Zdravstvena nega

Zdravstvena nega

Zdravstvena nega je zahteven poklic, zato vabimo na našo šolo devetošolce, ki:
 • imajo nagnjenje za delo z ljudmi,
 • imajo visoko stopnjo etične in moralne zavesti,
 • imajo smisel za odgovornost, točnost, natančnost, urejenost, red in disciplino.

Pri odločitvi za nadaljnje šolanje mora bodoči dijak upoštevati še:

 • umske sposobnosti,
 • delovne navade,
 • interese
ter da:
 • ima čim boljši učni uspeh,
 • je ustvarjalen,
 • ga privlači delo z ljudmi.
Pouk poteka:
 • v učilnicah,
 • v specialnih učilnicah (zdravstvena nega, tuji jezik, biologija, kemija ...)
 • v bolnišnici (praktični pouk v 3. in 4. letniku).

Šola pripravlja dijake na zaključek šolanja s poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:
 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege,
 • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika,
 • storitev in zagovor.
Po opravljeni poklicni maturi se dijaki:
 • zaposlijo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, zdraviliščih, domovih starejših občanov, socialnih zavodih;
 • nadaljujejo izobraževanje: na visokih strokovnih šolah v smeri zdravstva (zdravstvena nega, porodniško-ginekološka smer, ortopedska tehnika, delovna terapija, fizioterapija, sanitarno inžinerstvo, radiologija);
 • na ostalih visokošolskih strokovnih programih (laboratorijska biomedicina, kemijska tehnologija, varstvo pri delu in požarno varstvo, socialno delo, javna uprava, predšolska vzgoja);
 • nadaljujejo izobraževanje za pridobitev univerzitetne izobrazbe (po opravljeni poklicni maturi in dodatnem petem maturitetnem predmetu, ki je določen s študijskim programom univerze, oziroma maturitetnem tečaju).