Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Dogodki in projektne aktivnosti

projekta AKADEMIJA ZA KOMBINIRANO UČENJE

                                                   logo Norway grants  črn                                              
Projekt »Akademija za kombinirano učenje (ang. Academy of combined learning - AcademyCOLE)«, projekt s polnim nazivom Kombiniran učni model za srednje strokovno izobraževanje na področju strojništva in razvoj kompetenc dijakov in učiteljev za digitalno izobraževanje sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma www.norwaygrants.si  in www.norwaygrants.org

More about the project Academy of combined learning


          22. december 2023 
POROČILO O PROJEKTNIH AKTIVNOSTIH V OBDOBJU OD 1. 6. 2023 DO 30. 11. 2023

Nadaljevali smo z nadgrajevanjem digitalnih učnih vsebin in izvedli  usposabljanje učiteljev na različnih šolskih centrih po Sloveniji. 
Za lažjo uporabo gradiv smo pripravili audio-vizualne vsebine in pričeli z pripravo navodil za rabo platforme. 
V tiskani in digitalni obliki je izšel Priročnik za pridobivanje kompetenc 21. stoletja,… 

Več o naših izvedenih aktivnostih si lahko preberete v priloženem poročilu


REPORT ON PROJECT ACTIVITIES IN THE PERIOD FROM 1.6.2023 TO 30.11.2023

We continued to upgrade our digital learning content and provided training for teachers at various school centres across Slovenia. 
To facilitate the use of the materials, we have prepared audio-visual content and started preparing instructions on how to use the platform. 
A Handbook for 21st century competences was published in printed and digital form,...

You can read more about our activities in the attached report.

  15. december 2023

USPEŠNO ZAKLJUČENA PREDSTAVITEV NOVIH INTERAKTIVNIH UČNIH GRADIV

V okviru razvoja "Kombiniranega učnega modela za srednje strokovno izobraževanje na področju strojništva in 
razvoj kompetenc dijakov in učiteljev za digitalno izobraževanje", smo uspešno izvedli prestavitve in usposabljanja tako učiteljev kot dijakov. 

Usposobili smo 96 učiteljev in gradiva predstavili 145 dijakom.
Več informacij podajamo v priloženem dokumentu


SUCCESSFULLY COMPLETED PRESENTATION OF NEW INTERACTIVE LEARNING MATERIALS

As part of the development of the "Combined learning model for secondary professional education in the field of mechanical engineering and
development of students' and teachers' competencies for digital education", we successfully carried out transfers and trainings for both teachers and students.

We trained 96 teachers and presented materials to 145 students.
More information can be found in the attached document.

  29. november 2023
TESTIRALI SMO INTERAKTIVNA UČNA GRADIVA 

                     27  20231129 141911  A    27  20231129 141957  A    27  20231129 142040  A

V sredo, 29. 11. 2023, smo na Šolskem centru Novo mesto izvedli usposabljanje učiteljev strokovnih predmetov strojništva
Spoznali in preizkusili smo nova interaktivna učna gradiva, ki so nastala v okviru projekta Akademija za kombinirano učenje: Računalniško podprte tehnologije, Prostorsko modeliranje in priprava tehniške dokumentacijeStrojni elementi

Udeleženci so bili navdušeni nad nastalimi gradivi. 
Nekateri izmed njih so se tudi odločili, da postanejo evalvatorji gradiv. K ponovnemu sodelovanju in presoji gradiv jih bomo pozvali v januarju 2024. 


WE TESTED INTERACTIVE LEARNING MATERIALS 

On Wednesday, 29th November 2023, we held a training session for teachers of engineering subjects at the School Centre Novo mesto.

We learned about and tested new interactive learning materials developed within the framework of the Academy for Combined Learning project: Computer-based technologies, Spatial modelling and preparation of technical documentation, Machine elements

Participants were enthusiastic about the resulting materials. 
Some of them even decided to become evaluators of the materials. They will be invited to participate and evaluate the materials again in January 2024. 


  24. november 2023 
PREDSTAVITEV DIGITALNIH UČNIH GRADIV

Učitelje strokovnih predmetov v programih strojništva vabimo na predstavitev novih interaktivnih učnih gradiv, nastalih v okviru projekta Akademija za kombinirano učenje; in sicer
- Računalniško podprte tehnologije
- Prostorsko modeliranje in priprava tehniške dokumentacije
- Strojni elementi. 

