Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Splošno

1. Kdo se lahko vpiše v srednjo šolo?

V srednje poklicno in srednje strokovno izobraževanje se lahko vpiše učenec po zaključenem 9. razredu osnovne šole. V nižje poklicno izobraževanje pa se lahko vpiše učenec, ki je opravil osnovnošolsko obveznost in hkrati uspešno končal najmanj sedmi razred osnovne šole, ter učenec, ki je zaključil osnovno šolo po prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

2. Kako poteka vpis v 1. letnik srednje šole?

Učenec izpolni obrazec Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole, ki je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost n šport, na naslovu: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, v rubriki Povezane storitve in ga pošlje po pošti na izbrano srednjo šolo do datuma, ki je določen za prijavljanje za vpis v 1. letnik v skladu z rokovnikom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

3. Kako poteka postopek vpisa v primeru omejitve vpisa?

Omejitveni postopek poteka tedaj, ko je na izobraževalni program na srednji šoli prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest. Pri omejitvi vpisa se upoštevajo točke, ki jih učenec pridobi iz zaključnih ocen obveznih predmetov v 7. , 8. in 9. razredu osnovne šole. Tako lahko učenec z učnim uspehom pridobi največ 175 točk. Spodnja meja omejitve je odvisna od točk, ki jih imajo prijavljeni kandidati.

4. Kakšne pravice pridobim z vpisom v srednjo šolo?

Z vpisom v srednjo šolo dijak pridobi različne pravice: status dijaka (od 1. 9. do 31. 8. naslednjega leta), pravico do otroškega dodatka (do 18. leta starosti), državno štipendijo, pravico do subvencionirane prehrane in pravico do subvencioniranega prevoza. Pogoje za pridobitev teh pravic si lahko preberete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (https://www.gov.si/podrocja/).

5. Kakšno štipendijo lahko pridobim v srednji šoli?

Dijak lahko pridobi državno, kadrovsko in Zoisovo štipendijo ter štipendijo za deficitarne poklice.
Pravico do državne štipendije ugotavlja pristojni center za socialno delo na podlagi višine dohodkov v družini.
Kadrovsko štipendijo razpisujejo in dodeljujejo delodajalci preko spletne strani sklada Izmenjevalnica (http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/), spletnih strani regionalnih razvojnih agencij in objav delodajalcev v svojih internih glasilih, spletnih straneh in drugih v javnih občilih. 
Zoisovo štipendijo dodeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS na podlagi izjemnih dosežkov.
Štipendija za deficitarna poklice je namenjena dijakom, ki se vpišejo v 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja v tiste izobraževalne programe, ki jih država umešča med deficitarne in jih primanjkuje na trgu dela.

6. Kakšne so možnosti nadaljnjega šolanja po zaključku dveletnega ali triletnega izobraževalnega programa na srednji šoli?

Po zaključku nižjega poklicnega izobraževanja, ki traja dve leti, lahko dijak nadaljuje izobraževanje v katerem koli srednjem poklicnem ali strokovnem izobraževalnem programu v srednji šoli ali pa se zaposli. Dijak, ki zaključi triletni izobraževalni program, lahko nadaljuje izobraževanje v poklicno-tehniškem programu (PTI) ali pa se zaposli. 

7. Kakšne so možnosti nadaljnjega šolanja po opravljeni poklicni maturi?

Dijak zaključi štiriletni ali petletni izobraževalni program (PTI) s poklicno maturo. V tem primeru lahko nadaljuje v vertikali izobraževanja na višjih strokovnih šolah ali visokošolskih študijskih programih. Opravi lahko tudi peti predmet splošne mature in nadaljuje izobraževanje na univerzitetnih študijskih programih na fakultetah, kjer je tak pogoj.

8. Kdaj se začne pouk? Kako dolgo traja malica ? Koliko ur pouka je na dan? 

Pouk se začne ob 7.10 uri in traja do največ 13.45, ko se zaključi osma ura. Malica traja eno šolsko uro (45 min). Pouk traja v povprečju od 6 do 8 ur (odvisno od urnika). Med posameznimi urami so 5-minutni odmori.

9. Ali so malice dobre?

Na Šolskem centru Novo mesto imamo organizirano toplo malico (2 menija) ali hladen obrok (sendvič in pijača). Dijak v času ure, ki je namenjena malici, le-to poje v jedilnici. Na malico se mora dijak prijaviti pri šolski svetovalni delavki. Lahko pa si suho malico kupi v jedilnici pri ponudniku hrane.

10. V osnovi šoli sem imel dodatno strokovno pomoč. Ali jo lahko imam tudi srednji šoli?

Dijak, ki je imel že v osnovni šoli dodatno strokovno pomoč v obliki učne pomoči ali pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj, ima lahko posamezne ure dodatne strokovne pomoči tudi v srednji šoli. Učno pomoč ima lahko v dveletnem in triletnem programu, v štiriletnem programu pa samo, če je dijak dolgotrajno bolan in potrebuje pomoč v primeru daljše odsotnosti od pouka, ki traja več kot dva meseca. Dijak ima lahko v srednji šoli največ 2 uri učne pomoči in/ali 2 uri pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj ter prilagoditve in pripomočke v skladu s strokovnim mnenjem Komisije za usmerjanje.
Starši bodočega dijaka morajo pred zaključkom osnovne šole podati na Zavod RS za šolstvo novo Zahtevo za začetek postopka usmerjanja.

11. Kdo mi lahko pomaga, če imam učne težave pri matematiki, slovenščini, angleščini in drugih predmetih?

Na šoli izvajamo dopolnilni pouk pri vseh predmetih. Namenjen je dijakom, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, in tistim dijakom, ki so iz opravičljivih razlogov izostali od pouka. Učitelj pomaga in usmerja dijaka pri usvajanju temeljnih učnih ciljev, usmerja v bistvo posamezne naloge in dodatno razloži učno snov.

12. Lahko dobim status športnika ali kulturnika?

V skladu s Pravilnikom o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli šola prilagodi šolske obveznosti dijaku, ki se vzporedno izobražuje, dijaku s posebnimi potrebami in dijaku zaradi daljših ali pogostih odsotnosti iz zdravstvenih razlogov.

Šola lahko prilagodi šolske obveznosti tudi:
- nadarjenemu dijaku,
- dijaku perspektivnemu športniku,
- dijaku vrhunskemu športniku,
- dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave,
- dijaku v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti,
- dijaku, ki prihaja iz tuje države,
- v drugih utemeljenih primerih in 
- dijaku s posebnimi potrebami, poleg prilagoditev, določenih z odločbo o usmeritvi.
Šola pripravi osebni izobraževalni načrt v sodelovanju z dijakom in starši, kjer se dijaku prilagodi izvedba pouka ter druge pravice in obveznosti.

13. Ali so na šoli dejavnosti?

Interesne dejavnosti so del učnega načrta. Dijaki imajo različne športne dneve, kot so igre z žogo, atletika, pohodi, plavanje, vožnja s kajaki, paintball …
Učitelji strokovnih predmetov poskrbijo, da v vseh letih izobraževanja organiziramo zanimive in poučne ekskurzije in oglede podjetij na Dolenjskem in po Sloveniji. Ogledamo si arhitekturne, kulturne in druge znamenitosti in posebnosti po celi Sloveniji, pa tudi v tujini. Prejšnja leta so šli dijaki tudi na dvodnevne ekskurzije v tujino, tako so bili na Dunaju, v Budimpešti, Milanu, Sarajevu in še kje. 
Tekmujemo tudi na državnih tekmovanjih, kot so Gradbeniada, Lesariada, Euroskills – iz stroke in v športih igrah. Dijaki tekmujejo tudi iz gradbene mehanike, ACad-a, Pika …, kjer dosegamo odlične rezultate.
Prav tako pa poskrbimo, da si dijaki ogledajo kulturne znamenitosti in gledališke predstave. V okviru kulturnih dejavnosti dijaki in učitelji pripravimo vsaj dvakrat na leto šolsko kulturno prireditev in novoletni koncert v Športni dvorani Leona Štuklja.