Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Dogodki in projektne aktivnosti

projekta AKADEMIJA ZA KOMBINIRANO UČENJE

                                                   logo Norway grants  črn                                              
Projekt »Akademija za kombinirano učenje (ang. Academy of combined learning - AcademyCOLE)«, projekt s polnim nazivom Kombiniran učni model za srednje strokovno 
izobraževanje na področju strojništva in razvoj kompetenc dijakov in učiteljev za digitalno izobraževanje sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma www.norwaygrants.si  in www.norwaygrants.org

More about the project Academy of combined learning


         
 26. april 2024
OB ZAKLJUČKU PROJEKTA AKADEMIJA ZA KOMBINIRANO UČENJE

Spoštovani,
30. aprila 2024 bomo zaključili izvajanje aktivnosti na projektu 
Kombiniran učni model za srednje strokovno izobraževanje na področju strojništva in razvoj kompetenc dijakov in učiteljev za digitalno izobraževanje - projekt Akademija za kombinirano učenje. 

Projekt je potekal od 1. 6. 2022 do 30. 4. 2024.
Projekt sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma. 

Namen projekt je bil razvoj inovativnega hibridnega modela za izobraževanje v strokovnih programih na področju strojništva. 

Razvita e-gradiva, metode dela in novo pridobljene digitalne in didaktične kompetence bodo uporabne tudi na drugih ravneh izobraževanja in drugih strokovnih področjih. 
Pripravili smo šest učnih gradiv za učitelje in dijake. Gradiva vsebujejo audio-vizualne vsebine, digitalne vsebine (učne poti, interaktivne naloge) ter orodje za samoevalvacijo dijakov. 
Gradiva so dosegljiva na naslovu https://si.izzi.digital/#/.

Vsem udeleženim se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.
Prijazno vas vabimo, da se nam pridružite tudi v bodoče. 

AT THE COMPLETION OF THE COMBINED LEARNING ACADEMY PROJECT

Dear,
on 30th April 2024 we will complete the implementation of activities on the project
A combined learning model for secondary vocational education in mechanical engineering and development of competences of students and teachers for digital education - the Academy of Combined Learning project.

The project took place from 1st June 2022 to 30th April 2024.
The project is co-financed by Norway with funds from the Norwegian Financial Mechanism.

The purpose of the project was the development of an innovative hybrid model for education in professional programs in the field of mechanical engineering.

The developed e-materials, work methods and newly acquired digital and didactic competences will also be useful at other levels of education and other professional fields.
We have prepared six teaching materials for teachers and students. The materials contain audio-visual content, digital content (learning paths, interactive tasks) and a tool for student self-evaluation.
The materials are available at https://si.izzi.digital/#/

We sincerely thank all participants for their cooperation.
We kindly invite you to join us in the future.

 25. april 2024
PROJEKT V ŠTEVILKAH 

                                        22  Projekt v številkah


 17. april 2024
DOSEŽENI REZULTATI POJEKTA AKADEMIJA ZA KOMBINIRANO UČENJE 

V okviru projekta Akademija za kombinirano učenje smo pripravili letak o doseženih rezultatih projekta. 
Vabimo vas, da si v priloženem letaku ogledate kaj vse smo pripravili. 

Vabljeni k branju. 

ACHIEVED RESULTS OF THE PROJECT ACADEMY COLE

As part of the Academy for Combined Learning project, we have prepared a leaflet about the achieved results of the project.
We invite you to see what we have prepared in the attached flyer.

You are welcome to read.

 5. april 2024
USPEŠNO SMO IZVEDLI ZAKLJUČNO KONFERENCO PROJEKTA

19  izvedena zaključna konferenca    19  izvedena zaključna konferenca  RK Maruša Dej    19  izvedena zaključna konferenca  Marko Lotrič    19  izvedena zaključna konferenca  Gyldendale    19  izvedena zaključna konferenca  okrogla miza


V sredo, 3. 4. 2024, smo uspešno izvedli zaključno strokovno konferenco projekta Akademija za kombinirano učenje.

Dogodka so se udeležili učitelji in ravnatelji šolskih centrov in strokovnih šol iz področja strojništva, predstavniki gospodarstva in oblikovalci politik.