Predstavitev bo potekala v sredo, 29. novembra 2023, na Šolskem centru Novo mesto, od 13.00 do 20.30 ure. 
Predstavili in demonstrirali bomo uporabo gradiv, gradiva bomo preizkusili ter jih evalvirali. 
Več informacij si lahko ogledate v priloženem vabilu

Vljudno vabljeni. 

PRESENTATION OF DIGITAL LEARNING MATERIALS

Teachers of professional subjects in Mechanical Engineering programmes are invited to a presentation of new interactive learning materials developed within the framework of the Academy for Blended Learning project, namely
- Computer-based technologies,
- Spatial modelling and preparation of engineering documentation
- Machine Elements

The presentation will take place on Wednesday, 29th November 2023, at the School Centre Novo mesto, from 13.00 to 20.30. 
We will present and demonstrate the use of the materials, test the materials and evaluate them. 
More information can be found in the attached invitation

You are cordially invited

  23. november 2023
ZAHVALA OB OBISKU NA DOGODKU DAN ODPRTIH VRAT ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO

  19  photo 2023 11 22 16 05 09   19  photo 2023 11 22 16 05 10  20  Radio Krka  foto   20  Radio Krka  foto dvorana   19  IMG 20231122 120638

Spoštovani, 

zahvaljujemo se vam za obisk na dogodku Dan odprtih vrat Šolskega centra Novo mesto 22. novembra 2023. 

Veseli nas, da ste nas obiskali ter nam s tem dali priložnost, da pokažemo svoje delo in aktivnosti
Zahvaljujemo se vam za izkazano pozornost in zanimanje ob stojnici mednarodnih razvojnih projektov, ki jih izvajamo na Šolskem centru Novo mesto. 

O nas poročali tudi na Radiu Krka ter televiziji Vaš kanal.


THANKS FOR VISITING THE OPEN DAY EVENT OF THE SCHOOL CENTRE NOVO MESTO

Dear,

thank you for visiting the Open Day event of the School Centre Novo mesto on 22nd November 2023.

We are glad that you visited us and gave us the opportunity to show our work and activities.
We would like to thank you for your attention and interest at the stand of international development projects that we implement at the School Center Novo mesto.

We were also reported on Radio Krka and TV Vaš kanal.

  22. november 2023
DOGAJANJE NA DOGODKU DAN ODPRTIH VRAT ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO

Spoštovani, 
vabimo vas, da si ogledate dogajanje na dogodku Dan odprtih vrat Šolskega centra Novo mesto 22. novembra 2023. 

Obiskovalci so bili navdušeni nad prikazanim dogajanjem. 


EVENTS AT THE OPEN DOOR DAY EVENT OF THE SCHOOL CENTRE NOVO MESTO 

Dear,
we invite you to see what was happening at the Open Day event of the Novo mesto School Center on 22nd November 2023.

The visitors were impressed by the events.

  17. november 2023
PREDSTAVILI SMO SE NA NACIONALNI STROKOVNI KONFERENCI

18  3  stojnica 9 11    18  2  predstavitev projekta  oder   18  2  predstavitev projekta  dvorana  18  1  stojnica 8 11   8  konferenca

V sredo in četrtek, 8. in 9. novembra 2023 je v Rimskih Toplicah potekala 4. nacionalna strokovna konferenca Kreativna učna okolja. Konferenca je potekala pod sloganom Človek potrebuje tehnologijo ali tehnologija potrebuje človeka? Prilagamo program konference.
Zbrane je z uvodnim nagovorom navdušil nekdanji predsednik republike Slovenije Borut Pahor. 

V sklopu konference smo predstavili projekt Akademija za kombinirano učenje. Več kot 100 strokovnjakom v vzgoji in izobraževanju smo predstavili projekt, naše projektne aktivnosti ter dosedaj pripravljena interaktivna gradiva.
Udeleženci so bili navdušeni nad prikazanimi interaktivnimi gradivi. Nekateri so izrazili povpraševanje po izdelavi interaktivnih gradiv tudi za druga področja izven strojništva.

