Poslanstvo tehniške gimnazije

Program tehniške gimnazije je splošno izobraževalni program, ki izobražuje in usposablja za življenje in za nadaljnji študij na poti do poklica. Splošna izobrazba usposablja dijake in dijakinje za razumevanje samega sebe, družbenega, kulturnega in naravnega okolja z različnih zornih kotov. Dijaka usposablja za odgovornega člana skupnosti, ki se zaveda etične in moralne razsežnosti življenja. Pripravlja ga na vseživljenjsko učenje in spodbuja k samoizobraževanju. Pri tem dijak razvija različne načine opazovanja in analiziranja naravnega, družbenega in kulturnega okolja ter terja njegovo aktivno in ustvarjalno vključevanje v iskanje odgovornih oblik sožitja v sodobni družbi.

Splošno o tehniški gimnaziji
Izbirnost predmetov na tehniški gimnaziji
Predmetnik
Naravoslovni predmeti na tehniški gimnaziji
Strokovni predmeti na tehniški gimnaziji
Mednarodno sodelovanje
Zaključek izobraževanja
Nadaljevanje izobraževanja