V projektu, ki je bil podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma, nosilec programa pa je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, je bilo s podporo medinstitucionalnega partnerstva in izmenjave znanj in dobrih praks razvitih šest interaktivnih učnih gradiv. Gre za prva tovrstna gradiva na slovenskem tržišču.

Več o konferenci si lahko preberete v poročilu
Vabljeni. 


WE SUCCESSFULLY CARRIED OUT THE FINAL CONFERENCE OF THE PROJECT

On Wednesday, 3rd April 2024, we successfully held the final professional conference of the Academy for Combined Learning project.

The event was attended by teachers and principals of school centers and professional schools in the field of mechanical engineering, representatives of the economy and policy makers.

In the project, which was supported by the funds of the Norwegian Financial Mechanism, and the program holder is the Ministry of Cohesion and Regional Development, six interactive learning materials were developed with the support of inter-institutional partnership and the exchange of knowledge and good practices. These are the first materials of this kind on the Slovenian market.

You can read more about the conference in the report.
You are welcome.

 14. marec 2024
ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA AKADEMIJA ZA KOMBINIRANO UČENJE

POVEZANI ZMOREMO VEČ
12  Povezani zmoremo več

Vabimo vas na predstavitev razvitega kombiniranega učnega modela za srednje strokovno izobraževanje na področju strojništva.

Razvita učna gradiva so rezultat poglobljenega sodelovanja med gospodarstvom oz. industrijo, ki potrebuje takšna znanja in izobraževalnimi institucijami. Želimo vam prikazati, kaj vse smo razvili in odkrili. 
Predstavili bomo trende v razvoju učenja in poučevanja ter katere kompetence so tiste, ki bodo dijakom ob vstopu na trg dela pomagale, da bodo kot zaposleni hitreje samostojno opravljali delovne zadolžitve.


Sreda, 3. 4. 2024, s pričetkom ob 9.00 uri

Vljudno vabljeni.

FINAL CONFERENCE OF THE ACADEMY FOR COMBINED LEARNING 

TOGETHER WE ACHIEVE MORE 

We invite you to the presentation of the developed combined learning model for secondary professional education in the field of mechanical engineering.

The developed learning materials are the result of in-depth cooperation between the economy or industry that needs such knowledge and educational institutions. We want to show you what we have developed and discovered.
We will present the trends in the development of learning and teaching and which competencies are those that will help students, upon entering the labor market, to perform their work tasks independently as employees.

At the conference, in addition to the presentation of materials and presentations of the latest teaching and learning guidelines, you will also receive a Handbook with 21st century competencies, occasional promotional gifts, and above all, many ideas and concrete suggestions on how to teach and learn in an era of rapid changes.


Wednesday, 3rd April 2024, starting at 9:00 a.m.,

You are welcome.

 6. marec 2024
VEČ O PROJEKTU AKADEMIJA ZA KOMBINIRANO UČENJE 

Spoštovani, 
vas zanimajo dodatne informacije o projektu Akademija za kombinirano učenje?
Vabimo vas, da pogledate letak


MORE ABOUT THE COMBINED LEARNING ACADEMY PROJECT

Dear,
Are you interested in additional information about the Academy of Combined Learning project?
We invite you to look at the flyer.

 19. februar 2024
ZAHVALA OB OBISKU NA DOGODKU INFORMATIVNI DAN ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO
17 info dan stojnica photo 2024 02 16 10 52 44         7  na stojnici IMG 20240216 081739         16  info dan Aku photo 2024 02 16 10 51 43

Spoštovani, 
zahvaljujemo se vam za obisk na dogodku Informativni dan Šolskega centra Novo mesto, ki je potekal 16. in 17. februarja 2024. 

Veseli nas, da ste nas obiskali ter nam s tem dali priložnost, da pokažemo svoje delo in aktivnosti. 
Zahvaljujemo se vam za izkazano pozornost in zanimanje ob stojnici mednarodnih razvojnih projektov, ki jih izvajamo na Šolskem centru Novo mesto. 

THANKS FOR VISITING THE EVENT INFORMATION DAY OF THE SCHOOL CENTER NOVO MESTO

Dear,
thank you for visiting the Novo mesto School Center Information Day event 16th and 17th February 2024.

We are glad that you visited us and gave us the opportunity to show our work and activities.
We would like to thank you for your attention and interest at the stand of international development projects that we implement at the School Center Novo mesto.


             12. februar 2024
Časopis POVEZANI S ŠOLSKIM CENTROM NOVO MESTO 

   16  Povezani a        16  Povezani b

Povezani s Šolskim centrom Novo mesto je brezplačni časopis kot informator za pomoč pri izbiri poklica ter obveščanje občank in občanov o programih in aktivnostih, ki jih izvajamo na Šolskem centru Novo mesto.

V tokratni izdaji smo izvedli tudi promocijo projekta Akademija za kombinirano učenje.

Vabljeni k branju.  


Newspaper ASSOCIATED WITH SCHOOL CENTRE NOVO MESTO 

Associated with the School Center Novo mesto is a free newspaper information tool to help choose a profession and inform citizens about the programs and activities carried out at the School Center Novo mesto.
In this edition, we also promoted the project Academy of combined learning. 

You are welcome to read.

     31. januar 2024
INFORMATIVNI DAN 2024 
                                                        15  ID2024 event B

Spoštovani, 
vabimo vas na Informativni dan Šolskega centra Novo mesto, ki bo v:
petek, 16. februarja 2024 ob 9.00 in ob 15.00 uri
soboto, 17. februarja 2024 ob 9.00.

Predstavili vam bomo tudi projekt Akademija za kombinirano učenje in projektne aktivnosti. Več informacij v vabilu
Dobrodošli.

INFORMATION DAY 2024

Dear,
we invite you to the Information Day of the School Centre Novo mesto, which will be held on:
Friday, 16th February 2024 at 9:00 a.m. and 3:00 p.m.
Saturday, 17th February 2024 at 9:00 a.m.

We will also present the project Academy of combined learning  and project activities. More information in the invitation.

Welcome.

  25. januar 2024
KOMPETENCE 21.STOLETJA V PEDAGOŠKEM POKLICU

Za lažje poučevanje, smo v sklopu projekta izdali priročnik »Kompetence za 21. stoletje«
Za kvalitetno opravljanje pedagoškega poklica, je namreč zelo pomembno, da vemo, katere so tiste veščine, znanja, ki naj bi jih imel vsak, ki se ukvarja s tem zelo lepim poklicem. 
V kolikor kot učitelj vemo, katere kompetence je dobro razvijati, se to odrazi pri lastnem delu. 
Še  pomembneje pa je, da se rezultati opazijo tudi  pri dijakih, ki jih poučujemo.

Vabimo vas, da preberete Priročnik. 

21ST CENTURY COMPETENCES IN THE TEACHING PROFESSION

In order to make teaching easier, we published the "Competences for the 21st Century" handbook as part of the project.
For the high-quality performance of the teaching profession, it is very important to know what those skills and knowledge are that everyone who is engaged in this very beautiful profession would have.
To the extent that we, as teachers, know which competencies are good to develop, this is reflected in our own work.
What is even more important is that the results are also noticeable in the students we teach.

We invite you to read the Handbook.

  22. december 2023 
POROČILO O PROJEKTNIH AKTIVNOSTIH V OBDOBJU OD 1. 6. 2023 DO 30. 11. 2023

Nadaljevali smo z nadgrajevanjem digitalnih učnih vsebin in izvedli  usposabljanje učiteljev na različnih šolskih centrih po Sloveniji. 
Za lažjo uporabo gradiv smo pripravili audio-vizualne vsebine in pričeli z pripravo navodil za rabo platforme. 
V tiskani in digitalni obliki je izšel Priročnik za pridobivanje kompetenc 21. stoletja,… 

Več o naših izvedenih aktivnostih si lahko preberete v priloženem poročilu


REPORT ON PROJECT ACTIVITIES IN THE PERIOD FROM 1.6.2023 TO 30.11.2023

We continued to upgrade our digital learning content and provided training for teachers at various school centres across Slovenia. 
To facilitate the use of the materials, we have prepared audio-visual content and started preparing instructions on how to use the platform. 
A Handbook for 21st century competences was published in printed and digital form,...

You can read more about our activities in the attached report.

  15. december 2023

USPEŠNO ZAKLJUČENA PREDSTAVITEV NOVIH INTERAKTIVNIH UČNIH GRADIV

V okviru razvoja "Kombiniranega učnega modela za srednje strokovno izobraževanje na področju strojništva in 
razvoj kompetenc dijakov in učiteljev za digitalno izobraževanje", smo uspešno izvedli prestavitve in usposabljanja tako učiteljev kot dijakov. 

Usposobili smo 96 učiteljev in gradiva predstavili 145 dijakom.
Več informacij podajamo v priloženem dokumentu


SUCCESSFULLY COMPLETED PRESENTATION OF NEW INTERACTIVE LEARNING MATERIALS

As part of the development of the "Combined learning model for secondary professional education in the field of mechanical engineering and
development of students' and teachers' competencies for digital education", we successfully carried out transfers and trainings for both teachers and students.

We trained 96 teachers and presented materials to 145 students.
More information can be found in the attached document.

  29. november 2023
TESTIRALI SMO INTERAKTIVNA UČNA GRADIVA 

                     27  20231129 141911  A    27  20231129 141957  A    27  20231129 142040  A

V sredo, 29. 11. 2023, smo na Šolskem centru Novo mesto izvedli usposabljanje učiteljev strokovnih predmetov strojništva
Spoznali in preizkusili smo nova interaktivna učna gradiva, ki so nastala v okviru projekta Akademija za kombinirano učenje: Računalniško podprte tehnologije, Prostorsko modeliranje in priprava tehniške dokumentacijeStrojni elementi

Udeleženci so bili navdušeni nad nastalimi gradivi. 
Nekateri izmed njih so se tudi odločili, da postanejo evalvatorji gradiv. K ponovnemu sodelovanju in presoji gradiv jih bomo pozvali v januarju 2024. 


WE TESTED INTERACTIVE LEARNING MATERIALS 

On Wednesday, 29th November 2023, we held a training session for teachers of engineering subjects at the School Centre Novo mesto.

We learned about and tested new interactive learning materials developed within the framework of the Academy for Combined Learning project: Computer-based technologies, Spatial modelling and preparation of technical documentation, Machine elements

Participants were enthusiastic about the resulting materials. 
Some of them even decided to become evaluators of the materials. They will be invited to participate and evaluate the materials again in January 2024. 


  24. november 2023 
PREDSTAVITEV DIGITALNIH UČNIH GRADIV

Učitelje strokovnih predmetov v programih strojništva vabimo na predstavitev novih interaktivnih učnih gradiv, nastalih v okviru projekta Akademija za kombinirano učenje; in sicer
- Računalniško podprte tehnologije
- Prostorsko modeliranje in priprava tehniške dokumentacije
- Strojni elementi. 

Predstavitev bo potekala v sredo, 29. novembra 2023, na Šolskem centru Novo mesto, od 13.00 do 20.30 ure. 
Predstavili in demonstrirali bomo uporabo gradiv, gradiva bomo preizkusili ter jih evalvirali. 
Več informacij si lahko ogledate v priloženem vabilu

Vljudno vabljeni. 

PRESENTATION OF DIGITAL LEARNING MATERIALS

Teachers of professional subjects in Mechanical Engineering programmes are invited to a presentation of new interactive learning materials developed within the framework of the Academy for Blended Learning project, namely
- Computer-based technologies,
- Spatial modelling and preparation of engineering documentation
- Machine Elements

The presentation will take place on Wednesday, 29th November 2023, at the School Centre Novo mesto, from 13.00 to 20.30. 
We will present and demonstrate the use of the materials, test the materials and evaluate them. 
More information can be found in the attached invitation

You are cordially invited

  23. november 2023
ZAHVALA OB OBISKU NA DOGODKU DAN ODPRTIH VRAT ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO

  19  photo 2023 11 22 16 05 09   19  photo 2023 11 22 16 05 10  20  Radio Krka  foto   20  Radio Krka  foto dvorana   19  IMG 20231122 120638

Spoštovani, 

zahvaljujemo se vam za obisk na dogodku Dan odprtih vrat Šolskega centra Novo mesto 22. novembra 2023. 

