Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Dogodki in projektne aktivnosti

projekta AKADEMIJA ZA KOMBINIRANO UČENJE

                                                   logo Norway grants  črn                                              
Projekt »Akademija za kombinirano učenje (ang. Academy of combined learning - AcademyCOLE)«, projekt s polnim nazivom Kombiniran učni model za srednje strokovno izobraževanje na področju strojništva in razvoj kompetenc dijakov in učiteljev za digitalno izobraževanje sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma www.norwaygrants.si  in www.norwaygrants.org

More about the project Academy of combined learning


          26. september 2023
PREDSTAVITVENA BROŠURA O PROJEKTU AKADEMIJA ZA KOMBINIRANO UČENJE
8  foto brošura
V predstavitvenih informacijah o projektu so prestavljeni razlogi, zakaj se izvaja projekt, kaj je namen in katere rezultate želimo doseči sodelujoči partnerji

Zapisani so tudi predlogi katere veščine, znanja pričakujejo delodajalci od dijakov, ki bodo šele vstopili na trg dela, pa tudi s katerimi izzivi se srečujejo učitelji pri samem poučevanju. 

V času do 30. 4. 2024, bo razvitih pet učnih gradiv in dva priročnika za učitelje. Gradiva bodo gotovo pomagala pri uvajanju kombiniranega učnega modela in pri prilagajanju načinov poučevanja in učenja.

Vabimo vas, da pregledate brošuro.

PRESENTATION BROCHURE ABOUT THE COMBINED LEARNING ACADEMY PROJECT

In the presentation information of the brochure about the project, the reasons why the project is being implemented, what the purpose is and what results the participating partners want to achieve are presented

There are also suggestions of what skills and knowledge employers expect from students who are about to enter the labor market, as well as what challenges teachers face in teaching. 

In the period until 30 April 2024, five teaching materials and two manuals for teachers will be developed. The materials will certainly help in the introduction of the combined learning model and in the adaptation of teaching and learning methods.

We invite you to review the brochure.

   6. september 2023
IZVEDENO USPOSABLJANJE MULTIPLIKATORJEV

6  izvedeno izobraževanje multiplikatorjev   6a  izvedeno izobraževanje multiplikatorjev    6b  izvedeno izobraževanje multiplikatorjev    6c  izvedeno izobraževanje multiplikatorjev     6aaa  foto Jelka

V torek, 29. 8. 2023, je na Šolskem centru Novo mesto potekalo izobraževanje in usposabljanje multiplikatorjev za širjenje in uporabo interaktivnih učnih gradiv v kombiniranem učnem modelu za program strojništva.  

Dogodka se je udeležilo 20 učiteljev. Vsi so bili s predstavljenimi gradivi zadovoljni. Večina udeležencev je izrazila pripravljenost sodelovanja tudi v bodoče.
Tudi organizatorji smo bili zadovoljni, saj smo dobili veliko idej in predlogov kako gradiva še izboljšati. 

Konec oktobra oz. v začetku novembra 2023 bodo gradiva v obliki pedagoških delavnic predstavljena še na najmanj šestih šolskih centrih. 
Več o dogodku in samih gradivih v priloženem gradivu:
- interaktivno gradivo Računalniško podprte tehnologije
- interaktivno gradivo Strojni elementi.
 
MULTIPLIERS TRAINING 
On Tuesday, 29th August 2023, the education and training of multipliers for the dissemination and use of interactive learning materials in the combined learning model for the mechanical engineering program took place at the School Centre Novo mesto. 

20 teachers attended the event. Everyone was satisfied with the materials presented. Most of the participants expressed their willingness to participate in the future as well.
The organizers were also satisfied, as we received many ideas and suggestions on how to further improve the materials.

At the end of October or the beginning of November 2023 the material will be presented in the form of pedagogical workshops in at least six more school centers. 
More about the event and the materials themselves in the attachments:
- interactive material Computer-assisted technologies,  
- interactive material Machine elements.

   23. avgust 2023
VABILO NA USPOSABLJANJE MULTIPLIKATORJEV

V okviru projekta Akademija za kombinirano učenje vas vabimo, da se v torek, 29. avgusta 2023, ob 9. uri udeležite usposabljanja multiplikatorjev o uporabi interaktivnih učnih gradiv, ki bo potekalo na Šolskem centru Novo mesto.

Usposabljanje multiplikatorjev bo potekalo za pet interaktivnih učnih gradiv za dijake
1. Računalniško podprte tehnologije za program strojni tehnik 
2. Računalniško podprte tehnologije za program strojnik (3+2) 
3. Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije za program strojni tehnik 
4. Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije za program mehatronik 
5. Strojni elementi

Več informacij o usposabljanju si oglejte v priloženem vabilu ter programu. 

