Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem
  • Informacije

Organiziranost Šolskega centra Novo mesto

Organigram


Šolski center Novo mesto je javni zavod, ki je bil ustanovljen na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni leti RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), prvega odstavka 6. člana Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) je Vlada Republike Slovenije, dne 28. julija 2015 sprejela Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Novo mesto, št. 01403-43/2015/7, z dne 28. julija 2015

ter

na podlagi 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,  65/09 - popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15)  je Vlada Republike Slovenije, dne 2. februarja 2016, sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Novo mesto, št. 01403-3/2016/4, z dne 2. februarja 2016. 
 
Zavod opravlja javno službo na naslednjih področjih:

P/85.310 - srednješolsko splošno izobraževanje,
P/85.320 - srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
P/85.421 - višješolsko izobraževanje in
R/91.011 - dejavnost knjižnic.
 
Za izvajanje dejavnosti zavoda so organizirane naslednje organizacijske enote:

A) šole:
Srednja strojna šola,
Srednja elektro-računalniška šola in tehniška gimnazija,
Srednja zdravstvena in kemijska šola,
Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola,
Višja strokovna šola in
in

B) organizacijski enoti
Medpodjetniški izobraževalni center (MIC)
Enota za izobraževanje odraslih
 
Za racionalno delovanje zavoda se infrastrukturne in druge dejavnosti, pomembne za vse ali več organizacijskih enot, združujejo in opravljajo na ravni zavoda (v nadaljnjem besedilu: skupne službe). Skupne službe zavoda so:

splošna služba, v kateri se opravljajo splošne, pravne, kadrovske in druge administrativno-tehnične zadeve,
finančno računovodska služba, ki opravlja računovodske in knjigovodske zadeve,
informacijska služba, ki opravlja knjižnično in informacijsko dejavnost ter avdiovizualne storitve (servisiranje učil in avdiovizualnih sredstev ter druge tovrstne storitve),
tehnična služba, ki opravlja varovanje, vzdrževanje in čiščenje objektov, opreme in naprav, ki so namenjeni dejavnosti zavoda,
služba, ki opravlja investicijske dejavnosti, investicijsko vzdrževanje, opremljanje, vodenje skupnih projektov, povezanih s skupnimi programi in osnovnimi sredstvi (premičnine in nepremičnine),
komercialna služba in služba za javno naročanje repromateriala, skladiščenje in trženje izdelkov,
založniške, promocijske dejavnosti zavoda in ostale skupne naloge ter
naloge v zvezi z upravljanjem s premoženjem zavoda.
 
Direktor lahko določi, da se v okviru skupnih služb opravljajo tudi druge naloge oziroma storitve s področja dejavnosti zavoda oziroma da se opravljanje določenih nalog iz prejšnjega odstavka organizira v okviru posamezne organizacijske enote.

Na nivoju zavoda ali znotraj posamezne organizacijske enote se lahko v skladu s sklepom sveta zavoda oblikuje razvojna enota za opravljanje dejavnosti s področja raziskovanja in razvoja.
 
Skupne službe vodi direktor zavoda, ki lahko za koordiniranje dela skupnih služb in pomoč pri njihovem vodenju imenuje vodjo skupnih služb oziroma imenuje vodjo posamezne službe.
 
Organi zavoda so:
svet zavoda,
direktor zavoda,
kolegij in
komisija za kakovost zavoda.
 
Organi srednjih šol so:
ravnatelj,
pomočnik ravnatelja,
učiteljski zbor,
oddelčni učiteljski zbor,
programski učiteljski zbor,
razrednik,
strokovni aktivi učiteljev,
komisija za kakovost,
pritožbena komisija  in
svet staršev.
 
Organi Višje strokovne šole so:
ravnatelj,
vodja programskega področja,
strateški svet,
predavateljski zbor,
strokovni aktivi,
študijska komisija in
komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.
 
Organi Enote za izobraževanje odraslih so:
ravnatelj šole,
andragoški zbor,
vodja izobraževalnega področja,
strokovni aktivi,
komisija za kakovost v izobraževanju odraslih in
razrednik.
 
Organi MIC so:
poslovni odbor MIC,
vodja MIC in
strokovni aktivi.
 
