SMS sporočilom na določeno mobilno številko (v sporočilu morajo biti navedeni priimek in ime dijaka, naziv oddelka in dnevi, za katere se malica odjavlja),
  • starši preko interneta,
  • dijak sam, če je pooblaščen s strani staršev na oddani prijavi, s sms sporočilom na določeno mobilno številko (v sporočilu morajo biti navedeni priimek in ime dijaka, naziv oddelka in dnevi, za katere se malica odjavlja) ali z evidentiranjem odjave za posamezne dneve na terminalu v prostorih šole.
Če starši oziroma dijak, ki je naročen na malico, niso odjavili malice na dan, ko je pouk, do 9.ure za naslednji dan, ko je pouk, starši šoli plačajo nepravočasno odjavljene obroke v celoti.

IZREDNE OKOLIŠČINE:

Dijak, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, se lahko odjavi tekoči dan. Odjava, prejeta do 8. ure za tekoči dan, se upošteva kot pravočasna odjava, če je prejeta s posredovanjem SMS sporočila na določeno mobilno številko do 8. ure zjutraj za tekoči dan. Pri odjavi so obvezni podatki: ime in priimek, naziv oddelka in dnevi, za katere se malica odjavlja ter vzrok odjave.

Dijak ima pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti, starši pa plačajo razliko do polne cene malice za ta dan.

Mobilne številke za odjavo malice so:
  • Srednja strojna šola 041 303-610
  • Srednja elektro šola in tehniška gimnazija 041 303-611
  • Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola 041 303-612
  • Srednja zdravstvena in kemijska šola 041 303-613
Nepravočasna odjava malice ali nekoriščena malica pomeni za starše plačilo cene malice (2,73 €).

Plačilo malice

Subvencija za malico:
Subvencija za malico obsega splošno subvencijo v višini 2/3 cene malice in dodatno subvencijo v višini 1/3 cene malice. Upravičenci do subvencije so dijaki, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev priznana pravica do dodatne subvencije za malico. Od dneva, ko jim je ta pravica priznana, so ti dijaki upravičeni tudi do splošne subvencije.  Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje ene malice dnevno na dijaka.

Dijaku pripada subvencija v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, od prvega šolskega dne dalje, oziroma od dne, ki ga določi Center za socialno delo.

Subvencija za malico za dijaka je odvisna od višine povprečnega mesečnega dohodka na osebo, ugotovljenega v odločbi o otroškem dodatku oziroma državni štipendiji. 

Pri ugotavljanju upravičenosti do subvencije se upošteva dohodek na osebo, izražen v odstotku neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, ugotovljen v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka oziroma državne štipendije. Višina subvencije se določi na naslednji način:
  

Odstotek neto povprečne plače
v Republiki Sloveniji

Višina
subvencije

Višina
subvencije v 

  Prispevek
 staršev v €

 do 42% 100%2,730,00
 nad 42% do 53%70 %1,910,82
 nad 53% do 64%40 %1,09 1,64
 nad 64%0 %0,002,73

S spremembo cene malice na podlagi sklepa ministra, se višina subvencije in prispevek staršev, izražena v evrih, uskladita v skladu z določeno ceno in odstotki višine subvencije.


b) Individualno

Zaradi upoštevanja higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2 do nadaljnjega v jedilnici Šolskega centra Novo mesto ne bo mogoče kupiti malice iz ponudbe Dijaškega in študentskega doma Novo mesto za takojšnje plačilo.  

dr. Matej Forjan,
direktorPravila šolske prehrane na Šolskem centru Novo mesto 


V skladu s 6. členom Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1) (Uradni list RS, št. 3/13) sprejme Svet Šolskega centra Novo mesto

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE
NA ŠOLSKEM CENTRU NOVO MESTO


1. člen
(vsebina pravilnika)

Pravila urejajo organizacijo šolske prehrane za dijakinje in dijake (v nadaljevanju: dijaki), pravico dijakov do subvencije za šolsko prehrano, višino subvencije, pogoje in postopek za dodeljevanje subvencije.

2. člen
(šolska prehrana)

Dijakom pripada malica za vsak dan prisotnosti pri pouku in druge dejavnosti obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem (v nadaljevanju: pouk). Dijakom ne pripada malica v času izvedbe tistega dela interesnih dejavnosti, ki so po izbiri dijaka. Na šoli sta dijakom v ponudbi dva menija tople malice ter hranilno bogatejša hladna malica (tretji meni).