Oba dneva smo izvajali tudi promocijske aktivnosti projekta na stojnici v avli. Pripravili smo tudi prispevek Akademija za kombinirano učenje, ki je objavljen v zborniku, od strani 408 do 417. 

WE PRESENTED OURSELVES AT A NATIONAL PROFESSIONAL CONFERENCE

On Wednesday and Thursday, November 8th and 9th 2023, the 4th national professional conference Creative Learning Environments took place in Rimske Toplice. The conference was held under the slogan Man needs technology or does technology need man? The conference program  is attached.
The former President of the Republic of Slovenia, Borut Pahor, impressed the audience with his opening address.

As part of the conference, we presented the Academy of Combined Learning project. We presented the project, our project activities and interactive materials prepared so far to more than 100 experts in education.
The participants were impressed by the displayed interactive materials. Some have expressed a demand for the production of interactive materials for other fields outside of mechanical engineering as well.

On both days, we also carried out promotional activities of the project at the stand in the lobby. We also prepared a paper on the Academy of Combined Learning, which is published in the collection of papers, from pages 408 to 417.

  6. november 2023
KREATIVNA UČNA OKOLJA 

Spoštovani, 
vabimo vas, da se nam pridružite na nacionalni strokovni konferenci Kreativna učna okolja, ki bo potekala v Rimskih Toplicah 8. in 9. novembra 2023
Na konferenci bomo 9. 11. 2023 predstavili prispevek o projektu Akademija kombinirano učenje
Prilagamo program

Vljudno vabljeni.
Pridružite se nam. 

CREATIVE LEARNING ENVIRONMENTS

Dear,
we invite you to join us at the national professional conference Creative Learning Environments, which will take place in Rimske Toplice on 8th and 9th November 2023.
At the conference on 9th November 2023 we will present the project Academy of Combined Learning.
We are attaching the program.

You are welcome.
Join us.

  6. november 2023
VABILO NA DAN ODPRTIH VRAT  ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO 

Na Šolskem centru Novo mesto bomo 22. novembra 2023 od 11. do 18. ure organizirali dogodek Dan odprtih vrat

Na dogodku bomo predstavili projekt Akademija za kombinirano učenje
Predstavljeni bodo tudi vsi poklici, za katere izobražujemo na Šolskem centru Novo mesto.

Še več o dogodku si lahko preberete v vabilu.

Prijazno vabljeni.

INVITATION TO THE OPEN DOOR DAY OF THE SCHOOL CENTRE NOVO MESTO 

On 22th November 2023, from 11:00 a.m. to 6:00 p.m., we will organize an Open House event at the School Centre Novo mesto .

At the event, we will present the Academy of Combined Learning project.
All professions for which we train at the Novo mesto School Center will also be presented.

More about the event you can read in the invitation.

You are welcome.

  18. oktober 2023
KAKO DO NOVIH KOMPETENC ZA INDUSTRIJO, KI POTREBUJE STROJNA ZNANJA?

Na projektu Akademija za kombinirano učenje, kjer razvijamo digitalna gradiva za potrebe poučevanja in učenja industrije, kjer potrebujejo strojna znanja, delamo s polno paro. 

Načini poučevanja se namreč hitro spreminjajo, orodja pa morajo biti prilagojena tako potrebam delodajalcev kot potrebam izobraževalnih inštitucij. Res veliko predlogov smo dobili tako s strani delodajalcev, kot s strani različnih šolskih centrov in srednjih šol, kjer izvajajo programe strojništva.

V zvezi s tem je naš projektni partner objavil članek v reviji. 


HOW TO GET NEW COMPETENCES FOR AN INDUSTRY THAT NEEDS MACHINE KNOWLEDGE?

We are working at full steam on the project Academy for Combined Learning, where we develop digital materials for the teaching and learning needs of industries that require machine skills.

Teaching methods change rapidly, and the tools must be adapted to both the needs of employers and the needs of educational institutions. We received a lot of proposals both from employers and from various educational centers and secondary schools where they offer mechanical engineering programs.

In this regard, our project partner published an article in a magazine.


  16. oktober 2023
NA STRANI NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA OBJAVLJEN ČLANEK O PROJEKTU

Spoštovani, 
v tem mesecu je bil na spletni strani Norveškega finančnega mehanizma objavljen obsežen članek o projektu Akademija za kombinirano učenje. 


AN ARTICLE ABOUT THE PROJECT PUBLISHED ON THE WEBSITE OF THE NORWEGIAN FINANCIAL MECHANISM

Dear,
this month, a comprehensive article on the Blended Learning Academy project was published on the website of the Norwegian Financial Mechanism.  26. september 2023
PREDSTAVITVENA BROŠURA O PROJEKTU AKADEMIJA ZA KOMBINIRANO UČENJE
8  foto brošura
V predstavitvenih informacijah o projektu so prestavljeni razlogi, zakaj se izvaja projekt, kaj je namen in katere rezultate želimo doseči sodelujoči partnerji

Zapisani so tudi predlogi katere veščine, znanja pričakujejo delodajalci od dijakov, ki bodo šele vstopili na trg dela, pa tudi s katerimi izzivi se srečujejo učitelji pri samem poučevanju. 

V času do 30. 4. 2024, bo razvitih pet učnih gradiv in dva priročnika za učitelje. Gradiva bodo gotovo pomagala pri uvajanju kombiniranega učnega modela in pri prilagajanju načinov poučevanja in učenja.

Vabimo vas, da pregledate brošuro.

PRESENTATION BROCHURE ABOUT THE COMBINED LEARNING ACADEMY PROJECT

In the presentation information of the brochure about the project, the reasons why the project is being implemented, what the purpose is and what results the participating partners want to achieve are presented

There are also suggestions of what skills and knowledge employers expect from students who are about to enter the labor market, as well as what challenges teachers face in teaching. 

In the period until 30 April 2024, five teaching materials and two manuals for teachers will be developed. The materials will certainly help in the introduction of the combined learning model and in the adaptation of teaching and learning methods.

We invite you to review the brochure.

   11. september 2023
POVPRAŠEVANJE ZA IZDELAVO CASE STUDY 

Spoštovani, 
v okviru projekta Akademija za kombinirano učenje vas vabimo k predložitvi ponudb za izdelavo Case study, 1 kpl, v obsegu: priprava multimedijskih avtorskih vsebin v slovenskem jeziku, didaktičnih animacij ter simulacij za gradiva v okviru razvoja in priprave interaktivnih učnih vsebin za dijake srednjega strokovnega izobraževanja strojništva – digitalne učbenike predmetov Računalniško podprte tehnologije, Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije ter Strojni elementi.

Več podrobnosti je razvidnih iz priloženega povpraševanja
Vezano na povpraševanje prilagamo tudi osnutek pogodbe o sodelovanju ter osnutek avtorske pogodbe.   

Rok za prejem ponudb je ponedeljek, 9. oktober 2023 do 9.00 ure. 

Vabimo vas k oddaji ponudbe. 

CASE STUDY CREATION REQUEST

Dear,
within the framework of the Academy for Combined Learning project, we invite you to submit offers for the production of a Case study, 1 kpl, in the scope of: preparation of multimedia copyrighted content in the Slovenian language, didactic animations and simulations for materials in the context of the development and preparation of interactive learning content for students of secondary professional education mechanical engineering – digital textbooks for the subjects Computer-assisted technologies, Spatial modeling and preparation of documentation, and Mechanical elements.

More details can be seen from the attached inquiry.
Based on the request, we are also attaching a draft of the cooperation agreement and a draft of the author,s agreement

The deadline for receiving offers is Monday, October 9, 2023 by 9:00 a.m.

We invite you to submit an offer.

   6. september 2023
IZVEDENO USPOSABLJANJE MULTIPLIKATORJEV

6  izvedeno izobraževanje multiplikatorjev   6a  izvedeno izobraževanje multiplikatorjev    6b  izvedeno izobraževanje multiplikatorjev    6c  izvedeno izobraževanje multiplikatorjev     6aaa  foto Jelka

V torek, 29. 8. 2023, je na Šolskem centru Novo mesto potekalo izobraževanje in usposabljanje multiplikatorjev za širjenje in uporabo interaktivnih učnih gradiv v kombiniranem učnem modelu za program strojništva.  

Dogodka se je udeležilo 20 učiteljev. Vsi so bili s predstavljenimi gradivi zadovoljni. Večina udeležencev je izrazila pripravljenost sodelovanja tudi v bodoče.
Tudi organizatorji smo bili zadovoljni, saj smo dobili veliko idej in predlogov kako gradiva še izboljšati. 

Konec oktobra oz. v začetku novembra 2023 bodo gradiva v obliki pedagoških delavnic predstavljena še na najmanj šestih šolskih centrih. 
Več o dogodku in samih gradivih v priloženem gradivu:
- interaktivno gradivo Računalniško podprte tehnologije
- interaktivno gradivo Strojni elementi.
 
MULTIPLIERS TRAINING 
On Tuesday, 29th August 2023, the education and training of multipliers for the dissemination and use of interactive learning materials in the combined learning model for the mechanical engineering program took place at the School Centre Novo mesto. 

20 teachers attended the event. Everyone was satisfied with the materials presented. Most of the participants expressed their willingness to participate in the future as well.
The organizers were also satisfied, as we received many ideas and suggestions on how to further improve the materials.

At the end of October or the beginning of November 2023 the material will be presented in the form of pedagogical workshops in at least six more school centers. 
More about the event and the materials themselves in the attachments:
- interactive material Computer-assisted technologies,  
- interactive material Machine elements.

   23. avgust 2023
VABILO NA USPOSABLJANJE MULTIPLIKATORJEV

V okviru projekta Akademija za kombinirano učenje vas vabimo, da se v torek, 29. avgusta 2023, ob 9. uri udeležite usposabljanja multiplikatorjev o uporabi interaktivnih učnih gradiv, ki bo potekalo na Šolskem centru Novo mesto.

Usposabljanje multiplikatorjev bo potekalo za pet interaktivnih učnih gradiv za dijake
1. Računalniško podprte tehnologije za program strojni tehnik 
2. Računalniško podprte tehnologije za program strojnik (3+2) 
3. Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije za program strojni tehnik 
4. Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije za program mehatronik 
5. Strojni elementi

Več informacij o usposabljanju si oglejte v priloženem vabilu ter programu. 

Vljudno vabljeni. 

   18. avgust 2023
VABILO K SODELOVANJU 

Vabimo vas, da se nam pridružite kot multiplikator za testiranje in širjenje uporabe interaktivnih učnih gradiv v kombiniranem učnem modelu za program strojništva.

Strokovnjaki intenzivno posodabljajo učna gradiva, ki bodo omogočala izvajanje kombiniranega učnega modela.  Narejenega je že veliko, testiranje gradiv bo izvedeno konec avgusta. Za vse tiste, ki bi želeli sodelovati kot multiplikatorji vabilo, da se nam pridružite.

Več informacij je dosegljivih v priloženem vabilu.  

Več dodatnih informacij bomo posredovali kmalu. 

INVITATION TO PARTICIPATE

We invite you to join us as a multiplier to test and expand the use of interactive learning materials in a blended learning model for the mechanical engineering program.

Experts are intensively updating the teaching materials that will enable the implementation of the combined learning model. A lot has already been done, and the testing of the materials will take place at the end of August. For all those who would like to participate as multipliers, an invitation to join us.

More information is available in the attached invitation.

More additional information will be provided soon.

   3. julij 2023 
KOMBINIRANI UČNI MODEL TER NAČRT IMPLEMENTACIJE, TESTIRANJA IN OPTIMIZACIJE

Kaj je kombinirano učenje?
Katere modele poznamo?
Kakšen je plan izvedbe implementacije, testiranja in optimizacije v projektu Akademija za kombinirano učenje

Vse to si lahko preberete v priloženem dokumentu


COMBINED LEARNING MODEL AND IMPLEMENTATION, TESTING AND OPTIMIZATION PLAN

What is blended learning?
Which models do we know?
What is the plan for implementation, testing and optimization in the Academy of Combined Learning project (Academy Cole)? 

You can read all this in the attached document.

   15. junij 2023
EVROPSKO LETO SPRETNOSTI 2023 
                                                                       
                          1  SL European Year Skills v1                 1  eys logo unofficial
Zakaj evropsko leto znanj in spretnosti?
Evropska komisija je sprejela predlog o razglasitvi leta 2023 za evropsko leto spretnosti, da bi vseživljenjskemu učenju dala nov zagon

Glavni cilji:  
• Spodbujanje naložb v usposabljanje in izpopolnjevanje, omogočanje ljudem, da ostanejo na delovnem mestu ali najdejo nove. 
• Zagotavljanje znanj in spretnosti, ki ustrezajo potrebam delodajalcev, s tesnim sodelovanjem s socialnimi partnerji in podjetji.
• Usklajevanje želja in naborov znanj in spretnosti ljudi s priložnostmi na trgu dela, zlasti za zeleni in digitalni prehod ter gospodarsko okrevanje.
• Privabljanje ljudi iz držav zunaj EU s potrebnimi znanji in spretnostmi.

Leto se je začelo 9. maja in bo trajalo 12 mesecev. Več informacij pridobite tukaj

Bodite navdihnjeni, se vključite, se usposobite. 


EUROPEAN YEAR OF SKILLS 2023                         
                                                                     
Why the European Year of Knowledge and Skills?
The European Commission has adopted a proposal to declare 2023 the European Year of Skills to give lifelong learning a new impetus.

Main objectives:
• Encouraging investment in training and development, enabling people to stay in jobs or find new ones.
• Providing knowledge and skills that meet the needs of employers through close cooperation with social partners and companies.
• Matching people's aspirations and skill sets with labor market opportunities, especially for the green and digital transition and economic recovery.
• Attracting people from countries outside the EU with the necessary knowledge and skills.

The year started on May 9th and will last 12 monthsGet more information here.

Get inspired, get involved, get trained.

   22. maj 2023

PODJETJA SO PREDLAGALA, KATERA ZNANJA BI POTREBOVALI DIJAKI ZA LAŽJE VKLJUČEVANJE V DELOVNE PROCESE

Cilj projekta je pripraviti sodobna učna gradiva, omogočiti posodobitev nekaterih strokovnih modulov in upoštevati želje in potrebe industrije, za zaposlene, ki pri svojem delu potrebujejo razna strojna znanja.


COMPANIES SUGGESTED WHICH KNOWLEDGE STUDENTS SHOULD NEED FOR EASIER INVOLVEMENT IN WORK PROCESSES

The goal of the project is to prepare modern teaching materials to enable the updating of some professional modules and to take into account the wishes and needs of the industry, for employees who need various mechanical engineering skills in their work.

                                            25. april 2023
VABLJENI K OGLEDU 

V okviru projekta Akademija z akombinirano učenje vas vabimo, da si ogldate spletno stran projekta Academycole.si  ter Facebook stran projekta. 

Vabimo vas, da nas obiščete. 

VISIT US 
As part of  project The Academy of combined learning, we invite you to take a look at the project's website  and the project's Facebook page.
We invite you to visit us. 


                                             combined learning

   3. april 2023

POROČILO ANALIZE POTREB V SREDNJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU - PROGRAM STROJNI TEHNIK

Namen projekta Akademija za kombinirano učenje je razviti interaktivne učne vsebine ter vzpostaviti sodobno digitalno učno okolje v programu strojni tehnik. V ta namen je bila narejena raziskava, kjer se je učitelje spraševalo katera orodja  in načine poučevanja uporabljajo trenutno, in kje vidijo možnosti izboljšanja.

Raziskava je pokazala pri katerih strokovnih vsebinah bo potrebna nadgradnja, kaj bi bilo potrebno spremeniti v samih učbenikih, kakšna naj bi bila  digitalna učna gradiva. 
Učitelji so izpostavili tudi pomen višanja nekaterih mehkih veščin, kot je reševanje problemov, kritično  razmišljanje, timsko delo. Zato bodo ta področja prav tako del razvoja učnih vsebin.  REPORT ON THE ANALYSIS OF NEEDS IN SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION – MECHANICAL TECHNICIAN PROGRAM

The aim of the project The Academy of Combined Learning  is to develop interactive learning content and to create a modern digital learning environment in the machine techniques program. To this end, a survey was carried out asking teachers what tools and ways of teaching they are using at the moment and where they see opportunities for improvement.

The research showed which professional content will require an upgrade of what should be changed in the textbooks themselves, what digital learning materials should be. 
Teachers also highlighted the importance of high-up of certain soft skills, such as problem solving, critical thinking, teamwork. Therefore, these areas will also be part of the development of learning content.