Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Projekti MIC


v MIC trenutno izvajamo štiri mednarodne razvojne projekte: 

 • projekt KIPSI (BlendVET): Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju 
 • projekt COBLE: Individualizirano učenje v sodelovalnem in mešanem učnem okolju 
 • projekt MC.VET: Microcredentials - a new path for capacity building in VET


Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju – KIPSI 2021 - 2024 (Blended learning in vocational education and training – BlendVET 2021– 2024)

Trajanje projekta: od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2024.

V projektu sodeluje 10 projektnih partnerjev, 5 iz Slovenije, 3 iz Norveške, 2 iz Islandije, od tega 3 univerze in 7 srednjih oz. višjih šol. Vrednost projekta: 1,6 milijonov evrov.

Cilji projekta
 • Na partnerskih poklicnih in strokovnih šolah vzpostaviti pogoje za uporabo digitalnih tehnologij.
 • Razviti in uvesti šolske strategije za učinkovito izvajanje kombiniranega učenja – delovni paket (WP) 2.1.
 • Podpreti učitelje za načrtovanje in izvajanje kombiniranega izobraževanja – WP 2.2. 
 • Razvijati digitalne kompetence učiteljev za razvoj in uporabo rešitev e-učenja – WP 2.3.
Več o projektu KIPSI ter na povezavi blendvet.si


logo  svrs log  Tomaž Ferbežar 30 11 2022                         EEA grants@4x  zadnja                        Projekt AKADEMIJA ZA KOMBINIRANO UČENJE / Project The Academy of combined learning

Projekt KOMBINIRAN UČNI MODEL ZA SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU STROJNIŠTVA IN RAZVOJ KOMPETENC DIJAKOV IN UČITELJEV ZA DIGITALNO IZOBRAŽEVANJE

TRAJANJE PROJEKTA: od 1. 6. 2022 do 30. 4. 2024

PARTNERJI

CILJ PROJEKTA
Glavni cilj projekta je vzpostavitev digitalnega učnega okolja na podlagi institucionalnega povezovanja na več ravneh strokovnega izobraževanja ter gospodarstva, vključno z mednarodnim povezovanjem, z namenom digitalizacije poučevanja, razvoja novih praks poučevanja in učenja ter pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju.
Temelj okolja predstavlja kombiniran učni model, ki za svojo izvedbo učinkovito izkorišča digitalno učno platformo ter digitalna orodja. Projekt je namenjen krepitvi človeških virov.


Projekt »Akademija za kombinirano učenje (ang. Academy of combined learning - AcademyCOLE« sofinancira Norveška, s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma www.norwaygrants.si  in www.norwaygrants.org. Nosilec projekta je Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. 


Project COMBINED LEARNING MODEL FOR SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION IN MECHANICAL ENGINEERING AND DEVELOPMENT OF COMPETENCES OF STUDENTS AND TEACHERS FOR DIGITAL EDUCATION

THE PROJECT LASTS from 1. 6. 2022 to 30. 4. 2024


OBJECTIVE
The main objective of the project is to create a digital learning environment based on institutional integration at several levels of professional education and the economy, including international integration, with a view to digitising teaching, developing new teaching and learning practices and promoting skills and competences in education.
The cornerstone of the environment is a combined learning model that effectively exploits the digital learning platform and digital tools for its implementation.
The project is intended to strengthen human resources.

More about the project The Academy of Combined Learning.

The Academy of Combined Learning-AcademyCOLE is co-financed by Norway, with the resources of the Norwegian Financial www.norwaygrants.si and www.norwaygrants.orglogo  svrs log  Tomaž Ferbežar 30 11 2022                                      logo Norway grants  črn
PROJEKTI ZAKLJUČENI V LETU 2022
munera3

MUNERA 3 2018-2022: IZVAJANJE PROGRAMOV NADALJNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA«, (nosilec projekta).Trajanje projekta: od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2022.

Vrednost projekta: 17 milijonov evrov. Število vključenih udeležencev: najmanj 17.640 udeležencev iz vseh 12 statističnih regij v državi. Prijavitelj projekta: Šolski center Nova Gorica. Število konzorcijih partnerjev je 86.
Šolski center Novo mesto je nosilec aktivnosti v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija – Jugovzhodna Slovenija in delno Posavje. Koordiniramo področje »Višje strokovne šole« za celotno Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija.

Živimo v času, ko so nenehne spremembe postale del našega vsakdana. Vsi poznamo pojme kot so: digitalizacija, robotizacija, avtomatizacija, industrija 4.0 ali 5.0, start-upovska ali novodobna industrija ter generacija milenijcev in generacija Z. S tem narašča tudi potreba po kvalitetnem in ustrezno usposobljenem kadru. Skoraj sleherni dan se moramo naučiti kaj novega, da lahko tem spremembam in trendom sledimo. Glavni namen projekta je zmanjšati neskladja med usposobljenostjo zaposlenih in potrebami trga dela.