3. člen
(prijava)

Prijavo na šolsko prehrano (v nadaljevanju: prijava) oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni dijaki v oskrbi (v nadaljevanju: starši).

Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki ga predpiše minister, in se hrani do konca šolskega leta, za katero je bila oddana. Dijaki lahko obrazec dobijo v svetovalni službi ali v tajništvu šole, v mesecu juniju ga dijakom razdelijo razredniki. Dijaki, vpisani v prvi letnik, dobijo obrazec prijave ob vpisu v šolo.

Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto oziroma najkasneje zadnji dan pouka. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijava, oddana v svetovalni službi šole do 8. ure zjutraj, se upošteva od naslednjega dneva naprej, ko je pouk. Če je prijava oddana 1. šolski dan do 8. ure zjutraj, potem dijak začne prejemati malico naslednji dan, ko je pouk. Za prijavo oddano po 8. uri zjutraj, dijak začne prejemati malico še en dan pozneje. Prijava, posredovana po pošti, mora biti označena z oznako »priporočeno«. Prijavo, posredovano po pošti, se upošteva drugi dan po prejemu pošte. Upošteva se le prijava, ki je pravilno izpolnjena in podpisana s strani staršev.

Prijava se lahko kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu preklica. Postopek preklica je enak postopku prijave.

4. člen
(odjava obroka)

Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi.

Odjavo na malico lahko uredijo starši, dijak lahko odjavo uredi le na podlagi pooblastila staršev. Pooblastilo je na prijavnici za malico.

REDNA ODJAVA:

Starši oziroma dijak lahko odjavijo malico na dan, ko je pouk, do 9. ure za naslednji dan, ko je pouk.

Starši oziroma dijak odjavijo šolsko malico na naslednje načine:
a) na terminalu v šoli;
b) s posredovanjem SMS sporočila na določeno mobilno številko do 9. ure zjutraj za naslednji dan. Pri odjavi so obvezni podatki: ime in priimek, razred in dnevi, za katere se malica odjavlja;
c) elektronsko preko internetne strani.

Če starši oziroma dijak, ki je naročen na malico, niso odjavili malice do 9. ure za naslednji dan, ko je pouk, starši šoli plačajo nepravočasno odjavljene obroke v celoti.

IZREDNE OKOLIŠČINE:

Dijak, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, se lahko odjavi tekoči dan. Odjava, prejeta do 8. ure za tekoči dan, se upošteva kot pravočasna odjava, če je prejeta s posredovanjem SMS sporočila na določeno mobilno številko do 8. ure zjutraj za tekoči dan. Pri odjavi so obvezni podatki: ime in priimek, razred in dnevi, za katere se malica odjavlja ter vzrok odjave.

Če starši oziroma dijak, ki je naročen na malico, niso odjavili malice do 8. ure za tekoči dan, nastale pa so izredne okoliščine, plačajo starši razliko do subvencije za malico za ta dan.

V primeru odsotnosti dijaka zaradi sodelovanja na različnih dejavnostih v imenu šole mora za odjavo malice za dijaka poskrbeti razrednik ali po dogovoru z razrednikom vodja poti.


5. člen
(obveznosti)

S prijavo na šolsko prehrano nastopijo dolžnosti dijaka oziroma staršev, da bo:
– spoštoval pravila šolske prehrane,
– plačal prispevek za šolsko prehrano,
– pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,
– šoli plačal prevzete in nepravočasno odjavljene obroke,
– šoli v 30-ih dneh sporočil vsako spremembo podatkov.6. člen
(seznanitev dijakov in staršev)

Šola seznani dijake in starše o organizaciji šolske prehrane, pravilih šolske prehrane, njihovih obveznostih iz 5. člena tega pravilnika, subvencioniranju malice ter o načinu in postopku uveljavljanja subvencije najkasneje do začetka šolskega leta, in sicer na oglasni deski šole, z objavo na spletni strani šole, na roditeljskih sestankih in v šolski publikaciji.

Vse podrobnosti, ki niso navedene v šolskih pravilih in bi lahko imele finančne posledice za starše, šola izdaja v obliki pisnih obvestil in jih izroči skupaj s položnico.


7. člen
(spremljanje kvalitete malice)

Kvaliteto malice bo spremljala tričlanska komisija organizacijske enote šole, v kateri je en predstavnik dijakov, en predstavnik učiteljev in poslovna sekretarka ali drug strokovni delavec. Komisija bo enkrat letno izvedla tudi anketo o zadovoljstvu dijakov z malico. Komisija se imenuje za šolsko leto.

