Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK)


NOVO: 18. 9. 2023

Danes smo na portalu NRP objavili prijavne roke v postopek za pridobitev naslednjih NPK: 
- Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za izdelavo programske opreme, 
- Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve, 
- Oblikovalec/oblikovalka digitalnih rešitev. 
 
Rok za prijavo je sreda, 11. oktober 2023.
Več informacij pridobite na portalu MIC
Vljudno vabljeni k prijavi.


NOVO: 15. 9. 2023

Danes smo na portalu NRP objavili prijavne roke v postopek za pridobitev naslednjih NPK: 
- Viličarist/Viličaristka, 
- Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji, 
- Pomočnik/pomočnica vzdrževalca v proizvodnji, 
- Operater/operaterka na CNC stroju, 
- Maser/maserka, 
- Pediker/pedikerka, 
- Izvajalec del visokih gradenj, 
- Izvajalec del nizkih gradenj. 

Več informacij pridobite na portalu MIC
Vljudno vabljeni k prijavi.
 

Kako poteka pridobitev NPK certifikata?
1. Po prijavi na izbrani program vam na Šolskem centru Novo mesto ponujamo pomoč svetovalca, ki kandidata vodi in      mu pomaga v postopku preverjanja in potrjevanja NPK.
2. Kandidat in svetovalec skupaj pripravita osebno zbirno mapo za dokazovanje pridobljenih znanj.
3. Če kandidatu manjkajo zahtevana znanja ali izkušnje, jih lahko pridobi z usposabljanjem.
4. Osebno zbirno mapo pregleda in oceni pristojna izpitna komisija Državnega izpitnega centra.
5. Komisija poda oceno glede na podlagi kriterijev za preverjanje in vrednotenje dokazil; izda NPK certifikat na                  osnovi predloženih dokazil v osebni zbirni mapi ali 
6. izpitna komisija Državnega izpitnega centra napoti kandidata v postopek preverjanja. 
KAJ VAM NUDI ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO?

Šolski center Novo mesto je pri Državnem izpitnem centru vpisan v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK):

 • Operater/operaterka na CNC stroju (7441744011)
 • Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj (7582853021)
 • Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj (0824577021)
 • Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve (8665866011)
 • Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za izdelavo programske opreme (1816181011)
 • Maser/maserka (4874588011)
 • Oblikovalec/oblikovalka digitalnih rešitev (2687705011)
 • Pediker/pedikerka (8628675011)
 • Pomočnik/pomočnica vzdrževalca v proizvodnji (0717227011)
 • Viličarist/viličaristka (6857685011)
 • Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji (6702350011)Kaj je NPK?

 • Javno veljavna, priznana usposobljenost za določeno delovno področje, za katero pridobite certifikat.
 • Certifikat je hiter in dokaj enostaven način pridobitve javno veljavnega dokumenta, s katerim dokazujemo usposobljenost za opravljanje poklica, zato pripomore tudi k povečevanju mobilnosti in nam pomaga graditi poklicno kariero.
 • S certifikatom lahko dokažemo, da smo usposobljeni za opravljanje poklica in da je to pred delodajalcem preverila za to usposobljena komisija.
 • Delodajalci dobijo jasno predstavo o znanjih kandidata za delovno mesto in zato lahko služi tudi kot orientacija za nagrajevanje.
 • Vsebino določa poklicni standard ter katalog strokovnih znanj in spretnosti.

Prednosti pridobljenega NPK

 • Omogoča dokaj hitro in enostavno pridobivanje javno veljavnih listin za opravljanje poklica.
 • Omogoča razvoj poklicne kariere in osebni razvoj, saj se priznajo rezultati učenja in izkušenj, ki jih pridobivamo skozi vse življenje.
 • Kandidat lažje prehaja iz enega podjetja ali dejavnosti v drugo, saj je nacionalna poklicna kvalifikacija javno veljavna listina.
 • Kandidat je na trgu dela konkurenčnejši, tako v Sloveniji kot v državah EU.
 • Kandidat lahko napreduje v poklicni karieri tudi na isti stopnji izobrazbe, saj lahko pridobi javno veljavno listino za opravljanje določenega poklica na višji ravni zahtevnosti del.
 • Kandidat pridobi osnovo za morebitno nagrajevanje s strani podjetja.
 • Omogoča večjo socialno vključenost in motivacijo za nadaljnje izobraževanje.
 • Poveča se možnost za zaposlitev pri iskalcih zaposlitve in neaktivnih osebah.

