Izbirnost med strokovnimi področji in odprti kurikul

V vseh programih, ki jih izvajamo na naši šoli, je na voljo izbirnost. V programih SSI, SPI in PTI pa je na voljo tudi odprti del predmetnika, ki ga je šola skupaj z dijaki in socialnimi partnerji oblikovala po želji dijakov ter potrebi po poklicih z ustrezno usposobljenostjo v našem okolju. V tem delu predmetnika se tudi najbolj pokaže avtonomija  oz. posebnost v izvedbi kurikula na SEŠTG.
V nadaljevanju so opisane posebnosti v izvedbi posameznih kurikulov.

SSI elektrotehnik
a)    Izbirnost
V šolskem letu 2020/21 smo v prvih letnikih uvedli prenovljeni program SSI elektrotehnik, ki v višjih letnikih omogoča izbirnost med dvema strokovnima področjema:
1.    avtomatiko in elektroniko
2.    energetiko

V starem programu SSI elektrotehnik, ki ga trenutno obiskujejo dijaki 2., 3. in 4. letnikov, pa lahko dijaki oz. šola izbira med petimi ožjimi strokovnimi področji:
1.    elektroniko
2.    avtomatiko
3.    energetiko
4.    stikalničarstvom
5.    multimedijsko tehniko.

Glede na specifiko potreb po poklicih s področja elektrotehnike v našem okolju ter po posvetovanju z dijaki in starši, smo dijakom v okviru starega programa ponudili področje avtomatike, v okviru prenovljenega programa pa področje avtomatike in elektronike.

Stari program SSI elektrotehnik
Znotraj izbranega področja se dijaki seznanijo z vsebinami štirih obveznih izbirnih strokovnih modulov:

Letnik          Obvezni izbirni strokovni modul
3. letnik       Uporaba mikroprocesorskih naprav (UMN)
                     Zajemanje in obdelava procesnih veličin (ZPV)
4. letnik       Uporaba regulacij (UPR)
                     Načrtovanje avtomatiziranih postrojev (UMN)

Šola ponudi dijakom v 4. letniku tudi dodatni izbirni modul v enakem obsegu ur kot pri obveznih izbirnih modulih:

Letnik           Dodatni izbirni strokovni modul
4. letnik        Prenos in zapis informacij (PZI)

Prenovljeni program SSI elektrotehnik
Znotraj izbranega področja se dijaki seznanijo z vsebinami štirih obveznih izbirnih strokovnih modulov:

Letnik           Obvezni izbirni strokovni modul
3. letnik        Mikroprocesorske naprave (MPN)
4. letnik        Regulacije (UPR)
                      Avtomatizirani postroji (AVP)
                      Obdelava in prenos podatkov (OPP)

b)    Odprti kurikulum

Stari program SSI elektrotehnik
Poglobljene vsebine s področja avtomatike dijaki pridobijo še s strokovnim modulom, ki ga šola ponudi v okviru odprtega kurikula v 3. in 4. letniku.  

Letnik           Strokovni modul
3. letnik        Praktično programiranje (PRG)
4. letnik        Praktično programiranje (PRG)

Poleg strokovnih modulov s področja avtomatike se dijaki v okviru odprtega kurikula seznanijo tudi z vsebinami s področja energetike:

Letnik          Strokovni modul
3. letnik       Projektiranje električnih inštalacij (PEI)
4. letnik       Elektromotorni pogoni (EMP)

Dijakom v okviru odprtega kurikula ponudimo še:

Letnik           Strokovni modul
1. letnik        Osnove elektrotehnike (OET)
                      Izdelava  multimedijskih predstavitev (IMP)
2. letnik        Osnove elektrotehnike (OET)
4. letnik        Uporabna matematika (UMAT)

Prenovljeni program SSI elektrotehnik
Poglobljene vsebine s področja avtomatike in elektronike dijaki pridobijo še s strokovnim modulom, ki ga šola ponudi v okviru odprtega kurikula v 3. in 4. letniku.  