Cilji projekta

 • Vsem zaposlenim pod enakimi pogoji ponuditi kakovostne formalne in neformalne izobraževalne programe v skladu s potrebami in razvojem trga dela ter industrijo 4.0 in 5.0.
 • Vzpostaviti kvalitetno strokovno podporo v vseh statističnih regijah za vse zainteresirane udeležence programov in jim nuditi svetovanje pred vključitvijo ter med izobraževanjem glede na njihove potrebe in interese.
 • Razviti in vzpostaviti transparentno ponudbo programov s pomočjo digitalne platforme, ki bo omogočala: spletno prijavo kandidatov, informacije o programih NPIU, gradiva programov, možnosti odgovorov in vprašanj, on-line izobraževanja za programe.
 • Vzpostaviti veliko mrežo šol, delodajalcev, učiteljev, strokovnjakov iz podjetij, kjer bo potekalo izredno veliko izmenjav izkušenj, znanja, informacij, ponujalo vpoglede v trg dela, ipd.
 • Vse storitve projekta vseh konzorcijskih partnerjev ponuditi posameznemu udeležencu kot njemu prijazno ponudbo in podporo (user oriented).
 • Z vzpostavljeno ponudbo kakovostnih programov postati referenčni primer v domačem in mednarodnem okolju za vseživljenjsko učenje posameznika glede na njegove/njene potrebe.

Vse informacije lahko pridobite na Šolskem centru Novo mesto: 

koordinator projekta Tomaž Pintarič, 041 652 478, #EM#746e6f627e2b766e667d6b79656e4e7c733c7c7e3a667f#EM#.
Marjana Šporar, organizatorica izobraževanja odraslih, 07 393 22 09, #EM#6d607069656b67297b7965796d7f4e7c733c7c7e3a667f#EM#.


Munera3 partnerji
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela


tpk2
Trajanje projekta: 14. 9. 2018 – 31. 10. 2022

Jugovzhodna Slovenija

Partnerji: CIK Trebnje – vodja konzorcija, RIC Novo mesto, Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Šolski center Novo mesto

Razmah informacijske dobe, hiter tempo življenja, vedno nova potrebna znanja na delovnih mestih in na splošno hitro se spreminjajoči globaliziran svet so izzivi današnjega časa, ki jim moramo biti kos v poklicnem in zasebnem življenju. Da lahko gremo v korak s časom, se je potrebno ves čas učiti in se izpopolnjevati. Šele vseživljenjsko učenje, v katerih razvijamo ključne, temeljne in poklicne zmožnosti, nam omogoča prilagajanje hitrim spremembam, osebnostno izpopolnjevanje, dejavno sodelovanje v družbi in uspešno konkuriranje na trgu dela.

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022 je projekt, namenjen izboljšanju temeljnih in poklicnih kompetenc odraslih zaposlenih, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni (manj kot štiriletna srednja šola), s poudarkom na starejših od 45 let. 

Izobraževalni programi so za podjetja brezplačni, saj jih financirata EU iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

V okviru programa »Pridobivanje temeljnih poklicnih kompetenc« Šolski center Novo mesto kot partner projekta izvaja izobraževalne programe s področja digitalne in računalniške pismenosti, slovenščine za tujce, varnosti in zdravja na delovnem mestu in priprav na NPK.

Šolski center Novo mesto izvaja naslednje programe:
 1. Jezik, kultura in institucije v vsakdanjiku tujca,
 2. Računalniško digitalno opismenjevanje, Excel osnovni,
 3. Računalniško digitalno opismenjevanje, Excel nadaljevalni,
 4. Računalniško digitalno opismenjevanje, Word osnovni,
 5. Priprave na izpit NPK: Viličarist/viličaristka,
 6. Usposabljanje za upravljalca dvižne ploščadi.
Na projektu smo že dosegli vse ciljne kazalnike. 

Za potrebe podjetja lahko izvedemo tudi druge programe, ki so potrjeni na nivoju konzorcija projektnih partnerjev. Lahko se tudi dogovorimo za skupno pripravo novega programa, ki se ga nato potrdi in izvede.


Vse informacije lahko pridobite na Šolskem centru Novo mesto: 
Tomaž Pintarič, koordinator projekta, 041 652 478#EM#746e6f627e2b766e667d6b79656e4e7c733c7c7e3a667f#EM#,
Zlatko Zepan, pedagoško in andragoško delo na projektu TPK 2, 031 322 009#EM#7a6d63776f6a287d6d796b654c7e6d227e7c3c607d#EM#.

TemeljnePoklKOmpet

Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.


