Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Dogodki in projektne aktivnosti

projekta MC.VET – Mikrokrediti – nove poti za povečanje ponudbe poklicnega izobraževanja


projekt MC VET


    5. september 2023
PROJEKTNO SREČANJE IN PLA2

Spoštovani, 

v okviru projekta MC.VET: Mikrokrediti – nove poti za povečanje ponudbe poklicnega izobraževanja 
bomo na Šolskem centru Novo mesto od 12. do 13. septembra 2023 gostili drugo delovno srečanje projektnih partnerjev in PLA2

Prilagamo program
Več o dogajanju na dogodku bomo sporočili kmalu. Spremljajte nas. 


PARTNER MEETING AND PLA2

Dear,

at the project MC.VET:  Microcredentials – A new Path for Capacity Building in VET we will host the second working meeting of project partners and PLA2 (Peer-learning-Activity) at the School Centre Novo mesto, which will take place from 12th to 13th September 2023.

We are attaching the program.
We will announce more about the events at the event soon. Follow us.

  6. julij 2023
EVROPSKO LETO SPRETNOSTI 2023
                                                                    1   SL European Year Skills v1        1   eys logo unofficial

Zakaj evropsko leto znanj in spretnosti?
Evropska komisija je sprejela predlog o razglasitvi leta 2023 za evropsko leto spretnosti, da bi vseživljenjskemu učenju dala nov zagon

Glavni cilji: 
Spodbujanje naložb v usposabljanje in izpopolnjevanje, omogočanje ljudem, da ostanejo na delovnem mestu ali najdejo nove;
Zagotavljanje znanj in spretnosti, ki ustrezajo potrebam delodajalcev, s tesnim sodelovanjem s socialnimi partnerji in podjetji;
Usklajevanje želja in naborov znanj in spretnosti ljudi s priložnostmi na trgu dela, zlasti za zeleni in digitalni prehod ter gospodarsko okrevanje;
Privabljanje ljudi iz držav zunaj EU s potrebnimi znanji in spretnostmi.

Več kot tri četrtine podjetij v EU poroča o težavah pri iskanju delavcev s potrebnimi spretnostmi, osnovnih digitalnih spretnosti pa nimajo štirje od desetih odraslih. Mnogi poklici so deficitarni, ženske pa so premalo zastopane v tehnoloških poklicih in povezanih študijskih programih. EU si zato prizadeva, da bi se usposabljanja vsako leto udeleževalo 60 % odraslih, vsaj 80 % pa naj bi jih do leta 2030 imelo osnovne digitalne spretnosti.

Leto se je začelo 9. maja 2023 in bo trajalo 12 mesecev.  Več informacij pridobite tukaj
Bodite navdihnjeni, se vključite, se usposobite. 

EUROPEAN YEAR OF SKILLS 2023

Why the European Year of Knowledge and Skills?
The European Commission has adopted a proposal to declare 2023 the European Year of Skills to give lifelong learning a new impetus.

Main objectives:
• Encouraging investment in training and development, enabling people to stay in jobs or find new ones;
• Providing knowledge and skills that meet the needs of employers through close cooperation with social partners and companies;
• Matching people's aspirations and skill sets with labor market opportunities, especially for the green and digital transition and economic recovery;
• Attracting people from countries outside the EU with the necessary knowledge and skills.

More than three-quarters of EU companies report difficulty finding workers with the necessary skills, and four out of ten adults lack basic digital skills. Many occupations are in short supply, and women are underrepresented in technology occupations and related degree programs. The EU is therefore aiming for 60% of adults to participate in training every year, and at least 80% of them should have basic digital skills by 2030.

The year started on May 9 and will last 12 months. Get more information here
Get inspired, get involved, get trained.

  19. 6. 2023
ANALIZA MOŽNOSTI UVAJANJA MIKROKVALIFIKACIJE V SLOVENIJI

Na osnovi nacionalnega srečanja Peer-learning-activity: Primeri in izkušnje z mikrokrediti, ki je potekal 18. maja 2023 na Šolskem centru Novo mesto ter izvedene raziskave stanja v Sloveniji na področju mikrokreditov, smo pripravili analizo možnosti uvajanja mikrokvalifikacije v Sloveniji. 

Ugotovili smo, da v Sloveniji razumemo mikrokvalifikacijo kot mikrodokazilo.
V Sloveniji je glede opredelitve mikrodokazil in samega koncepta trenutno še veliko nejasnosti. V opredelitvi ni jasno, kdaj neko potrdilo o usposabljanju predstavlja mikrodokazilo. Pojavlja se dilema, do katere ravni še govorimo o mikrodokazilih, od kod naprej pa gre za specifična usposabljanja, ki niso prenosljiva izven podjetij/organizacij in ne vključujejo preverjanja. Postavlja se vprašanje, ali bi morala biti mikrodokazila omejena z vstopnimi pogoji ali prosto dostopna.

Kot primere mikrodokazil se navajajo nekatere vrste kvalifikacij, ki so že vključene v SOK, kot so npr. dodatne kvalifikacije, študijski programi za izpopolnjevanje ... Hkrati pa opozarjajo, da obstaja široka paleta krajših usposabljanj na trgu dela, ki niso vključena v SOK. Mnenja glede smiselnosti umeščanja mikrodokazil v SOK so deljena. Mnenja so tudi, da bi bila umestitev mikrodokazil v SOK smiselna z vidika transparentnosti, kakovosti, zaupanja, vendar je treba ob tem vzpostaviti jasne relacije do ostalih kvalifikacij ter poskrbeti, da postopki umeščanja ne bodo preveč birokratski. Glede načina umeščanja v SOK se predlogi prav tako razlikujejo, od umeščanja v obstoječe stebre do vzpostavitve četrtega stebra.

Več ugotovitev si lahko preberete v priloženem dokumentu Analiza


ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF INTRODUCING MICROQUALIFICATIONS IN SLOVENIA

On the basis of the national meeting Peer-learning-activity: Examples and experiences with microcredits, which took place on May 18, 2023 at the Novo mesto School Center and the conducted research on the situation in Slovenia in the field of microcredits, we have prepared an analysis of the possibility of introducing microqualifications in Slovenia.

We found that in Slovenia we understand micro-qualification as micro-evidence.
In Slovenia, there is still a lot of ambiguity regarding the definition of micro-evidence and the concept itself. The definition is unclear as to when a training certificate constitutes a micro-credential. The dilemma arises to what level we are still talking about micro-evidence, and from where onward it is about specific trainings that are not transferable outside companies/organizations and do not include verification. The question arises whether micro-evidence should be restricted by entry conditions or freely available.

As examples of micro-evidence, some types of qualifications that are already included in the SOK, such as e.g. additional qualifications, study programs for improvement... At the same time, they point out that there is a wide range of shorter training courses on the labor market that are not included in SOK. Opinions regarding the reasonableness of placing microevidence in the SOK are divided. There are also opinions that the placement of micro-evidence in the SOK would make sense from the point of view of transparency, quality, trust, but at the same time it is necessary to establish clear relationships with other qualifications and ensure that the placement procedures are not too bureaucratic. Regarding the method of placement in SOK, the proposals also differ, from placement in existing pillars to the establishment of a fourth pillar.

You can read more findings in the attached document Analysis.

  12. 6. 2023
LETAK PROJEKTA 

Spoštovani, 

V okviru projekta MC.VET smo pripravili letak projekta. 
Vabimo vas, da si ga pogledate: letak

PROJECT FLYER

Dear,

As part of the MC.VET project, we have prepared a project flyer.
We invite you to take a look at it: flyer.

          19. 5. 2023
DOGODEK: PRIMERI IN IZKUŠNJE Z MIKROKREDITI

V okviru projekta MC.VET je 18. maja 2023 na Šolskem centru Novo mesto potekal nacionalni dogodek Peer-learning-activity: Primeri in izkušnje z mikrokrediti. Srečanja so se udeležili predstavniki CPI, andragoškega zavoda, znanstvenega in tehnološkega središča, podjetij, obrtne zbornice ter učitelji strojništva. 

Cilj druženja udeležencev je spoznavanje projektnih aktivnosti ter medsebojno sodelovanje vseh akterjev z namenom, da se z izmenjavo mnenj in izkušenj ter skupnim prispevkom projekt uspešno izvede v zadovoljstvo vseh udeležencev. 

Ugotovili smo, da v Sloveniji razumemo mikrokvalifikacijo kot mikrodokazilo
Izpostavljena je bila upravičenost uvajanja mikrodokazil v sistem usposabljanj, pri čemer so deljena mnenja glede smiselnosti umestitve mikrodokazil v Slovensko ogrodje kvalifikacij. 

Nekateri udeleženci so mnenja, da bi bila umestitev mikrodokazil v SOK smiselna z vidika transparentnosti, kakovosti, zaupanja, vendar je treba ob tem vzpostaviti jasne relacije do ostalih kvalifikacij ter poskrbeti, da postopki umeščanja ne bodo preveč birokratski. Glede načina umeščanja v SOK se predlogi prav tako razlikujejo: od umeščanja v obstoječe stebre do vzpostavitve četrtega stebra.

Več ugotovitev bomo strnili v Analizi, ki jo bomo pripravili v kratkem. 


EVENT: EXAMPLES AND EXPERIENCES WITH MICRO-CREDITS

As part of the MC.VET project, the national event Peer-learning-activity: Examples and experiences with microcredits took place on May 18th 2023 at the School Centre Novo mesto. The meeting was attended by representatives of the Institute of the Republic of Slovenia for vocational education and training, the Institute of Andragogy, the Science and Technology Center, companies, the Chamber of Crafts, and mechanical engineering teachers.

The aim of the gathering of the participants is to get to know the project activities and mutual cooperation of all actors with the aim of successfully implementing the project to the satisfaction of all participants through the exchange of opinions and experiences and joint contribution.

We found that in Slovenia we understand micro-qualification as micro-evidence.
The justification of introducing micro-evidence into the training system was highlighted, with divided opinions regarding the reasonableness of placing micro-evidence in the Slovenian qualification framework (SQF).

Some participants are of the opinion that the placement of micro-evidence in SQF would make sense from the point of view of transparency, quality, trust, but at the same time it is necessary to establish clear relationships with other qualifications and ensure that the placement procedures are not too bureaucratic. Regarding the method of placement in SQF, the proposals also differ: from placement in existing pillars to the establishment of a fourth pillar.

We will summarize several findings in the Analysis, which we will prepare shortly.

  9. 5. 2023
DAN EVROPE 2023 
NAČELA TRAJNOSTI ZA EVROPO PRIHODNOSTI

   
         9   Dan EU 2023   9 5 2023  TP 3          9   Dan Europe

Ob dnevu Evrope 9. maja smo projekt MC.VET predstavili na Evropskem trgu v Zagrebu
Naša stojnica je bila pod okriljem gospodarskega atašeja RS v Zagrebu, z nami je bil tudi slovenski konzul. Uradno nas je obiskal soprog predsednice Republike Slovenije in predstavnica EU iz Slovenije. Stojnico je obiskal tudi predsednik Vlade Republike Hrvaške, g. Andrej Plenković.

V predstavitvah so sodelovale institucije EU na Hrvaškem v sodelovanju z ministrstvi in veleposlaništvi držav članic EU ter številnimi drugimi partnerji, ki so organizirali vrsto delavnic, panelov in kvizov. 

Dan Evrope je dan evropskega miru in enotnosti, ki ga tradicionalno praznujemo 9. maja, na obletnico Schumanove deklaracije. Takratni francoski zunanji minister Robert Schuman je v svojem govoru v Parizu leta 1950 predlagal novo vrsto političnega sodelovanja za Evropo, ki bi onemogočila vojne med evropskimi narodi. Njegova ideja je bila ustvariti evropsko telo, ki bi skupaj upravljalo proizvodnjo premoga in jekla. Sporazum o ustanovitvi takega organa je bil podpisan manj kot leto kasneje. Schumanov predlog velja za začetek današnje Evropske unije. Države ustanoviteljice so bile Francija, Zahodna Nemčija, Italija, Nizozemska, Belgija in Luksemburg. Leta 1985 je Svet Evropske unije v Milanu sprejel sklep, s katerim je 9. maj uradno označen kot dan Evrope.

Več informacij pridobite tukaj

EUROPE DAY 2023
PRINCIPLES OF SUSTAINABILITY FOR FUTURE EUROPE

On the occasion of Europe Day on May 9th, we presented the MC.VET project at the European Square in Zagreb.
Our stand was managed by the economic attaché of the Republic of Slovenia in Zagreb, and the Slovenian consul was also with us. We were officially visited by the spouse of the President of the Republic of Slovenia and the representative of the EU from Slovenia. The stand was also visited by the prime Minister of the Republic of Croatia, Mr. Andrej Plenković.

The EU institutions in Croatia took part in the presentations in cooperation with the ministries and embassies of the EU member states and many other partners who organized a series of workshops, panels and quizzes.

Europe Day is a day of European peace and unity that is traditionally celebrated on May 9th, the anniversary of the Schuman Declaration. In his speech in Paris in 1950, the then foreign minister of France, Robert Schuman proposed a new type of political cooperation for Europe, which would make wars between European nations impossible. His idea was to create a European body that would jointly manage coal and steel production. The agreement on the establishment of such a body was signed less than a year later. Schuman's proposal is considered the beginning of today's European Union. The founding countries were France, West Germany, Italy, the Netherlands, Belgium and Luxembourg. In 1985, the Council of the European Union in Milan adopted a decision which officially marks May 9 as Europe Day.  5. 5. 2023
PRVO GLASILO PROJEKTA 

Spoštovani, 

Pripravili smo prvo glasilo projekta, s katerim želimo predstaviti projekt in prvo skupno dejavnost vzajemnega učenja "Peer Learning Activity" (PLA) aktivnost. 
Vabimo vas k branju glasila Newsletter_1 - SlovenijaFIRST NEWSLETTER OF THE PROJECT

Dear,

we have prepared the first project newsletter, with which we want to present the project and the first joint Peer Learning Activity (PLA).
We invite you to read the Newsletter_1.

  6. 4. 2023
SPLETNO SREČANJE                                              4   Screen Shot 2023 04 05 at 13 12 51
 
5. aprila 2023 je potekalo prvo spletno srečanje projekta MC.VET preko platforme Zoom, ki smo se ga udeležili vsi projektni partnerji. 
Na sestanku smo razpravljali o uresničevanju delovnih nalog in dogovorili nadaljnje načrte za realizacijo tega projekta.


ONLINE MEETING

On 5th of April 2023, the first online meeting of the MC.VET project took place via the Zoom platform, which was attended by all project partners.
At the meeting, we discussed the implementation of work tasks and agreed on further plans for the realization of this project.

                                   
  28. 3. 2023
PRVO DELOVNO SREČANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV 

Prvo skupno delovno srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta MC.VET: Mikrokrediti – nove poti za povečanje ponudbe poklicnega izobraževanja je potekalo v Zagrebu od 15. do 16. marca 2023

Na delovnem srečanju je sodelovalo preko 30 predstavnikov srednjih strokovnih šol, izobraževalnih zavodov iz partnerskih držav, ministrstev za izobraževanje, agencij in zavodov za kvalifikacije ter kakovost poklicnega izobraževanja. 

Srečanje je omogočilo razprave in analize za spoznavanje različnih navdihujočih praks in prepoznavanje zaznanih težav v procesu izvajanja v različnih nacionalnih izobraževalnih sistemih.

Prvo srečanje je pokazalo, da je v nekaterih državah ogrodje kvalifikacij že dobro razvito in se uporablja, v drugih pa je še v zgodnji fazi priprave.
V nekaterih izobraževalnih sistemih so izhodišče standardi kvalifikacij, v drugih pa poklicni standardi.
Tudi izvajalci formalnega poklicnega izobraževanja so različni – od srednjih strokovnih šol do akreditiranih institucij.


FIRST WORKING MEETING OF PROJECT PARTNERS

From 15th to 16th of March 2023, the first joint working meeting of project partners was held in Zagreb within the framework of the MC.VET project: Microcredits - new ways to increase the offer of vocational education.

More than 30 representatives of vocational secondary schools, educational institutions from partner countries, ministries of education, agencies and institutions for qualifications and the quality of vocational education participated in the working meeting.

The meeting enabled discussions and analyzes to learn about different inspiring practices and identify perceived problems in the implementation process in different national education systems.

The first meeting showed that in some countries the qualifications framework is already well developed and in use, while in others it is still at an early stage of preparation.
In some education systems, qualification standards are the starting point, while in others, occupational standards are the starting point.
Providers of formal vocational education are also different - from vocational secondary schools to accredited institutions.


                             3   delovno srečanje 15  in 16 3 2023


  13. 3. 2023
KICK-OFF MEETING IN PLA1

Spoštovani, 

v okviru projekta MC.VET – Mikrokrediti – nove poti za povečanje ponudbe poklicnega izobraževanja se bomo člani projektne skupine Šolskega centra Novo mesto udeležili prvega delovnega srečanja partnerjev projekta Kick-off meeting in PLA1 (Peer-learning-Aktivnost), ki bo potekalo od 15. do 16. marca 2023 v prostorih vodilnega partnerja Obrtničko učilište, Ilica 49, Zagreb.

Prilagamo program
Več o dogajanju na dogodku bomo sporočili kmalu. 


KICK-OFF MEETING AND PLA1

Dear,

at the project MC.VET – Microcredentials – A new Path for Capacity Building in VET the members of the School Center Novo mesto project group will participate in the first working meeting of the partners:  Kick-off meeting and PLA1 (Peer-learning-Activity), which will take place from March 15th to 16th, 2023 at the premises of the leading partner, Obrtničko učilište, Ilica 49, Zagreb.


We are attaching the program.
We will announce more about the event soon.


“Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or EACEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.”