Vizitka šole

Srednja strojna šola je organizacijska enota Šolskega centra Novo mesto z največjim številom izobraževalnih programov. Izvajamo programe s področja strojništva (instalater strojnih instalacij, oblikovalec kovin-orodjar, klepar krovec, strojni tehnik PTI, strojni tehnik SSI, pomočnik v tehnoloških procesih), mehatronike (mehatronik operater, tehnik mehatronike PTI) in avtoservisne dejavnosti (avtoserviser, avtokaroserist, avtoservisni tehnik PTI). Tu najdejo program zase dijaki z različnim predznanjem ali sposobnostmi, saj izobražujemo v nižjem in srednjem poklicnem, srednjem strokovnem in poklicno tehniškem izobraževanju. Število dijakov se v zadnjih letih giblje okrog šeststo.

Dijaki so naše bogastvo. Ukvarjamo se s posameznikom, delo prilagajamo njegovim potrebam. Svetovalna služba svetuje in pomaga dijakom, strokovni delavci nudijo dodatno učno pomoč. S timskim delom in stalnim izobraževanjem učiteljev na strokovnem in pedagoškem področju  usposabljamo učitelje za nove didaktične pristope in boljše doseganje ciljev programa.


Skupaj z Medpodjetniškim izobraževalnim centrom skrbimo za posodabljanje opreme v specialnih učilnicah in se pri tem povezujemo s socialnimi partnerji za skupno zagotavljanje pogojev za kvalitetno usposabljanje v realnih pogojih dela v stroki.

Učitelji za dijake pripravljajo gradiva in jim tako omogočajo lažje pridobivanje poklicnih znanj. Z učenjem učenja in usmerjanjem dijakov pri iskanju novih znanj dijake navajamo na vseživljenjsko učenje.

Prenova izobraževalnih programov nas je v zadnjih letih spodbudila k aktivnejšemu sodelovanju s podjetniškim okoljem v regiji. Dijaki v času izobraževanja opravljajo praktično usposabljanje z delom, kar pestri izobraževanje in jih že v času šolanja aktivno usposablja za delo. S podjetji sodelujemo pri pripravi kurikula in tako snujemo programe in usmeritve, ki bodo našim dijakom koristile v domačem okolju. Tak način dela bogati dijake in šolo kot celoto ter krepi njeno vlogo v družbi.

Velik odstotek dijakov, ki končajo enega izmed programov, je uspešnih pri nadaljnjem študiju na višjih in visokih šolah ali  fakultetah ter zlahka najdejo svoje delovno okolje.

Veliko pozornost posvečamo promociji šole. Učenci osnovnih šol in njihovi starši se udeležujejo tehniških dni, dni odprtih vrat, informativnih dni. Pogosto gostujemo na osnovnih šolah, kjer informiramo, osveščamo, ponujamo izvajanje tehniških aktivnosti. Tako se naši potencialni dijaki in njihovi starši seznanjajo s poklici, za katere izobražujemo. S tem jih spodbujamo k razmišljanju o tem, kaj v življenju želijo doseči in jim tako lajšamo težko odločitev o nadaljnjem izobraževanju.  Želimo jim, da bi jim uspelo najti poklic in delo svojih sanj.

Slogan šole je: Srednja strojna šola - zanesljiva pot do perspektivnih poklicev.

 
Sebastijan Brežnjak, univ. dipl. inž.
Ravnatelj Srednje strojne šole