DIS

DIS 2016-2022: DEJAVNOST INFORMIRANJA IN SVETOVANJA ZA ZAPOSLENE (partner na projektu)V obdobju od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2022 na Šolskem centru Novo mesto izvajamo projekt Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene (projekt DIS). Svetovanje v osrednjem delu JV regije izvaja konzorcij, ki ga vodi RIC Novo mesto, partnerji smo Šolski center Novo mesto, CIK Trebnje ter Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. 

Na javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 je bilo na razpolago 9.500.000 EUR za 15 izbranih izvajalcev. Konzorciju, ki ga vodi RIC Novo mesto, je bilo za izvajanje odobrenih 854.986,37 EUR.

CILJ PROJEKTA 

Cilj projekta je izvajati dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene osebe po modelu »Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih« (v nadaljevanju: dejavnost ISIO) pred vključitvijo, med in po končanem izobraževanju oziroma usposabljanju, ki vključuje tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja.

Konzorcij bo v obdobju trajanja projekta zagotovil svetovalno pomoč najmanj 1800 zaposlenim. Zahteva financerja je, da se najmanj 75 % zaposlenih vključi v nadaljnje usposabljanje.

NAMEN PROJEKTA 

Namen projekta je razvijati, povečati oziroma izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujemo zaradi vse večjih zahtev vsakdanjega življenja, večjih zahtev delovnega procesa, večje zaposljivost in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

GLAVNE AKTIVNOSTI 
 • izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja zaposlenim;
 • usmerjanje k vpisu v izobraževanje, usposabljanje, potrjevanje kvalifikacij,...;
 • analiza potreb po izobraževanju in razvoju kariere, izdelava načrta izobraževanja in razvoja kariere, izdelava portfolija, izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja;
 • sodelovanje v konzorciju;
 • informiranje in promocija spremljanje in evalvacija projektnih aktivnosti;
 • sodelovanje s ključnimi deležniki na ravni statistične regije.
CILJNA SKUPINA

Ciljna skupina so zaposlene osebe ne glede na starost in stopnjo izobrazbe, s tem, da imajo prednost zaposleni, ki so manj izobraženi in starejši od 45 let, pri čemer zaposleni potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. Posredna ciljna skupina so delodajalci, ker so aktivnosti namenjene zaposlenim. Z vključevanjem zaposlenih v postopke informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj podpiramo tudi cilje Evropskega programa za izobraževanje odraslih.

Vse storitve v okviru projekta DIS so za zaposlene in delodajalce brezplačne, saj so financirane s strani Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada. 

DIS16 22

Operacijo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10 »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostna naložba 10.1 »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja 10.1.2 »Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela«. 

atena

ATENA 2018-2022: FINANCIRANJE PROMOCIJE, ANIMACIJE IN UČNE POMOČI


Projektne aktivnosti so promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene v podjetjih, animacije za poklicno in strokovno izobraževanje ter financiranje učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih, ki so zaposleni in si pridobivajo izobrazbo.

Atena

Projekt ATENA sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru OP 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost.


PROJEKTI ZAKLJUČENI V LETU 2021


Paum

PAUM 2016-2021: PA USPOSABLJANJE MENTORJEV ZA IZVAJANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PO IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE (nosilec projekta)


Projekt Usposabljanje mentorjev 2016–2021 je namenjen brezplačnemu usposabljanju mentorjev dijakom oz. študentom za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja, kar bo novim diplomantom poklicnega in strokovnega izobraževanja omogočalo boljšo usposobljenost za opravljanje poklica. Mentorstvo dijakom in študentom je zahtevna naloga. Projekt spodbuja krepitev usposobljenosti mentorjev v podjetjih za kakovostno izvajanje mentorstva dijakom srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom (PUD), in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih (PRI), ter ostalim udeležencem drugih oblik praktičnega usposabljanja oz. izobraževanja (vajenci).

PAUM16 22

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru OP 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; 2. prednostne naložbe: Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela, lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev ter okrepljeni in kakovostnejši sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključno prek mehanizmov za napovedovanje potreb po veščinah, prilagoditvijo učnih načrtov ter oblikovanjem in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi; specifičnega cilja 2: izboljšanje kompetenc izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja.


shvet

KA3 Erasmus + SHVET 2018-2020: RAZVOJ VISOKO USPOSOBLJENIH KADROV ZA PAMETNE ZGRADBE (partner na projektu)

Cilj vseh partnerjev v projektu je oblikovanje poklicnega profila in priprava izobraževalnega programa ali izpopolnjevanja za strokovnjake na področju avtomatizacije pametnih zgradb. 

KA3 – Support for Policy Reform Joint Qualifications in Vocational Education and Training Project number – 597862-EPP1-2018-HR-EPP KA3-VET-JQ. 
S-HVET - Smart Development of HVET for Highly Skilled and Mobile Workforce

Shvet

Ta projekt je financiran s podporo Evropske komisije.