Svet zavoda ima 19 članov, in sicer:

3 predstavnike ustanovitelja,
6 predstavnikov delavcev,
4 predstavnikov staršev dijakov,
2 predstavnika dijakov,
3 predstavnike študentov višje strokovne šole in
predsednik strateškega sveta, ki je po svojem položaju član sveta.
 

Predstavniki ustanovitelja
1. Dr. Marica Prijanovič Tonkovič 
2. Mag. Ljubinka Počrvina  
3. Mirjana Judež

Predstavniki delavcev organizacijskih enot oziroma šol: SSŠ, SEŠTG,  SZKŠ, SGLVŠ,  VSŠ+ EIO+MIC+SS
1. Ivo Šteblaj
2. Mag. Uroš Nosan
3. Mag. Stanislav Matjaž Ferkolj
4. Nataša Eržen
5. Renata Červ
6. Drago  Ponikvar 

Predstavniki staršev: SSŠ, SEŠTG, SZKŠ, SGLVŠ
1. Roman Staniša
2. Mateja Pirc Svete
3. Tatjana Lokar Zidar 
4. Darija Divjak  

Predstavniki študentov Višje strokovne šole
1. Domen Bratož
2. Anže Brulc
3. Primož Volčjak

Predsednik strateškega sveta
1. Dr. Mitja Muhič
 
Predstavnika dijakov 
1. Jan Kastelec
2. Klara Ostojić


Vodstvo Šolskega centra Novo  mesto
 
Direktor Šolskega centra Novo mesto: dr. Matej Forjan

Ravnatelj Srednje  strojne šole: Sebastijan Brežnjak
Pomočnica ravnatelja: Sanja Ban
Pomočnik ravnatelja: Dušan Okleščen

Ravnatelj Srednje elektro-računalniške šole in  tehniške gimnazije:  Boris Plut
Pomočnik ravnatelja: mag. Drago Crnić
Pomočnica ravnatelja: mag. Vesna Parkelj
Pomočnik ravnatelja: Gregor Mede 

Ravnateljica Srednje  gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole: Damjana Gruden
Pomočnica ravnateljice Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole: Branka Klarić

Ravnateljica Srednje  zdravstvene in  kemijske šole: Damjana Papež
Pomočnica ravnateljice: mag. Katja Hrovat
Pomočnica ravnateljice: Mateja Kržičnik
Pomočnica ravnateljice: Petra Žibert

Ravnateljica Višje strokovne šole: mag. Dragica Budić 

Vodja Enote za izobraževanje odraslih: dr. Matej Forjan

Vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra: dr. Mitja Veber

Šolska svetovalna služba
Vesna Badjuk Kunaver, 
Kaja Ivanetič, 
Eva Nered, 
Jasmina Jevnikar,
Marjeta Svetin,
•       Nives Lužar,
Nina Čižman,
Jožica Hrovat, 
Polona Kramar, 
Lara Levstek, 
Mirjam Žnidarčič, 
Tanja Kocjan
Renata Grubar.

Skupne službe zavoda
 
Splošna služba Šolskega centra Novo mesto: Mateja Becele, Vesna Štrucelj

Srednja strojna šola: Darja Kraševec
Srednja elektro-računalniška šola in tehniška gimnazija: Mateja Pavše
Srednja zdravstvena in kemijska šola: Jelka Frančič
Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola: Sandra Tomović
Višja strokovna šola: Diana Kovačič
Enota za izobraževanje odraslih: Nikolina Banovec

Finančno računovodska služba: Nada Košmerl

Informacijska služba/šolska knjižnica: Mateja Aš Šašek

Tehnična služba: Drago Ponikvar

Vzdrževalec učne tehnologije: 
Igor Novina, 
Rok Novak, 
Martina Plavec,
Gregor Ribič.

Vodja športne dvorane Leona Štuklja: Kristijan Turk

 

Pooblaščena oseba za posredovanje splošnih informacij: Mateja Becele, Vesna Štrucelj, 07 393 21 22

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja: Mateja Becele, Vesna Štrucelj, 07 393 21 22

Odgovorna oseba za posredovanje informacij za medije: dr. Matej Forjan, direktor
 

Poslovni čas zavoda

 Ponedeljek 7.00–15.00
 Torek 7.00–15.00
 Sreda 7.00–15.00
 Četrtek 7.00–15.00
 Petek 7.00–14.00