• Informacije

Organiziranost Šolskega centra Novo mesto

organigram_2020

Šolski center Novo mesto je javni zavod, ki je bil ustanovljen na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni leti RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), prvega odstavka 6. člana Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) je Vlada Republike Slovenije, dne 28. julija 2015 sprejela Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Novo mesto, št. 01403-43/2015/7, z dne 28. julija 2015

ter

na podlagi 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,  65/09 - popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15)  je Vlada Republike Slovenije, dne 2. februarja 2016, sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Novo mesto, št. 01403-3/2016/4, z dne 2. februarja 2016. 
 
Zavod opravlja javno službo na naslednjih področjih:
-      P/85.310 - srednješolsko splošno izobraževanje,
-      P/85.320 - srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
-      P/85.421 - višješolsko izobraževanje in
-      R/91.011 - dejavnost knjižnic.
 
Za izvajanje dejavnosti zavoda so organizirane naslednje organizacijske enote:
A) šole:
       -    Srednja strojna šola,
       -    Srednja elektro šola in tehniška gimnazija,
       -    Srednja zdravstvena in kemijska šola,
       -    Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola,
       -    Višja strokovna šola in
in
B) organizacijski enoti
       -    Medpodjetniški izobraževalni center (MIC)
       -    Enota za izobraževanje odraslih
 
Za racionalno delovanje zavoda se infrastrukturne in druge dejavnosti, pomembne za vse ali več organizacijskih enot, združujejo in opravljajo na ravni zavoda (v nadaljnjem besedilu: skupne službe). Skupne službe zavoda so:
-      splošna služba, v kateri se opravljajo splošne, pravne, kadrovske in druge administrativno-tehnične zadeve,
-      finančno računovodska služba, ki opravlja računovodske in knjigovodske zadeve,
-      informacijska služba, ki opravlja knjižnično in informacijsko dejavnost ter avdiovizualne storitve (servisiranje učil in avdiovizualnih sredstev ter druge tovrstne storitve),
-      tehnična služba, ki opravlja varovanje, vzdrževanje in čiščenje objektov, opreme in naprav, ki so namenjeni dejavnosti zavoda,
-      služba, ki opravlja investicijske dejavnosti, investicijsko vzdrževanje, opremljanje, vodenje skupnih projektov, povezanih s skupnimi programi in osnovnimi sredstvi (premičnine in nepremičnine),
-      komercialna služba in služba za javno naročanje repromateriala, skladiščenje in trženje izdelkov,
-      založniške, promocijske dejavnosti zavoda in ostale skupne naloge ter
-      naloge v zvezi z upravljanjem s premoženjem zavoda.
 
Direktor lahko določi, da se v okviru skupnih služb opravljajo tudi druge naloge oziroma storitve s področja dejavnosti zavoda oziroma da se opravljanje določenih nalog iz prejšnjega odstavka organizira v okviru posamezne organizacijske enote.

Na nivoju zavoda ali znotraj posamezne organizacijske enote se lahko v skladu s sklepom sveta zavoda oblikuje razvojna enota za opravljanje dejavnosti s področja raziskovanja in razvoja.
 
Skupne službe vodi direktor zavoda, ki lahko za koordiniranje dela skupnih služb in pomoč pri njihovem vodenju imenuje vodjo skupnih služb oziroma imenuje vodjo posamezne službe.
 
Organi zavoda so:
-      svet zavoda,
-      direktor zavoda,
-      kolegij in
-      komisija za kakovost zavoda.
 
Organi srednjih šol so:
-      ravnatelj,
-      pomočnik ravnatelja,
-      učiteljski zbor,
-      oddelčni učiteljski zbor,
-      programski učiteljski zbor,
-      razrednik,
-      strokovni aktivi učiteljev,
-      komisija za kakovost,
-      pritožbena komisija  in
-      svet staršev.
 
Organi Višje strokovne šole so:
-      ravnatelj,
-      vodja programskega področja,
-      strateški svet,
-      predavateljski zbor,
-      strokovni aktivi,
-      študijska komisija in
-      komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.
 
Organi Enote za izobraževanje odraslih so:
-      ravnatelj šole,
-      andragoški zbor,
-      vodja izobraževalnega področja,
-      strokovni aktivi,
-      komisija za kakovost v izobraževanju odraslih in
-      razrednik.
 
Organi MIC so:
-      poslovni odbor MIC,
-      vodja MIC in
-      strokovni aktivi.
 