Vljudno vabljeni. 

   18. avgust 2023
VABILO K SODELOVANJU 

Vabimo vas, da se nam pridružite kot multiplikator za testiranje in širjenje uporabe interaktivnih učnih gradiv v kombiniranem učnem modelu za program strojništva.

Strokovnjaki intenzivno posodabljajo učna gradiva, ki bodo omogočala izvajanje kombiniranega učnega modela.  Narejenega je že veliko, testiranje gradiv bo izvedeno konec avgusta. Za vse tiste, ki bi želeli sodelovati kot multiplikatorji vabilo, da se nam pridružite.

Več informacij je dosegljivih v priloženem vabilu.  

Več dodatnih informacij bomo posredovali kmalu. 

INVITATION TO PARTICIPATE

We invite you to join us as a multiplier to test and expand the use of interactive learning materials in a blended learning model for the mechanical engineering program.

Experts are intensively updating the teaching materials that will enable the implementation of the combined learning model. A lot has already been done, and the testing of the materials will take place at the end of August. For all those who would like to participate as multipliers, an invitation to join us.

More information is available in the attached invitation.

More additional information will be provided soon.

   3. julij 2023 
KOMBINIRANI UČNI MODEL TER NAČRT IMPLEMENTACIJE, TESTIRANJA IN OPTIMIZACIJE

Kaj je kombinirano učenje?
Katere modele poznamo?
Kakšen je plan izvedbe implementacije, testiranja in optimizacije v projektu Akademija za kombinirano učenje

Vse to si lahko preberete v priloženem dokumentu


COMBINED LEARNING MODEL AND IMPLEMENTATION, TESTING AND OPTIMIZATION PLAN

What is blended learning?
Which models do we know?
What is the plan for implementation, testing and optimization in the Academy of Combined Learning project (Academy Cole)? 

You can read all this in the attached document.

   15. junij 2023
EVROPSKO LETO SPRETNOSTI 2023 
                                                                       
                          1  SL European Year Skills v1                 1  eys logo unofficial
Zakaj evropsko leto znanj in spretnosti?
Evropska komisija je sprejela predlog o razglasitvi leta 2023 za evropsko leto spretnosti, da bi vseživljenjskemu učenju dala nov zagon

Glavni cilji:  
• Spodbujanje naložb v usposabljanje in izpopolnjevanje, omogočanje ljudem, da ostanejo na delovnem mestu ali najdejo nove. 
• Zagotavljanje znanj in spretnosti, ki ustrezajo potrebam delodajalcev, s tesnim sodelovanjem s socialnimi partnerji in podjetji.
• Usklajevanje želja in naborov znanj in spretnosti ljudi s priložnostmi na trgu dela, zlasti za zeleni in digitalni prehod ter gospodarsko okrevanje.
• Privabljanje ljudi iz držav zunaj EU s potrebnimi znanji in spretnostmi.

Leto se je začelo 9. maja in bo trajalo 12 mesecev. Več informacij pridobite tukaj

Bodite navdihnjeni, se vključite, se usposobite. 


EUROPEAN YEAR OF SKILLS 2023                         
                                                                     
Why the European Year of Knowledge and Skills?
The European Commission has adopted a proposal to declare 2023 the European Year of Skills to give lifelong learning a new impetus.

Main objectives:
• Encouraging investment in training and development, enabling people to stay in jobs or find new ones.
• Providing knowledge and skills that meet the needs of employers through close cooperation with social partners and companies.
• Matching people's aspirations and skill sets with labor market opportunities, especially for the green and digital transition and economic recovery.
• Attracting people from countries outside the EU with the necessary knowledge and skills.

The year started on May 9th and will last 12 monthsGet more information here.

Get inspired, get involved, get trained.

   22. maj 2023

PODJETJA SO PREDLAGALA, KATERA ZNANJA BI POTREBOVALI DIJAKI ZA LAŽJE VKLJUČEVANJE V DELOVNE PROCESE

Cilj projekta je pripraviti sodobna učna gradiva, omogočiti posodobitev nekaterih strokovnih modulov in upoštevati želje in potrebe industrije, za zaposlene, ki pri svojem delu potrebujejo razna strojna znanja.


COMPANIES SUGGESTED WHICH KNOWLEDGE STUDENTS SHOULD NEED FOR EASIER INVOLVEMENT IN WORK PROCESSES

The goal of the project is to prepare modern teaching materials to enable the updating of some professional modules and to take into account the wishes and needs of the industry, for employees who need various mechanical engineering skills in their work.

                                            25. april 2023
VABLJENI K OGLEDU 

V okviru projekta Akademija z akombinirano učenje vas vabimo, da si ogldate spletno stran projekta Academycole.si  ter Facebook stran projekta. 

Vabimo vas, da nas obiščete. 

VISIT US 
As part of  project The Academy of combined learning, we invite you to take a look at the project's website  and the project's Facebook page.
We invite you to visit us. 


                                             combined learning

   3. april 2023

POROČILO ANALIZE POTREB V SREDNJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU - PROGRAM STROJNI TEHNIK

Namen projekta Akademija za kombinirano učenje je razviti interaktivne učne vsebine ter vzpostaviti sodobno digitalno učno okolje v programu strojni tehnik. V ta namen je bila narejena raziskava, kjer se je učitelje spraševalo katera orodja  in načine poučevanja uporabljajo trenutno, in kje vidijo možnosti izboljšanja.

Raziskava je pokazala pri katerih strokovnih vsebinah bo potrebna nadgradnja, kaj bi bilo potrebno spremeniti v samih učbenikih, kakšna naj bi bila  digitalna učna gradiva. 
Učitelji so izpostavili tudi pomen višanja nekaterih mehkih veščin, kot je reševanje problemov, kritično  razmišljanje, timsko delo. Zato bodo ta področja prav tako del razvoja učnih vsebin.  REPORT ON THE ANALYSIS OF NEEDS IN SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION – MECHANICAL TECHNICIAN PROGRAM

The aim of the project The Academy of Combined Learning  is to develop interactive learning content and to create a modern digital learning environment in the machine techniques program. To this end, a survey was carried out asking teachers what tools and ways of teaching they are using at the moment and where they see opportunities for improvement.

The research showed which professional content will require an upgrade of what should be changed in the textbooks themselves, what digital learning materials should be. 
Teachers also highlighted the importance of high-up of certain soft skills, such as problem solving, critical thinking, teamwork. Therefore, these areas will also be part of the development of learning content. 


   31. marec 2023
SREČANJA S PREDSTAVNIKI INDUSTRIJE 

V okviru projekta Akademija za kombinirano učenje pripravljamo tri digitalna gradiva
• Računalniško podprte tehnologije
• Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije ter 
• Strojni elementi.
Pripravljena gradiva bodo digitalna in brezplačno dostopna. Njihova prednost bo neomejenost širjenja ter dodajanja vsebin in dograjevanja oz. posodabljanja le-teh. Gradiva bodo vsebovala tudi video posnetke, namenjene učenju. 

Vsa gradiva bomo pripravili tudi v sodelovanju z gospodarstvom. 
V ta namen izvajamo on-line srečanja s predstavniki industrije, kjer prisluhnemo potrebam podjetij po potrebnih znanjih kadrov. 
V mesecu marcu smo imeli tri srečanja, še nekaj jih imamo organiziranih v aprilu. 

Več informacij o odzivih podjetij na naše povabilo k sodelovanju bomo sporočili kmalu. 
Spremljajte nas. 


MEETINGS WITH INDUSTRY REPRESENTATIVES

As part of the Academy for Combined Learning project, we are preparing three digital materials:
Computer-based technologies,
Spatial modeling and preparation of documentation and
Hardware elements.

The prepared materials will be digital and freely accessible. Their advantage will be the unlimited expansion and addition of content and upgrades, or updating them. The materials will also contain videos intended for learning.

We will also prepare all materials in cooperation with the economy.
For this purpose, we hold online meetings with industry representatives, where we listen to companies' needs for personnel knowledge. 
We had three meetings in March and we have a few more organized in April.

More information about companies' responses to our invitation to participate will be announced soon. 
Follow us.


           10. marec 2023
ZAHVALA ZA OBISK NA DOGODKU INFORMATIVNI DAN ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO

Spoštovani, 

zahvaljujemo se vam za obisk na dogodku Informativni dan Šolskega centra Novo mesto 17. in 18. februarja 2023. 

Veseli nas, da ste nas obiskali ter nam s tem dali priložnost, da pokažemo svoje delo in aktivnosti. 
Zahvaljujemo se vam za izkazano pozornost in zanimanje ob stojnici mednarodnih razvojnih projektov, ki jih izvajamo na Šolskem centru Novo mesto. 


THANKS FOR VISITING THE EVENT INFORMATION DAY OF THE SCHOOL CENTER NOVO MESTO

Dear,

thank you for visiting the Novo mesto School Center Information Day event 17th and 18th February 2023.

We are glad that you visited us and gave us the opportunity to show our work and activities.
We would like to thank you for your attention and interest at the stand of international development projects that we implement at the School Center Novo mesto.

info dan 2023  stojnica Mednarodni razvojni proje           9. februar 2023
Časopis POVEZANI S ŠOLSKIM CENTROM NOVO MESTO 

  6  Povezani s Šolskim centrom Novo mesto

Povezani s Šolskim centrom Novo mesto je brezplačni časopis za pomoč pri zaposlitvi mladih ter obveščanje občank in občanov o programih in aktivnostih, ki jih izvajamo na Šolskem centru Novo mesto.