Veseli nas, da ste nas obiskali ter nam s tem dali priložnost, da pokažemo svoje delo in aktivnosti
Zahvaljujemo se vam za izkazano pozornost in zanimanje ob stojnici mednarodnih razvojnih projektov, ki jih izvajamo na Šolskem centru Novo mesto. 

O nas poročali tudi na Radiu Krka ter televiziji Vaš kanal.


THANKS FOR VISITING THE OPEN DAY EVENT OF THE SCHOOL CENTRE NOVO MESTO

Dear,

thank you for visiting the Open Day event of the School Centre Novo mesto on 22nd November 2023.

We are glad that you visited us and gave us the opportunity to show our work and activities.
We would like to thank you for your attention and interest at the stand of international development projects that we implement at the School Center Novo mesto.

We were also reported on Radio Krka and TV Vaš kanal.

  22. november 2023
DOGAJANJE NA DOGODKU DAN ODPRTIH VRAT ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO

Spoštovani, 
vabimo vas, da si ogledate dogajanje na dogodku Dan odprtih vrat Šolskega centra Novo mesto 22. novembra 2023. 

Obiskovalci so bili navdušeni nad prikazanim dogajanjem. 


EVENTS AT THE OPEN DOOR DAY EVENT OF THE SCHOOL CENTRE NOVO MESTO 

Dear,
we invite you to see what was happening at the Open Day event of the Novo mesto School Center on 22nd November 2023.

The visitors were impressed by the events.

  17. november 2023
PREDSTAVILI SMO SE NA NACIONALNI STROKOVNI KONFERENCI

18  3  stojnica 9 11    18  2  predstavitev projekta  oder   18  2  predstavitev projekta  dvorana  18  1  stojnica 8 11   8  konferenca

V sredo in četrtek, 8. in 9. novembra 2023 je v Rimskih Toplicah potekala 4. nacionalna strokovna konferenca Kreativna učna okolja. Konferenca je potekala pod sloganom Človek potrebuje tehnologijo ali tehnologija potrebuje človeka? Prilagamo program konference.
Zbrane je z uvodnim nagovorom navdušil nekdanji predsednik republike Slovenije Borut Pahor. 

V sklopu konference smo predstavili projekt Akademija za kombinirano učenje. Več kot 100 strokovnjakom v vzgoji in izobraževanju smo predstavili projekt, naše projektne aktivnosti ter dosedaj pripravljena interaktivna gradiva.
Udeleženci so bili navdušeni nad prikazanimi interaktivnimi gradivi. Nekateri so izrazili povpraševanje po izdelavi interaktivnih gradiv tudi za druga področja izven strojništva.

Oba dneva smo izvajali tudi promocijske aktivnosti projekta na stojnici v avli. Pripravili smo tudi prispevek Akademija za kombinirano učenje, ki je objavljen v zborniku, od strani 408 do 417. 

WE PRESENTED OURSELVES AT A NATIONAL PROFESSIONAL CONFERENCE

On Wednesday and Thursday, November 8th and 9th 2023, the 4th national professional conference Creative Learning Environments took place in Rimske Toplice. The conference was held under the slogan Man needs technology or does technology need man? The conference program  is attached.
The former President of the Republic of Slovenia, Borut Pahor, impressed the audience with his opening address.

As part of the conference, we presented the Academy of Combined Learning project. We presented the project, our project activities and interactive materials prepared so far to more than 100 experts in education.
The participants were impressed by the displayed interactive materials. Some have expressed a demand for the production of interactive materials for other fields outside of mechanical engineering as well.

On both days, we also carried out promotional activities of the project at the stand in the lobby. We also prepared a paper on the Academy of Combined Learning, which is published in the collection of papers, from pages 408 to 417.

  6. november 2023
KREATIVNA UČNA OKOLJA 

Spoštovani, 
vabimo vas, da se nam pridružite na nacionalni strokovni konferenci Kreativna učna okolja, ki bo potekala v Rimskih Toplicah 8. in 9. novembra 2023
Na konferenci bomo 9. 11. 2023 predstavili prispevek o projektu Akademija kombinirano učenje
Prilagamo program

Vljudno vabljeni.
Pridružite se nam. 

