Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

projekt TEMELJNE KOMPETENCE 2023-2029

      

Konzorcij sodelujočih: CIK Trebnje (vodilni partner), Šolski center Novo mestoRIC Novo mesto in GRM Novo mesto – Center Biotehnike in turizma smo bili uspešni pri prijavi na javni razpis Ministrstva za vzgojo in izobraževanje »TEMELJNE KOMPETENCE 2023–2029«, ki je bil objavljen v oktobru 2023. 

Čas trajanja projekta: 13. 10. 2023 – 30. 6. 2029
Izvajali bomo brezplačna izobraževanja za odrasle do leta 2029.

Kakšen je namen in cilj projekta?

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

Cilj je pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih.

Kako bomo to dosegli?

Z izvajanjem izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev temeljnih kompetenc. V programe se udeleženci vključujejo na podlagi svojih potreb in trenutne življenjske situacije. Programe bomo izvajali na različnih lokacijah JV regije – tako v prostorih partnerjev kot tudi drugod, kjer bomo zaznali interes različnih deležnikov v okolju in uspeli zagotoviti vse pogoje za izvedbo.

Kateri programi bodo financirani?

Različni javnoveljavni programi Usposabljanja za življenjsko uspešnost, namenjeni zviševanju ravni pismenosti, pridobivanju temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo, socialnih spretnosti in načel vseživljenjskega učenja.
Slovenščina kot drugi in tuji jezik za sporazumevanje v slovenščini ter razumevanje jezikovne, kulturne in politične podobe slovenske družbe. V tem okviru udeleženci sistematično razvijajo sporazumevalne zmožnosti v slovenščini za delovanje na najrazličnejših področjih družbenega življenja, v poklicnem življenju in v izobraževanju.
Začetna integracija priseljencev za pridobivanje znanja za sporazumevanje v slovenskem jeziku in pridobivanje osnovnih informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi države ob nastanitvi oziroma na začetku bivanja v Sloveniji.
Računalniška pismenost za odrasle za spodbujanje in razvijanje splošne računalniške pismenosti.
Digitalna pismenost za odrasle za spoznavanje možnosti ter usposabljanje za uporabo digitalnih tehnologij za vsakodnevne potrebe pri življenju in delu, kar lahko obsega na primer delo, učenje, zabavo, druženje, nakupovanje in dostop do najrazličnejših javnih storitev, od zdravstvenih storitev do kulture ipd.
Učenje jezikov za odrasle za sporazumevanje v slovenskem in tujih jezikih (od ravni A1 do B2), poslovna konverzacija in konverzacija ter osvežitveni tečaji (od ravni A1 do B2).

Tečaji za odrasle za:
– zviševanje matematične kompetence ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji ter finančno pismenost,
– učenje učenja ter socialne in državljanske kompetence,
– samoiniciativnost in podjetnost ter odnos in odgovornost do dela, upravljanje s časom ipd.,
– kulturno zavest in izražanje ter medgeneracijsko učenje in sodelovanje (mentorstvo, skupnostno učenje ipd.),
– trajnostni razvoj in zeleno gospodarstvo,
– zdrav življenjski slog ipd.

Tečaji za digitalne kompetence:
– osnovna in nadaljevalna raven WORD, EXCEL, POWER POINT ipd. in
– uporaba računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja (npr. interneta, e-pošte, e-uprave, e-zdravja, mobilnega telefona in drugih digitalnih naprav).

Programi za uporabo načel HACCP sistema.

Programi priprave na opravljanje različnih izpitov: slovenskega jezika, tujih jezikov, strokovnih izpitov iz upravnega postopka.

Izpiti iz slovenščine in tujih jezikov na različnih stopnjah ter izpit ZUP za tiste, ki uspešno opravijo programe priprav.

Komu so brezplačna izobraževanja in izpiti namenjena?
Tečaji in izpiti so namenjeni vsem odraslim. Prednost pri vključitvi pa imajo skladno z razpisom:
– nižje izobraženi (ISCED 3 ali manj – srednja strokovna šola ali manj),
– aktivni (zaposleni ali iskalci zaposlitve), ki so stari 55 let ali več,
– tujci,
– zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora.
 
Rezultati projekta: v obdobju od 13.10.2023 do 30.6.2029 bomo v različne izobraževalne programe vključili najmanj  2.675 udeležencev, od tega bo vsaj 301 udeleženec prejel kvalifikacijo. Skupaj načrtujemo izvedbo 286 izobraževanj.

Vrednost projekta: 1.859.786,89€, od tega 1.580.818,86€ podpora EU


                                          Podatki za KONTAKT 

Tomaž Pintarič

Marjana Šporar

Tel. 00386 7 393 22 45

Tel. 00386 7 393 22 09

#EM#546e6f627e2b566e667d6b79656e4e7c733c7c7e3a667f#EM#

#EM#4d607069656b67295b7965796d7f4e7c733c7c7e3a667f#EM#

 

 


»Operacija se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, Cilj politike 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, Prednostna naloga 6: Znanje in spretnosti ter odzivni trg dela, Specifični cilj ESO4.7.: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje prehodov med delovnimi mesti in spodbujanje poklicne mobilnosti.«