Kako pridobim NPK?

Za pridobitev posameznega certifikata boste morali dokazati, da imate znanja in spretnosti, ki so za posamezen NPK zapisana v katalogu znanj. Katalog najdete na naslovu https://www.nrpslo.org/.
 1. Izbira ustrezne NPK (na spletnih straneh Nacionalna poklicna kvalifikacija, Center za poklicno RS za poklicno izobraževanje, Državni izpitni center). Poiščemo izvajalca za preverjanje in potrjevanje NPK. Pri tem vam lahko pomaga tudi svetovalec za NPK.
 2. Svetovalec pri izvajalcu vas vodi čez postopek priprave osebne zbirne mape, ki vsebuje: predstavitev kandidata (življenjepis in javno veljavna spričevala), delovne izkušnje (delovna knjižica, pogodbe o zaposlitvi), izobraževanja in usposabljanja (potrdila – vsebina in trajanje), reference (izdelek, priporočilo delodajalca).
 3. Vrednotenje, preverjanje prijav: komisija po kriterijih, opisanih v katalogu strokovnih znanj in spretnosti, ovrednoti  osebno zbirno mapo in se na osnovi te ocene odloči ali kandidatu poklicno kvalifikacijo podeli, oz. ga napoti na preverjanje tistega dela, poklicnih standardov, ki jih kandidat ni dokazal.
 4. Sledi potrjevanje NPK ali izvedba preverjanja.
 5. Izdaja certifikatov.

Usposabljanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije

Kandidat, ki izpolnjuje vstopne pogoje in po pogovoru s svetovalko v postopku certificiranja meni, da ima dovolj znanj in spretnosti, se lahko v postopek za potrjevanje NPK prijavi takoj ko je razpisan izpitni rok. Komisija pregleda osebno mapo kandidata, ki jo pripravi ob pomoči svetovalke. V kolikor mapa z dokazili izkazuje zahtevana znanja in ustreza vsem predpisanim zahtevam, kandidat pridobi certifikat – NPK.

V primeru, ko posameznik po pogovoru s svetovalko v postopku certificiranja ugotovi, da nima vseh v katalogu navedenih znanj in spretnosti, je smiselno, da se odloči za usposabljanje. Po končanem usposabljanju se kandidat za NPK lahko prijavi v postopek certificiranja kot je opisan, saj so usposabljanja hkrati priprava na izpit pred tričlansko komisijo.

V usposabljanja se lahko vključite tudi če se ne boste odločili za pridobitev NPK in želite pridobiti nova znanja, spretnosti na določenem področju zaradi osebnih razlogov. Po opravljenem usposabljanju boste pridobili potrdilo o udeležbi, ki ni javnoveljavna listina.

Šolski center Novo mesto nudi usposabljanja začetnikom in tistim, ki že nekaj vedo na navedenih področjih. Programi so pripravljeni tako, da udeležencem nudijo nadgradnjo obstoječih znanj, nova znanja ter spretnosti.Vabljeni! 

V preteklih letih smo usposobili večje število kandidatov, ki so uspešno pridobili nova znanja, spretnosti, številne nove prijatelje in nacionalno poklicno kvalifikacijo. Vsak podeljen certifikat ima svojo zgodbo. 

Prevzemite odgovornost za svoj uspeh, za svojo kariero in odločite se za NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO.


Več dodatnih informacij o NPK na:

Vse informacije lahko pridobite tudi na Šolskem centru Novo mesto: