Zdravstvena nega

PREDMETNIK: ZDRAVSTVENA NEGA SSI
(prenovljen program stopi v veljavo v šolskem letu 2019/20)
Zdravstvena nega
Pojasnila k predmetniku:
Izbirni predmeti: Šola oz. dijak izbere sociologijo ali geografijo.
Izbirni strokovni moduli: Šola oz. dijak izbere enega izmed izbirnih strokovnih modulov M8 do M12.
Del praktičnega pouka se lahko nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom.
Odprti kurikulum: Določi šola v sodelovanju s podjetji oz. regionalnimi parterji.


Programska enota1. letnik2. letnik3. letnik4. letnikSkupaj ur Kreditne točke
35 tednov35 tednov31 tednov30 tednov131 tednov
tedenletotedenletotedenletotedenletotedenleto
Slovenščina414041403933,510514,547824
Tuji jezik310531053933,510512,540820
Matematika310531053933901239319
Umetnost 270      2703
Zgodovina270135    31055
Sociologija  270    2703
Psihologija    262  2623
Fizika270      2703
Kemija270      2703
Biologija270      2703
Športna vzgoja310531052622601033214
Skupaj  A  -  Splošnoizobraževalni predmeti23805165601340312360642128100
Zdravstvena nega135270262130619713
Anatomija in fiziologija2703105    517510
Varovanje zdravja270270    41407
Kakovost v zdravstveni negi  270  26041308
Zdr. nega otroka in mladostnika    262  2624
Zdr. nega v geriatrični dejavnosti    1312603919
Skupaj  B  -  Strokovni moduli51759315515551502479551
Praksa iz zdravstvene nege270310526282401547721
Praksa iz zdr. nege otroka in mladostnika  270    2703
Praksa iz zdr. nege v geriatrični dejavnosti    5155  51555
Skupaj  C - Praktični pouk v šoli2705175721782402270229
Skupaj  B in C724514490123721339046149780
Č  -  Praktično usposabljanje z delom
152
152
30412
D  -  Interesne dejavnosti    96 96 96 64 35214
Informatika v zdr. negi135      1352
Osnove poslovnega bontona135      1352
Razvoj zdravstvene nege  135    1351
Zdravstvena terminologija  270    2703
Temeljna strokovna  znanja      3903905
Specialna zdravstvena nega    393  3935
Patologija in kirurgija    393  3935
Farmakologija      1301302
Matematika II/Tuji jezik II      2602602
Slovenščina II      1301302
Drugi tuji jezik    131  1311
Skupaj E - Odprti kurikul2703105721772101960230
POM 4. enota 4
Skupaj A, B, Č, D in E3212163312513212403211761294883240