Izpolnjevanje pogodbenih določil zunanjih izvajalcev bo ugotavljala komisija, v kateri so direktor, ravnatelj/-ica in predstavnica iz računovodstva.


8. člen
(evidentiranje upravičenosti do malice)

S prijavo staršev bo dijak upravičen do malice za vsak dan prisotnosti pri pouku. Dijak bo prejel kartico proti plačilu vrednosti kartice za elektronsko evidentiranje prisotnosti na malici. Kartica bo pod šifro uporabna le za registriranega dijaka. Dijak lahko prevzame malico samo z veljavno kartico. Za spremembe menijev ali odjave od malice bo dijaku na voljo terminal v prostorih šole.

Poslovna sekretarka posamezne šole bo izvajala nadzor nad evidentiranjem s pomočjo programa podjetja SAOP d. o. o. Nova Gorica ter v skladu z uradno programsko aplikacijo Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.


9. člen
(postopek delitve malice)

Časovni razpored delitve malice po letnikih bo objavljen na oglasni deski šole in na vratih jedilnice. Dijaki morajo upoštevati časovni razpored delitve malice, pravila kulturnega obnašanja, navodila dežurnih učiteljev in osebja v jedilnici. Dijaki pojedo malico v jedilnici, pladenj odnesejo z mize in ga odložijo na za to predvidene vozičke.

Neupoštevanje navodil (npr. prehajanje mimo vrste, neprimerno ravnanje z odpadki …) pomeni kršitev šolskih pravil hišnega reda.

Če ima oddelek ali skupina oddelka dejavnost izven šole in ga v času delitve malice ni v šoli, bodo dijaki obveščeni, kdaj in kje prevzamejo malico. V primeru, ko imajo dijaki dejavnost izven šole ves dan, dobijo malico s seboj.


10. člen
(ravnanje z neprevzetimi obroki)

Če dijaki, ki so na malico naročeni, malice niso vzeli, je malica na voljo dijakom do konca odmora oziroma do konca razdeljevanja malice, kar bo opredeljeno s posebnimi navodili.


11. člen
(subvencija za malico)

Subvencija za malico obsega splošno subvencijo v višini 2/3 cene malice in dodatno subvencijo v višini 1/3 cene malice. Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje ene malice dnevno na dijaka iz socialno manj vzpodbudnega okolja.


12. člen
(upravičenci do subvencije za malico)

Upravičenci do subvencije za malico so dijaki, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do dodatne subvencije za malico. Od dneva, ko jim je ta pravica priznana, so ti dijaki upravičeni tudi do splošne subvencije.

Dijaki imajo pravico do subvencije za malico za vsak dan prisotnosti pri pouku, strokovnih ekskurzijah, športnih in kulturnih dnevih ter obveznem delu obveznih izbirnih vsebin, ki jih izvaja šola, v skladu s šolskim koledarjem.

Dijak, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti v skladu s 4. členom teh pravil.


13. člen
(obdobje upravičenosti do subvencije za malico)

Dijaku, ki uveljavlja pravico do dodatne subvencije za malico na pristojnem centru za socialno delo pred začetkom šolskega leta in je bilo vlogi ugodeno, pripada subvencija od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od naslednjega dne, ko center za socialno delo prejme vlogo.

Pravica do dodatne subvencije za malico pripada dijaku do konca šolskega leta, razen v primeru spremembe okoliščin, ki vplivajo na upravičenost do dodatne subvencije za malico po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Dijaku se za čas od naslednjega dne, ko center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo do dneva ugoditve vlogi, ustrezno poračuna plačane obroke.


14. člen
(cena malice)

Minister izda sklep o določitvi cene malice najkasneje do začetka šolskega leta 2013/2014. Do izdaje sklepa ministra o določitvi cene malice znaša cena malice v srednji šoli 2,42 eura.


15. člen
(meja dohodkov in višina subvencije za malico)

Subvencija za malico za dijaka za leti 2013 in 2014 je odvisna od višine povprečnega mesečnega dohodka na osebo, ugotovljenega v odločbi o otroškem dodatku oziroma državni štipendiji.

Pristojni center za socialno delo izda odločbo o subvenciji malice po uradni dolžnosti tistim dijakom, ki nimajo priznane pravice do dodatne subvencije za malico, povezane osebe, s katerimi se ta dijak upošteva, pa imajo na dan 31. decembra 2012 veljavno odločbo o otroškem dodatku ali veljavno odločbo o državni štipendiji, pri čemer se primarno odloči na podlagi podatkov iz odločbe o otroškem dodatku.