Letnik           Strokovni modul
3. letnik        Programiranje krmilnikov (PRK)
4. letnik        Programiranje krmilnikov (PRK)

Poleg strokovnih modulov s področja avtomatike in elektronike se dijaki v okviru odprtega kurikula seznanijo tudi z vsebinami s področja energetike:

Letnik           Strokovni modul
3. letnik        Projektiranje električnih inštalacij (PEI)
4. letnik        Elektroenergetika (EEG)

Dijakom v okviru odprtega kurikula ponudimo še:

Letnik           Strokovni modul
1. letnik        Multimedija (MMD)
4. letnik        Tehniška matematika (TEM)

PTI elektrotehnik
a)    Izbirnost
Tudi program PTI elektrotehnik je s šol. l. 2020/21 prenovljen. Uvedli smo ga  v prvem letniku.
V programu PTI elektrotehnik je izbirnost med strokovnimi področji povsem enaka kot v programu SSI elektrotehnik, kar velja tako za stari kot tudi prenovljeni program.  Razlika je le v številu in poimenovanju posameznih modulov.

Stari program PTI elektrotehnik
Dijaki se seznanijo z vsebinami dveh obveznih izbirnih strokovnih modulov:

Letnik           Obvezni izbirni strokovni modul
1. letnik        Uporaba mikroprocesorskih naprav (UMN)
2. letnik        Regulacije v avtomatiziranih postrojih (RAP)

ter vsebinami dodatnega izbirnega modula:

Letnik           Obvezni izbirni strokovni modul
2. letnik        Prenos in zapis informacij (PZI)

Ta kombinacija izbirnosti dijakom omogoča pridobitev specifičnih znanj iz dveh strokovnih področjih, avtomatike in elektronike.

Prenovljeni program PTI elektrotehnik
Dijaki se seznanijo z vsebinami treh obveznih izbirnih strokovnih modulov:

Letnik          Obvezni izbirni strokovni modul
2. letnik       Regulacije in avtomatizirani postroji (RAP)
                     Mikroprocesorski sistemi (MPS)
                     Prenos podatkov (PRS)

b)    Odprti kurikulum

Stari program PTI elektrotehnik
Dijakom v okviru odprtega kurikula ponudimo dva strokovna modula:

Letnik          Strokovni modul
1. letnik       Elektrotehnika (ELE)
2. letnik       Praktično programiranje (PRG)

Prenovljeni program PTI elektrotehnik
Dijakom v okviru odprtega kurikula ponudimo tri strokovne module:

Letnik          Strokovni modul
1. letnik       Programiranje krmilnikov (PRK)
2. letnik       Elektroenergetika (EEG)
                     Tehniška matematika (TEM)

SPI elektrikar (1. letnik prenovljen, 2. in 3. po starem programu)
a)    Izbirnost

V programu SPI elektrikar dijaki izbirajo med strokovnima področjema elektroniko in energetiko. Glede na specifiko potreb po poklicih s področja elektrotehnike v našem okolju in opremljenosti šole smo dijakom ponudili področje elektronike.
Dijaki spoznajo vsebine dveh obveznih izbirnih strokovnih modulov:

Letnik                   Obvezni izbirni strokovni modul
2. letnik                Elektronski sklopi (ESK)
2. in 3. letnik        Zajemanje in obdelava procesnih veličin (ZPV)

ter vsebinami dodatnega izbirnega modula:

Letnik                  Obvezni izbirni strokovni modul
3. letnik               Obnovljivi viri energije (OVE)

b)    Odprti kurikulum
Poleg strokovnih modulov s področja elektronike se dijaki v okviru odprtega kurikula seznanijo tudi z vsebinami s področja:

Letnik                  Strokovni modul
1. letnik               Multimedija (MMD) - prenovljen
2. letnik               Učenje učenja, socialne spretnosti, projektno delo (USP)
2. letnik               Digitalna tehnika (DIT)
3. letnik               Osnove električnih strojev (OES)
                            Praktično programiranje (PRG)