Zdravstvena nega PTI

Zdravstvena nega pti

ZDRAVSTVENA NEGA je zahteven poklic, zato vabimo, da se v ta program vključijo dijaki, ki so uspešno končali program srednjega poklicnega izobraževanja za poklic BOLNIČAR-NEGOVALEC in:
 • imajo izrazito željo nadgraditi pridobljeno znanje in praktične izkušnje iz programa BOLNIČAR-NEGOVALEC;
 • imajo visoko stopnjo etične in moralne zavesti;
 • imajo smisel za odgovornost, točnost, natančnost, uspešnost, red in disciplino;
 • jih odlikujejo osebnostne lastnosti, kot so:
 • poštenost,
 • potrpežljivost,
 • zanesljivost,
 • korekten odnos do sočloveka,
 • osebnostne vsebine,
 • optimizem.
Program POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA, ki traja 2 leti, omogoča pridobitev srednje tehniške izobrazbe.

POUK POTEKA:
 • v učilnicah,
 • v specialnih učilnicah (zdravstvena nega, tuji jezik, biologija),
 • v bolnišnici.
ZAKLJUČEK ŠOLANJA:

Šola pripravlja dijake na zaključek šolanja s POKLICNO MATURO.

POKLICNA MATURA obsega:
 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege,
 • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika,
 • storitev in zagovor.
POGOJI ZA VPIS v poklicno-tehniško izobraževanje:
končana srednja poklicna šola -- program BOLNIČAR-NEGOVALEC. Pri izbiri kandidatov, če bo vpis omejen, bodo upoštevana naslednja merila: učni uspeh iz slovenščine, matematike in splošni učni uspeh v 1., 2. in 3. letniku program BOLNILČAR- NEGOVALEC, pri čemer dijak lahko dobi največ 45 točk; učni uspeh iz slovenščine, predmeta pomoč in oskrba in splošnega uspeha pri zaključnem izpitu, pri čemer dijak lahko dobi največ 15 točk.

PO OPRAVLJENI POKLICNI MATURI se dijaki:
 • zaposlijo v:
 • bolnišnicah,
 • zdravstvenih domovih,
 • zdraviliščih,
 • domovih starejših občanov,
 • socialnih zavodih;
nadaljujejo izobraževanje:
 • na visokih strokovnih šolah v smeri zdravstva (zdravstvena nega, prodniško-ginekološka smer, ortopedska tehnika, delovna terapija, fizioterapija, sanitarno inženirstvo, radiologija)
 • na ostalih visokošolskih strokovnih program (laboratorijska biomedicina, kemijska tehnologija, varstvo pri delu in požarno varstvo, socialno delo, javna uprava, predšolska vzgoja ...).
Zdravstvena nega pti

Zloženka: Zdravstvena nega PTI.pdf