CREATIVE LEARNING ENVIRONMENTS

Dear,
we invite you to join us at the national professional conference Creative Learning Environments, which will take place in Rimske Toplice on 8th and 9th November 2023.
At the conference on 9th November 2023 we will present the project Academy of Combined Learning.
We are attaching the program.

You are welcome.
Join us.

  6. november 2023
VABILO NA DAN ODPRTIH VRAT  ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO 

Na Šolskem centru Novo mesto bomo 22. novembra 2023 od 11. do 18. ure organizirali dogodek Dan odprtih vrat

Na dogodku bomo predstavili projekt Akademija za kombinirano učenje
Predstavljeni bodo tudi vsi poklici, za katere izobražujemo na Šolskem centru Novo mesto.

Še več o dogodku si lahko preberete v vabilu.

Prijazno vabljeni.

INVITATION TO THE OPEN DOOR DAY OF THE SCHOOL CENTRE NOVO MESTO 

On 22th November 2023, from 11:00 a.m. to 6:00 p.m., we will organize an Open House event at the School Centre Novo mesto .

At the event, we will present the Academy of Combined Learning project.
All professions for which we train at the Novo mesto School Center will also be presented.

More about the event you can read in the invitation.

You are welcome.

  18. oktober 2023
KAKO DO NOVIH KOMPETENC ZA INDUSTRIJO, KI POTREBUJE STROJNA ZNANJA?

Na projektu Akademija za kombinirano učenje, kjer razvijamo digitalna gradiva za potrebe poučevanja in učenja industrije, kjer potrebujejo strojna znanja, delamo s polno paro. 

Načini poučevanja se namreč hitro spreminjajo, orodja pa morajo biti prilagojena tako potrebam delodajalcev kot potrebam izobraževalnih inštitucij. Res veliko predlogov smo dobili tako s strani delodajalcev, kot s strani različnih šolskih centrov in srednjih šol, kjer izvajajo programe strojništva.

V zvezi s tem je naš projektni partner objavil članek v reviji. 


HOW TO GET NEW COMPETENCES FOR AN INDUSTRY THAT NEEDS MACHINE KNOWLEDGE?

We are working at full steam on the project Academy for Combined Learning, where we develop digital materials for the teaching and learning needs of industries that require machine skills.

Teaching methods change rapidly, and the tools must be adapted to both the needs of employers and the needs of educational institutions. We received a lot of proposals both from employers and from various educational centers and secondary schools where they offer mechanical engineering programs.

In this regard, our project partner published an article in a magazine.


  16. oktober 2023
NA STRANI NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA OBJAVLJEN ČLANEK O PROJEKTU

Spoštovani, 
v tem mesecu je bil na spletni strani Norveškega finančnega mehanizma objavljen obsežen članek o projektu Akademija za kombinirano učenje. 


AN ARTICLE ABOUT THE PROJECT PUBLISHED ON THE WEBSITE OF THE NORWEGIAN FINANCIAL MECHANISM

Dear,
this month, a comprehensive article on the Blended Learning Academy project was published on the website of the Norwegian Financial Mechanism.  26. september 2023
PREDSTAVITVENA BROŠURA O PROJEKTU AKADEMIJA ZA KOMBINIRANO UČENJE
8  foto brošura
V predstavitvenih informacijah o projektu so prestavljeni razlogi, zakaj se izvaja projekt, kaj je namen in katere rezultate želimo doseči sodelujoči partnerji

Zapisani so tudi predlogi katere veščine, znanja pričakujejo delodajalci od dijakov, ki bodo šele vstopili na trg dela, pa tudi s katerimi izzivi se srečujejo učitelji pri samem poučevanju. 

V času do 30. 4. 2024, bo razvitih pet učnih gradiv in dva priročnika za učitelje. Gradiva bodo gotovo pomagala pri uvajanju kombiniranega učnega modela in pri prilagajanju načinov poučevanja in učenja.

Vabimo vas, da pregledate brošuro.

PRESENTATION BROCHURE ABOUT THE COMBINED LEARNING ACADEMY PROJECT

In the presentation information of the brochure about the project, the reasons why the project is being implemented, what the purpose is and what results the participating partners want to achieve are presented

There are also suggestions of what skills and knowledge employers expect from students who are a
<