Pri ugotavljanju upravičenosti do subvencije se upošteva dohodek na osebo, izražen v odstotku neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, ugotovljen v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka oziroma državne štipendije, ki velja v trenutku oddaje vloge za subvencijo. Višina subvencije se določi na naslednji način:

Odstotek neto povprečne plače v Republiki Sloveniji Višina subvencije
Višina subvencije
evrov Prispevek staršev
evrov
do 42 % 100 % 2,42 0,00
nad 42 % do 53 % 70 % 1,69 0,73
nad 53 % do 64 % 40 % 0,97 1,45
nad 64 % 0 % 0,00 2,42

Način uveljavljanja te pravice je določen v Zakonu o šolski prehrani.

S spremembo cene malice na podlagi sklepa ministra, se višina subvencije in prispevek staršev izražena v evrih uskladita v skladu z določeno ceno in odstotki višine subvencije.


16. člen
(evidence šolske prehrane)

Organizacijska enota vodi dnevno evidenco prijavljenih na šolsko prehrano, ki obsega podatke o dijaku, prijavljenem na šolsko prehrano:
• ime in priimek ter naslov,
• EMŠO,
• naziv šole, razred oziroma letnik in oddelek izobraževalnega programa,
• ime in priimek ter naslov staršev,
• številka odločbe, s katero je bilo odločeno o upravičenosti do dodatne subvencije za malico,
• datum nastopa pravice do dodatne subvencije za malico in obdobje upravičenosti,
• višina dodatne subvencije za malico,
• podatek o namestitvi v dom za učence oziroma v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
• vrsta obrokov šolske prehrane, na katere je prijavljen,
• število in datum prevzetih obrokov.

Podatke iz pete, šeste in sedme alineje prejšnjega odstavka šola pridobi iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje. Če navedenih podatkov ni mogoče pridobiti iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja, jih šola pridobi od pristojnih centrov za socialno delo oziroma od dijakov oziroma staršev.

Do osebnih podatkov iz centralne evidence lahko dostopajo le s strani direktorja pooblaščeni delavci šole, ki opravljajo dela in naloge na področju šolske prehrane.

Šola enkrat letno sporoči ministrstvu statistične in analitične podatke o šolski prehrani.

Podatki iz evidenc šolske prehrane se zbirajo, obdelujejo in shranjujejo za potrebe izvrševanja Zakona o šolski prehrani ter se varujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Šola obdeluje podatke iz svoje evidence za namen izvajanja Zakona o šolski prehrani, uporablja jih tudi za zaračunavanje plačila za šolsko prehrano staršem.

Pri izdelavi statističnih analiz se smejo podatki uporabljati tako, da identiteta dijakov in staršev ni razvidna.

Podatki se v evidenci hranijo pet let od zaključka vsakega šolskega leta, v katerem je dijak upravičen do šolske prehrane.


17. člen
(izplačilo sredstev)

Šola zbirne podatke iz evidence posreduje ministrstvu najkasneje do desetega dne v mesecu za pretekli mesec v obliki zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevek mora glede na upravičenost do subvencije za malico vsebovati število:
- prijavljenih dijakov,
- prevzetih subvencioniranih obrokov,
- odjavljenih subvencioniranih obrokov,
- nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin.18. člen
(notranji nadzor)

Šola med šolskim letom vsaj enkrat preveri stopnjo zadovoljstva dijakov in staršev s šolsko prehrano in z dejavnostmi, s katerimi šola vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.

S strokovnim spremljanjem se ugotavlja skladnost šolske prehrane s strokovnimi usmeritvami Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

Nadzor nad koriščenjem obrokov opravlja ravnatelj/-ica posamezne organizacijske enote, lahko pa tudi od njega/nje pooblaščena oseba.


19. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo teh pravil prenehajo veljati Pravila šolske prehrane na Šolskem centru Novo mesto, sprejeta na Svetu zavoda 25. avgusta 2010, veljavna od 1. septembra 2010.


20. člen
(veljavnost pravilnika)

Pravilnik stopi v veljavo s sprejetjem na Svetu zavoda Šolskega centra Novo mesto in se uporablja od 1. marca 2013 dalje.

 

Za prikaz članka je potrebno omogočiti piškotke.