Informacije

Informacije za Zaključni izpit dobite pri tajnici ŠK ZI (prof. Tanja Burgar)
v četrtek od 9.40 do 10.25 osebno na šoli v kabinetu ali na telefonski številki
07 393 2 148, po elektronski pošti pa #EM#74606c69652b64727a6e6b794c7e6d227e7c3c607d#EM#.

Več na uradni spletni strani CPI: http://www.cpi.si/

Naziv poklicne izobrazbe si kandidati pridobijo, ko uspešno opravijo zaključni izpit v enem od izobraževalnih
programov nižjega ali srednjega poklicnega izobraževanja. 

Na zaključnem izpitu kandidati izkazujejo teoretično in praktično znanje, ki so ga pridobili med procesom izobraževanja in s katerim dokažejo, da so usposobljeni za poklic. Po opravljenem zaključnem izpitu se kandidati lahko zaposlijo brez nadaljnjega formalnega izobraževanja ali usposabljanja (pripravništva), lahko pa – če je to možno – nadaljujejo izobraževanje po vertikali.

Zakonski predpisi
, ki določajo izvedbo zaključnega izpita:Drugi dokumenti
, ki določajo izvedbo zaključnega izpita:
  • Izpitni katalog za slovenščino in
  • Izpitni katalog za izdelek oziroma storitev in zagovor za ustrezen izobraževalni program.

Pogoji za opravljanje zaključnega izpita

Zaključni izpit lahko opravlja vsak, ki je uspešno končal zaključni letnik nižjega oziroma srednjega poklicnega izobraževanja oziroma je dosegel predpisano število kreditnih točk in je opravil druge s programom določene obveznosti.


Izpitni roki in prijava 

Zaključni izpit poteka v spomladanskem, jesenskem in zimskem roku, podrobnejšo razporeditev opravljanja za posamezno šolo pa mora šolska komisija za zaključni izpit objaviti najkasneje do 31. januarja za tekoče šolsko leto.

Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit opravlja ali izboljšuje večkrat.

Kandidati se na zaključni izpit prijavijo na šoli oziroma v organizacijah za izobraževanje, ki izvajajo ustrezni izobraževalni program. Obrazci so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Izobraževalni programi in izpitni katalogi so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.


Obseg in zgradbo zaključnega izpita določa izobraževalni program. Izobraževalni programi so objavljeni na spletni
strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Zaključni izpit v prenovljenih izobraževalnih programih nižjega poklicnega izobraževanja obsega:
  • izdelek oziroma storitev in zagovor. 

Zaključni izpit v prenovljenih izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja obsega:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine (italijanščina ali madžarščina na narodno mešanem območju) in
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.


Izdelek oziroma storitev in zagovor
se kljub enakemu poimenovanju po vsebini razlikuje glede na izobraževalni
program. V novih oziroma prenovljenih izobraževalnih programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja
kandidati na zaključnem izpitu pri izdelku oz. storitvi in zagovoru izkazujejo teoretično in praktično znanje oziroma
poklicne kompetence.


Ocenjevanje splošnih in poklicnih kompetenc pri zaključnem izpitu se izvede v skladu z:
  • izobraževalnim programom,
  • izpitnim katalogom in
  • šolskimi pravili.

Ocenjuje
se z ocenami od 2 do 5 in z opisno oceno »Ni opravil«. Ocene od 2 do 5 so pozitivne. Kandidat opravi
posamezni izpit, ko doseže pozitivno oceno.


Pisni izpit ocenjuje en ocenjevalec. Državna komisija za zaključni izpit (DK ZI) lahko določi za ocenjevanje pisnega
izpita tudi drugega ocenjevalca. Pri pisnem izpitu sta navzoča najmanj dva nadzorna učitelja. Ustni izpit oziroma
zagovor zaključnega dela se izvaja pred šolsko izpitno komisijo za zaključni izpit (ŠIK ZI), ki določi končno oceno pri
posameznem izpitu na predlog izpraševalca po opravljenem ustnem izpitu oziroma zagovoru. Če se člani ŠIK ZI ne
strinjajo s predlagano oceno, se izvede usklajevanje. Če to ni uspešno, o oceni glasujejo. Če je rezultat glasovanja
neodločen, odloči glas izpraševalca. Z doseženo oceno pri zaključnem izpitu seznani kandidata predsednik ŠIK ZI.


Pri ustnem izpitu iz slovenščine je izpraševalec praviloma učitelj, ki je dijaka poučeval v zaključnem letniku.


Pri zaključnem delu izdelavo izdelka oziroma opravljanje storitve spremlja mentor (v vajeniški obliki mentor in somentor), zagovor pa poteka v šoli (v vajeniški obliki v podjetju) pred ŠIK ZI, v katero je lahko (v vajeniški obliki obvezno) imenovan zunanji član iz vrst delodajalcev. Pri zagovoru zaključnega dela je izpraševalec dijakov
mentor ali učitelj ustreznega strokovnega področja. Vprašanja kandidatu postavlja le izpraševalec.
Kandidat uspešno opravi zaključni izpit, ko doseže pozitivne ocene pri vseh izpitih. Splošni uspeh na zaključnem izpitu se določi v točkah tako, da se seštejejo ocene izpitov in vsota deli s številom izpitov in zaokroži na eno decimalko.


Kandidat, ki uspešno opravi zaključni izpit,prejme spričevalo o zaključnem izpitu in obvestilo o uspehu pri zaključnem izpitu. Kandidat, ki doseže najvišje možno število točk, doseže izjemni splošni uspeh in dobi spričevalo o zaključnem izpitu s pohvalo. Če kandidat pri zaključnem izpitu ni uspešen, prejme obvestilo o uspehu pri zaključnem izpitu.


Oprostitev opravljanja izpitov zaključnega izpita 
Kandidati, ki opravljajo zaključni izpit v izobraževalnih programih za pridobitev nižje oziroma srednje poklicne
izobrazbe, so lahko oproščeni opravljanja izpita iz slovenščine, če so bili pri tem predmetu v zaključnem letniku
ocenjeni z oceno odlično (5). Preostale izpite zaključnega izpita morajo opravljati.

(povzetek iz RIC)