V tokratni izdaji smo izvedli tudi promocijo projekta Akademija za kombinirano učenje.

Vabljeni k branju.  Newspaper CONNECTED WITH SCHOOL CENTER NOVO MESTO

Connected with the School Center Novo mesto is a free newspaper to help young people find employment and inform citizens about the programs and activities carried out at the School Center Novo mesto.
 
In this edition, we also promoted the Academy for Combined Learning project.

You are welcome to read.
   27. januar 2023

PREDSTAVITVENI LETAK PROJEKTA AKADEMIJA ZA KOMBINIRANO UČENJE 

Spoštovani, 

Pripravili smo letak predstavitev projekta Akademija za kombinirano učenje. 
Vabimo vas k ogledu. 

PRESENTATION FLYER OF THE ACADEMY FOR COMBINED LEARNING PROJECT

Dear,

We have prepared a flyer presenting the Academy for Combined Learning project.
We invite you to visit.

   23. januar 2023
VABLJENI NA INFORMATIVNI DAN 2023

Na Šolskem centru Novo mesto bomo 17. februarja 2023 ob 9. in 15. uri ter 18. februarja 2023 ob 9. uri organizirali informativni dan za bodoče dijake, študente ter udeležence izobraževanja odraslih. 

Na informativnem dnevu bomo predstavili projekt Akademija za kombinirano učenje ter izvajali projektne aktivnosti. 
.
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite.

 
INVITATION TO AN INFORMATION DAY 2023 

At the School center Novo mesto on February 17, 2023 at 9 a.m. and 3 p.m. and on February 18, at 9 a.m. we will organize an Information day for future pupils, students and adult education participants. 

At the Information day we will present the Academy of Combined learning project and implement project activities. 

You are welcome to join us. 
                                                                                                                                                                   5. januar 2023
OBJAVA  NOVICE  O  PROJEKTU  NA  FACEBOOK  

Spoštovani, 

na omrežju Facebook Šolskega centra Novo mesto smo objavili novico o izvajanju projekta Akademija za kombinirano učenje. 

Vabljeni k ogledu. 


PUBLICATION OF NEWS ABOUT THE PROJECT ON FACEBOOK 

Dear, 

on the Facebook network of the Novo mesto School Centre we published news about the implementation of the Academy for Combined Learning project. 

You are welcome to visit.              28. november 2022
ŠTUDIJSKI OBISK PROJEKTNIH PARTNERJEV NA NORVEŠKEM

V okviru projekta Akademija za kombinirano učenje smo projektni partnerji odšli na študijski obisk v Oslo. Dne 23. in 24. novembra 2022 smo obiskali, Strømmer Upper Secondary school in Kuben Upper Secondary school, kjer so nam predstavili program srednjega tehniškega izobraževanja, smer strojništvo, še posebej kako združujejo klasično učenje z digitalnim, oziroma kombiniranim poučevanjem. 

24. novembra smo obiskali projektnega partnerja, največjo založbo učbenikov in učnih gradiv Gyldendal na Norveškem in bili gostje na Ministrstvu za izobraževanje. Za odlično pripravljen in izveden študijski obisk je poskrbel projektni partner Založba Gyldendal. Informacije, ki smo jih projektni partnerji dobili, nam bodo pomagale pri razvoju interaktivnih učnih gradiv in izdelavi priročnikov, ter realiziranju vseh ostalih nalog vezanih na projekt.


More about the project partners' study visit to Norway.


STUDY VISIT OF PROJECT PARTNERS IN NORWAY

As part of the Project Academy for Combined Learning, the project partners went on a study visit to Oslo. On 23th and 24th November 2022, we visited Strømmer Upper Secondary school and Kuben Upper Secondary school, where we were presented with a program of secondary technical education, the direction of mechanical engineering, especially how they combine classical learning with digital, or combined teaching.

24th November we visited the project partner, the largest publisher of textbooks and teaching materials Gyldendal in Norway and were guests at the Ministry of Education. Gyldendal Publishing House was responsible for an excellently prepared and executed study visit. The information we have received from the project partners will help us to develop interactive learning materials and produce manuals, and to realize all other tasks related to the project.


                       študijaki obisk Norveška


The Academy of Combined Learning-AcademyCOLE, project with full title Combined learning model for secondary vocational education in mechanical engineering and development of competences of students and teachers for digital education is co-financed by Norway, with the resources of the Norwegian Financial www.norwaygrants.si and www.norwaygrants.org