Svet zavoda ima 19 članov, in sicer:
-      3 predstavnike ustanovitelja,
-      6 predstavnikov delavcev,
-      4 predstavnikov staršev dijakov,
-       2 predstavnika dijakov,
-      3 predstavnike študentov višje strokovne šole in
-      predsednik strateškega sveta, ki je po svojem položaju član sveta.
 
Predstavniki ustanovitelja
 1. Mag. Martina Brec 
 2. Aljaž Novak 
 3. Mirjana Judež
Predstavniki delavcev organizacijskih enot oziroma šol: SSŠ, SEŠTG,  SZKŠ, SGLVŠ,  VSŠ+ EIO+MIC+SS
 1. Robert Rudman
 2. Mag. Uroš Nosan
 3. Mag. Stanislav Matjaž Ferkolj
 4. Nataša Eržen
 5. Renata Červ
 6. Drago  Ponikvar 
Predstavniki staršev: SSŠ, SEŠTG, SZKŠ, SGLVŠ
 1. Simona Volf
 2. Mateja Pirc Svete
 3. Tatjana Lokar Zidar 
 4. Marjanca Šetina  
Predstavniki študentov Višje strokovne šole
 1. Eva Gornik
 2. Kristjan Windischer
 3. Marko Simčič  
Predsednik strateškega sveta
 1. Dr. Mitja Muhič
 
Predstavnika dijakov 
 1. Matic Žnidaršič, 4.CZN
 2. Matjaž Brežnjak, T4B

Vodstvo Šolskega centra Novo  mesto
 
Direktor Šolskega centra Novo mesto: dr. Matej Forjan

Ravnatelj Srednje  strojne šole: Sebastijan Brežnjak, univ. dipl. inž.
Pomočnik ravnatelja: Dušan Okleščen, prof. 

Ravnatelj Srednje elektro šole in  tehniške gimnazije:  Boris Plut, univ. dipl. inž.
Pomočnik ravnatelja: mag. Drago Crnić, univ. dipl. inž.
Pomočnica ravnatelja: mag. Vesna Parkelj, prof.

Ravnateljica Srednje  gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole: Damjana Gruden,  mag.
Pomočnica ravnateljice Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole: Branka Klarić, univ. dipl. inž.

Ravnateljica Srednje  zdravstvene in  kemijske šole: Damjana Papež, prof.
Pomočnica ravnateljice: mag. Katja Hrovat,  prof.
Pomočnica ravnateljice: Petra Žibert, prof.

Ravnateljica Višje strokovne šole: mag. Dragica Budić 

Vodja Enote za izobraževanje odraslih: Štefan David, univ. dipl. inž.

Vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra: dr. Mitja Veber

Šolska svetovalna služba
 • Vesna Badjuk, univ. dipl. psihologinja
 • Kaja Ivanetič, mag. prof. pedagogike in mag. prof. zgodovine 
 • Eva Šilc, mag. psihologije 
 • Zlatka Kocjan, prof. pedagogike in sociologije
 • Sebastijan Einsiedler, univ. dipl. psiholog 
 • Jožica Hrovat, univ. dipl. socialna delavka 
 • Polona Kramar, univ. dipl. psihologinja
 • Mirjam Žnidarčič, univ. dipl. socialna delavka 

Skupne službe zavoda
 
Splošna služba Šolski center Novo mesto: Cvetka Peterlin
 • Srednja strojna šola: Darja Kraševec
 • Srednja elektro šola in tehniška gimnazija: Mateja Pavše
 • Srednja zdravstvena in kemijska šola: Jelka Frančič
 • Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola: Sandra Tomović
 • Višja strokovna šola: Diana Kovačič
 • Enota za izobraževanje odraslih: Veronika Kastrevc

Finančno računovodska služba: Nada Košmerl

Informacijska služba/šolska knjižnica: Mateja Šašek

Tehnična služba: Drago Ponikvar

Vzdrževalec učne tehnologije: Igor Novina, Rok Novak 

Vodja športne dvorane Leona Štuklja: Kristijan Turk

 
Pooblaščene osebe za posredovanje splošnih informacij:
 • Cvetka Peterlin, dipl. org. menedžmenta kakovosti, 07 393 21 22
Odgovorne osebe za posredovanje informacij javnega značaja:
 • Cvetka Peterlin, dipl. org. menedžmenta kakovosti, 07 393 21 22
Odgovorna oseba za posredovanje informacij za medije:
 • dr. Matej Forjan, direktor
 
Poslovni čas zavoda
 
 Ponedeljek  7.00–15.00
 Torek  7.00–15.00
 Sreda  7.00–15.00
 Četrtek  7.00–15.00
 Petek  7.00–15.00