Izbirnost med strokovnimi področji

V vseh programih, ki jih izvajamo na naši šoli, je na voljo izbirnost. V programih SSI, SPI in PTI pa je na voljo tudi odprti del predmetnika, ki ga je šola skupaj z dijaki in socialnimi partnerji oblikovala po želji dijakov ter potrebi po poklicih z ustrezno usposobljenostjo v našem okolju. V tem delu predmetnika se tudi najbolj pokaže avtonomija  oz. posebnost v izvedbi kurikula na SEŠTG.
V nadaljevanju so opisane posebnosti v izvedbi posameznih kurikulov.

Program SSI elektrotehnik

Izbirnost
V programu SSI elektrotehnik lahko dijaki oz. šola izbira med petimi ožjimi strokovnimi področji: elektroniko, avtomatiko, energetiko, stikalničarstvom in multimedijsko tehniko. Glede na specifiko potreb po poklicih s področja elektrotehnike v našem okolju ter po posvetovanju z dijaki in starši, smo dijakom ponudili področje avtomatike. Znotraj izbranega področja se dijaki seznanijo z vsebinami štirih obveznih izbirnih strokovnih modulov:
•    3. letnik: Uporaba mikroprocesorskih naprav (UMN) ter Zajem in obdelava procesnih veličin (ZPV)
•    4. letnik: Uporaba regulacij (UPR) in  Načrtovanje avtomatiziranih postrojev (NAP)

Šola ponudi dijakom v 4. letniku tudi dodatni izbirni modul Prenos in zapis informacij (PZI) v enakem obsegu ur kot pri obveznih izbirnih modulih.
Dijaki na ta način pridobijo ustrezno nacionalno poklicno kvalifikacijo operater avtomatiziranih postrojev.

Odprti kurikulum
Poglobljene vsebine s področja avtomatike dijaki pridobijo še z modulom Praktično programiranje (PRG), ki ga šola ponudi v okviru odprtega kurikula v 3. in 4. letniku.
Poleg strokovnih modulov s področja avtomatike, se dijaki v okviru odprtega kurikula seznanijo tudi z vsebinami s področja energetike:
•    3. letnik: Elektromotorni pogoni (EMP)
•    4. letnik: Projektiranje električnih inštalacij (PEI)

V prvih dveh letnikih dijakom ponudimo še dva strokovna modula:
•    1. in  2. letnik: Osnove elektrotehnike (OET)
•    1. letnik:  Izdelava  multimedijskih predstavitev (IMP)

Vsebine zadnjega strokovnega modula Uporabna matematika (UMAT), ki se v okviru odprtega kurikula izvaja v 4. letniku, so namenjene uporabi matematičnih orodij pri reševanju elektrotehniških problemov ter pripravi na maturo.


Program PTI elektrotehnik

Izbirnost
V programu PTI elektrotehnik je izbirnost med strokovnimi področji povsem enaka kot v programu SSI elektrotehnik. Razlika je le v številu in poimenovanju posameznih modulov. Dijaki se seznanijo z vsebinami dveh obveznih izbirnih strokovnih modulov:
•    1. letnik: Uporaba mikroprocesorskih naprav (UMN)
•    2. letnik: Regulacije v avtomatiziranih postrojih (RAP)
ter vsebinami dodatnega izbirnega modula:
•    2. letnik: Prenos in zapis informacij (PZI)

Ta kombinacija izbirnosti dijakom omogoča pridobitev specifičnih znanj iz dveh strokovnih področjih, avtomatike in elektronike. Program PTI dijakom ne omogoča pridobitve nobene izmed nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Odprti kurikulum
Dijakom v okviru odprtega kurikula ponudimo dva strokovna modula:
•    1. letnik: Elektrotehnika (ELE)
•    2. letnik: Praktično programiranje (PRG), kjer dijaki pridobijo poglobljeno in specifično znanje s področja programiranja logičnih krmilnikov.


Program SPI elektrikar

Izbirnost
V programu SPI elektrikar lahko dijaki izbirajo med strokovnima področjema elektroniko in energetiko. Prednost smo dali področju elektronike, ki pa se v nekaterih strokovnih modulih dopolnjuje tudi s področjem energetike.
Dijaki spoznajo vsebine dveh obveznih izbirnih strokovnih modulov:
•    2. letnik: Elektronski sklopi (ESK),
•    2. in 3. letnik: Zajemanje in obdelava procesnih veličin (ZPV).

V 3. letniku se dijaki seznanijo še z vsebinami izbirnega strokovnega modula Obnovljivi viri energije (OVE).

Odprti kurikulum
V okviru odprtega kurikula izvajamo naslednje strokovne module:
•    1. letnik: Meritve v elektrotehniki (MEL),
•    1. letnik in 2. letnik: Učenje učenja, socialne spretnosti, projektno delo (USP),
•    2. letnik: Izdelava multimedijskih predstavitev (IMP),
•    3. letnik: Osnove električnih strojev (OES) in Praktično programiranje (PRG).