PUD

Praktično usposabljanje z delom

Programi na področju elektrotehnike in računalništva se izvajajo po predmetniku, ki ima naslednje skupne značilnosti:
-       splošni del predmetnika je za vse programe (poklice) enak,
-       strokovno-teoretični del predmetnika je po obsegu enak za vse programe. Del vsebin lahko izvajamo skupno za več poklicev, predmetnik pa hkrati omogoča tudi pridobivanje specialnih poklicnih znanj,
-       praktični pouk se izvaja v šoli oziroma v šolskih delavnicah, pri delodajalcu v realnem delovnem procesu pa se izvaja praktično usposabljanje z delom.
 
Obseg praktičnega izobraževanja je naslednji:
 
a) srednje poklicno izobraževanje – SPI (triletno) :

Letnik

V šoli:

praktični pouk

V podjetju:

praktično usposabljanje z delom

Skupaj

1.

174 ur

strnjeno sedem tednov (266 ur)

440 ur

2.

203 ur

strnjeno sedem tednov (266 ur)

469 ur

3.

264 ur

strnjeno deset tednov (380 ur)

644 ur


b) srednje strokovno izobraževanje – SSI (štiriletno):

Letnik

V šoli:

praktični pouk

V podjetju:

praktično usposabljanje z delom

Skupaj

1.

140 ur

 

140 ur

2.

165 ur

Strnjeno dva tedna (76 ur)

241 ur

3.

165 ur

Strnjeno dva tedna (76 ur)

241 ur

4.

136 ur

 

136 ur


c) poklicno tehniško izobraževanje – PTI (dveletno ali 3+ 2):

Letnik

V šoli:

praktični pouk

V podjetju:

praktično usposabljanje z delom

Skupaj

1.

103 ur

Strnjeno dva tedna (76 ur)

179 ur

2.

103 ur

 

132 urNovi programi torej uvajajo tudi obvezno praktično usposabljanje z delom v realnem delovnem procesu, ki predstavlja eno od prednosti, saj s posebno kolektivno učno pogodbo povezuje delodajalca in dijaka. Dijak poleg praktičnih znanj in spretnosti pridobi tudi tiste veščine in spretnosti, ki bi jih v šolskih delavnicah težko pridobil, in sicer:
-       socializacija v delovnem okolju,
-       dinamika realnega delovnega procesa,
-       sodelovanje v timu,
-       odgovornost za kvaliteto opravljenega dela,
-       pravila poslovnega varovanja interesov podjetja.    
 
Praktično usposabljanje z delom poteka na osnovi sklenjene kolektivne učne pogodbe, ki jo za vpisane dijake skleneta šola in delodajalec.
 
 
Delodajalec lahko s šolo sklene kolektivno učno pogodbo, če:
-       ima ustrezne delovne prostore in opremo (verificirano učno mesto),
-       poslovanje obsega pretežno dejavnost poklica, za katerega se dijak izobražuje,
-       ima v podjetju zaposlenega mentorja z ustrezno izobrazbo oziroma pedagoško-andragoškim seminarjem,
-       zagotavlja varno delovno okolje in
-       zagotavlja praktično izobraževanje v skladu z izobraževalnim programom.
 
Če katerega od navedenih pogojev delodajalec ne izpolnjuje, ga je možno pridobiti naknadno.
Potek izvajanja praktičnega usposabljanja z delom koordinira šola oziroma organizator praktičnega izobraževanja, ki je zaposlen na šoli.
 
Menimo, da je osebni stik podjetja z dijakom pomembnejši kot kakršno koli zagotovilo šole. Dijak in njegovi starši naj poskušajo sami izbrati oziroma poiskati delodajalca, ki ga lahko sprejme na praktično usposabljanje kar bo v obojestransko korist in zadovoljstvo. Nekaterim veliko pomeni bližina delodajalca, drugim poznanstvo, tretjim zaupanje v uspešnost organizacije in njen ugled ali pa vse to skupaj. Želimo, da je odločitev o tem, kje bo dijak pridobival te pomembne izkušnje, v večji meri vaša.
 
Prepričani smo, da je usoda srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja odvisna od nas vseh, to je šol, delodajalcev oziroma gospodarstva, staršev in dijakov. Le s skupnimi močmi lahko usposobimo kvaliteten kader, ki se bo že jutri sposoben vključiti v delovno okolje in po svojih najboljših močeh prispevati k njegovemu napredku in rasti. Skupaj lahko zagotovimo našim dijakom začetek poklicne poti, strokovni razvoj ter varno in spodbudno poklicno okolje, ki  bo našim dijakom omogočalo pridobivanje življenjsko pomembnih izkušenj.
 
Zato želimo, da si dijaki poskušajo sami poiskati učna mesta za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom v podjetjih blizu domačega kraja in zaprositi ta podjetja za izpolnitev posebnega obrazca (NAJAVA UČNEGA MESTA za SKLENITEV KOLEKTIVNE UČNE POGODBE ). Obrazec boste prejeli ob vpisu v šolo ali pa na začetku šolskega leta pri svojih razrednikih oziroma organizatorju PUD. Izpolnjen obrazec najave pa bodo dijaki čim prej oziroma najkasneje do konca tekočega leta oddali organizatorju PUD. Za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom bo šola sklenila posebno kolektivno učno pogodbo na osnovi izpolnjenega in dostavljenega  obrazca najave učnega mesta.  Učna pogodba bo sklenjena za obdobje do zaključka izobraževanja dijaka.
 
Za tiste, ki si sami ne boste uspeli poiskati učnega mesta, pa bo to opravila šola. Tako nihče ne bo ostal brez primernega učnega mesta za čas praktičnega usposabljanja, le oddaljenost od kraja bivanja bo morda večja.
 
Za vsa dodatna pojasnila in navodila se lahko obrnete na organizatorja praktičnega usposabljanja z delom,  Ivana Metelka (tel. 07/39 32 224 ali GSM 051 628 873 ali e-mail: #EM#6977636d2a6863736d6561644c6a7b6a63653c72667b7364366a73#EM#).

Dnevniki za praktično usposabljanje pri delodajalcu po programih:
01 DNEVNIK PUD 19-20- MIC- elektrikar 1letnikCPI – center za poklicno izobraževanje – PUD: