Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Vec o tem

Hišni red

HIŠNI RED SREDNJE ŠOLE METLIKA

 

Dijakinje in dijaki Srednje šole Metlika morajo upoštevati določila Hišnega reda, in sicer:


- prisotnost pri pouku je obvezna,

- s spodobnim obnašanjem v šoli in izven nje morajo skrbeti za ugled šole,

- morajo prinašati zahtevane učne pripomočke in opravljati vse naloge, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnega procesa (domače naloge, seminarske naloge itd.),

- morajo pravočasno prihajati k pouku,

- morajo imeti športno opremo, predpisano za  pouk ŠVZ ali USI (RAI, PIZ),

- ne smejo verbalno ali neverbalno motiti pouka (s hrano, pijačo, …)
- morajo skrbeti za redno poravnavo finančnih obveznosti za dogovorjene dejavnosti (stroški strokovnih ekskurzij, predstav, odprava povzročene škode na šolskem premoženju, premoženju delavcev šole in ostalih udeležencev izobraževanja, vključenih v izvajanje nalog, opredeljenih z letnim delovnim načrtom šole),
- morajo vestno opravljati naloge reditelja in dežurnega dijaka,
- v primeru določitve alternativnega vzgojnega ukrepa morajo slednjega izvesti,
- morajo skrbeti za svojo varnost in varnost drugih,
- morajo skrbeti za red in urejenost prostorov in okolice šole.


HIŠNI RED

(podrobna določila)

1. Šolska vrata odpremo ob 6. uri in zapremo ob 17. uri. 

2. Pouk se začne ob 7.05, glavni odmor za malico je od 10.20 do 10.55. 

3. Dijaki morajo v času bivanja v šoli nositi copate zaradi zagotavljanja higiene in dobrega počutja. Obutev in vrhnja oblačila morajo obvezno hraniti v omaricah v garderobi. Vsak dijak skrbi za svoj ključ. V kolikor ga izgubi, stroške izdelave novega krije sam.  Dijakom ni dovoljeno hoditi bos po šoli ali v copatih pred šolo.
Dijaki morajo biti primerno oblečeni pri pouku in ostalih oblikah izobraževanja, ki jih organizira šola (praktični pouk, ekskurzije, predstave …)
4. Dežurstvo dijakov je obvezno za vse, razen za dijake prvih letnikov, in traja od 7.00 do 13.30 oziroma od 7.50 do 14.25 (za dijake oddelkov, ki s poukom začnejo ob 7.55).

 

5Naloge dežurnega dijaka so:
• 5 minut pred začetkom pouka mora dijak, ki dežura v pritličju, v zbornici od dežurnega učitelja prevzeti dnevnik za dežurstvo, v katerem se vodi evidenca obiskovalcev, ki pridejo v šolo po uradnih in drugih opravkih,

• v dnevnik zapiše svoje ime, ime dežurnega učitelja, datum opravljanja dežurstva,
• od vsake neznane osebe mora vljudno zahtevati, da pove ime, priimek in namen prihoda, podatke pa vpisati v dnevnik (v primeru, da obiskovalec noče povedati zahtevanih podatkov, je o tem treba obvestiti tajništvo in dežurnega profesorja),
• obiskovalcu mora posredovati potrebne informacije in ga vljudno napotiti k cilju njegovega obiska,
• ko obiskovalec zapusti šolo, mora vpisati čas njegovega odhoda,
• skrbeti mora za red in čistočo v prostoru, kjer dežurstvo poteka,

• razdeli kartončke za malico po oddelkih,

v času glavnega odmora oz. malice:

-          skrbi za urejenost na hodniku,

-          po malici pobriše mize v jedilnici,

-          prezrači jedilnico,

-          po malici razvrsti kartončke za malico in jih vrne v tajništvo.

• ugašati mora luči na hodnikih, po učilnicah, v garderobi in sanitarnih prostorih,
• med dežurstvom ne sme opravljati zasebnih zadev,
• med odmori mora opozarjati dijake na red in disciplino, hujše kršitve reda pa sporočiti v tajništvo, dolžan je pregledati garderobne prostore in o neurejenosti obvestiti dežurnega učitelja,

• dežurni dijak mora po dogovoru z dežurnim učiteljem najti primerno zamenjavo, če je odsoten zaradi pisnega ali dogovorjenega ustnega ocenjevanja. 

·  posamezni dijak lahko dežura največ enkrat  mesečno.


6. Naloge dežurnih učiteljev - dežurajo po posebnem razporedu, ki ga določi ravnateljica - so:
• ugotavlja prisotnost dežurnih dijakov in jim daje navodila v zvezi z opravljanjem dežurstva,
• določa nadomeščanje dežurnih dijakov (pisanje šolskih nalog, odsotnost),
• s pomočjo hišnika in vodstva šole razrešuje sprotne probleme,
• opozarja dijake in obiskovalce na spoštovanje hišnega reda,
• posreduje dežurnim dijakom sprotne naloge,

• med glavnim odmorom opravlja kontrolo zaradi prepovedi kajenja v okolici šole, 
• spremlja dijake k malici ter poskrbi za ureditev jedilnice po končani malici,

 • ob koncu dežurstva preveri urejenost učilnic (zaprta okna, ugasnjene luči) in zapise v dnevniku ter se podpiše.

 

9. O svoji načrtovani odsotnosti mora dežurni učitelj obvestiti ravnateljico en dan prej.

 

10. Izhod med petminutnimi odmori dijakom ni dovoljen.

 

11. Kajenje je prepovedano v šoli, njeni okolici, v okolici vrtca, osnovne šole in športne dvorane, na obisku kulturnih prireditev, na športnih dnevih in ekskurzijah.

 

12. Prepovedano je prinašanje in uživanje drog ter alkohola. V primeru suma uživanja ali posedovanja alkohola ali drog, bo šola poklicala starše in kriminaliste.

 

13. Dijaki naj ne nosijo v šolo večjih vsot denarja in drugih vrednih predmetov, saj šola za navedeno ne odgovarja. Prav tako dijaki sami skrbijo za športno opremo, hranjenje le-te v omarah v učilnicah ni dovoljeno.

14. Dijaki, ki v šoli malicajo, dobijo kartonček za malico in odgovarjajo zanj. V kolikor ga poškodujejo ali izgubijo, za nov kartonček plačajo 2 evra.

 

15. Vstop v športno in plesno dvorano je dovoljen samo v športnih copatih, ki se uporabljajo za dvorano, v skrajnem primeru so lahko bosi. Dijak, ki nima športne opreme, predpisane za  pouk ŠVZ ali USI (RAI, PIZ), ne more sodelovati pri pouku in je torej odsoten.


16. Obveščanje dijakov in staršev poteka:
- na oglasnih mestih v šolskih prostorih,
- na spletni strani Srednje šole Metlika,
- v letnem načrtu,
- z okrožnicami po razredih ali pri razrednih urah,

- na govorilnih urah in roditeljskih sestankih.

 

17. Reditelja, ki sta določena za teden dni v razredu, skrbita za red in čistočo v učilnici, zbrišeta tablo, opozorita sošolce, da pospravijo svoj prostor, obveščata učitelje o odsotnih sošolcih, upoštevata navodila ter opravljata obveznosti, ki jima jih posredujejo učitelji ali razrednik. 

18. Dijaki so dolžni paziti na šolski inventar. Vsako namerno in dokazano škodo v skupnih prostorih in učilnicah mora povzročitelj škode (ali več povzročiteljev) materialno kriti. 

19. V primeru petminutne odsotnosti učitelja morajo dijaki njegovo prisotnost preveriti v zbornici, nato pa o tem obvestiti ravnateljico naše šole oziroma ravnatelja ali pomočnico ravnatelja, če pouk poteka na OŠ Metlika. 

20. Vse dejavnosti, ki jih učitelji organizirajo dodatno, poleg tistih, ki so določene z letnim delovnim načrtom, je potrebno prijaviti vodstvu šole. 

21. Pri pouku in vseh drugih dejavnostih (kulturni in športni dnevi, ekskurzije, tečaji, …) je za dijake prepovedano nepooblaščeno uporabljati mobilne telefone, avdio in video naprave, osebno računalniško opremo, prenosne in tablične računalnike.  

22. Dijaki morajo upoštevati tudi pravila hišnega reda Osnovne šole Metlika in Otroškega vrtca Metlika v času, ko poteka pouk v njihovih prostorih. V Metliki, 7. 10. 2014                         V. d. ravnateljice Branka Klarić, l. r.   

   IZVLEČEK IZ HIŠNEGA REDA OSNOVNE ŠOLE METLIKA 

1. Dijaki prihajajo v šolo izključno skozi stranski vhod (s strani Pungarta). 

2. Po prihodu v šolo se dijaki preobujejo v copate, športni copati v učilnicah niso dovoljeni. 

3. Na začetek pouka mirno počakajo pred učilnico ali v njej. 

4. Aktivno sodelujejo pri pouku. 

5. Do sošolcev, učiteljev, delavcev šole, do starejših od sebe in obiskovalcev šole mora biti vsak posameznik vljuden in spoštljiv. 

6. Učenci, dijaki in učitelji vzdržujejo red v šolski stavbi in njeni okolici. 

7. Med poukom dijaki ne smejo brez dovoljenja zapuščati šole. 

8. Med odmori dijaki upoštevajo navodila dežurnega učitelja in dežurnega učenca. 

9. Dijaki malicajo v jedilnici. Vsak poskrbi, da po malici pusti za seboj čisto. 

10. Po končanem pouku nepotrebno vračanje v šolo ali zadrževanje v njej ni dovoljeno. 

11. Med poukom je prepovedana uporaba mobilnih telefonov, osebne računalniške opreme, prenosnih in tabličnih računalnikov.

12. V šoli ali njeni okolici je kajenje in uživanje alkoholnih pijač strogo prepovedano. 

13. Denarja in dragocenosti naj dijaki ne nosijo v šolo. 

14. Dijaki sami odgovarjajo za svoje stvari. 

15. Popravilo uničenega šolskega inventarja in tuje lastnine plača dijak, ki je škodo povzročil. 


Želimo, da bi se v šoli dobro počutili. K temu bomo prispevali vsi s primernim vedenjem in upoštevanjem hišnega reda. 

V Metliki, 1. 9. 2011                       Ravnateljica Branka Klarić, l. r. 
 IZVLEČEK IZ HIŠNEGA REDA OTROŠKEGA VRTCA METLIKA 

1. Dijaki so dolžni ravnati tako, da je zagotovljena varnost oseb in zaščita materialnih dobrin, tako v prostorih vrtca in na zunanjih površinah, ki jih vrtec uporablja za svojo dejavnost. 

2. Dijaki so dolžni ravnati tako, da ne motijo vzgojno-varstvenega in izobraževalnega procesa. 

3. Vsako materialno škodo, ki jo dijak povzroči zaradi nepazljivosti, je dolžan poravnati. 

4. Dijaki prihajajo v vrtec skozi vhod za starše drugega starostnega obdobja. 

5. V prostorih vrtca morajo dijaki uporabljati predpisana delovna oblačila. 

6. Med trajanjem pouka v vrtcu dijaki ne smejo brez dovoljenja zapuščati igralnice in vrtca. 

7. Nepooblaščena uporaba mobilnih telefonov in ostalih avdio in video naprav ter računalniške opreme je strogo prepovedana. 

8. V vrtcu in na zunanjih površinah, ki jih vrtec uporablja za svojo dejavnost, je kajenje strogo prepovedano, prav tako pa prinašanje in uživanje drog in alkohola.

 

 

V Metliki, 1. 9. 2011                       Ravnateljica Branka Klarić, l. r.