Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Dogodki in projektne aktivnosti

projekta KIPSI
                            EEA grants@4x  zadnja


Projekt Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju (projekt KIPSI)
sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP

Več o projektu KIPSI.
More about the project BlendVET

     22. december 2023
PRIHODNOST JE TUKAJ - ALI SMO NANJO PRIPRAVLJENI?

Živimo v dobi pospešene digitalizacije in vse prisotnosti svetovnega spleta. 
Brez sodobnih tehnologij si vsakdanjika niti ne predstavljamo več. Nenehno smo obdani in okupirani z digitalnimi pomočniki vseh oblik in velikosti.
Tehnologija sama ni škodljiva, je uporabna in bi jo bilo potrebno izkoristiti kolikor se le da. Jo pa moramo izkoristiti na pravilen način. 

Ker se je drastično spremenila kolektivna miselnost človeka, je potrebno preveriti vse aspekte življenja
Kako naprej? Poglejte kratko predstavitev.

THE FUTURE IS HERE - ARE WE READY FOR IT?

We live in an age of accelerated digitization and the omnipresence of the World Wide Web.
We can no longer imagine everyday life without modern technologies. We are constantly surrounded and occupied by digital assistants of all shapes and sizes.
Technology itself is not harmful, it is useful and should be used as much as possible. But we have to use it in the right way.

Since the collective mentality of people has changed drastically, it is necessary to check all aspects of life
Whats next? Watch a short presentation.


     8. december 2023
OBRNJENO UČENJE KOT METODA KOMBINIRANEGA UČENJA
                                                           12  obrnjeno učenje

Kombinirano učenje je obsežno področje. Partnerji projekta z Norveške so se odločili, da se bodo osredotočili na tako imenovano obrnjeno učenje.

Obrnjeno učenje je metoda, pri kateri se lahko učenci/dijaki vnaprej seznanijo s tem, kar učitelj običajno poučuje, na primer s pomočjo videoposnetkov, podkastov ali spletnih nalog. To omogoča več časa za aktivnost učencev/dijakov, sprotno ocenjevanje in utrjevanje praktičnih veščin v učilnici.

Vloga Østfold University College (HiØ) v projektu je zagotavljanje strokovnega znanja o tem, kako olajšati učenje in poučevanje v digitalnih okoljih. Eden od načinov njihovega dela je omogočanje in izvedba usposabljanj za strokovne in poklicne šole. Vendar pa jasno poudarjajo, da niso vključeni v dejavnosti pri pouku samem.

“HiØ zagotavlja raziskovalni prispevek in podporo, vendar so šole tiste, ki opravljajo dejansko razvojno delo. Mi imamo znanje o tem, kaj pomeni biti digitalno kompetenten učitelj, vendar je na šolah, da strokovnjakom v vzgoji in izobraževanju omogočijo razvoj lastne poklicne skupnosti.”

Več pa na TEJ povezavi.

FLIPPED LEARNING AS A BLENDED LEARNING METHOD

Blended learning is a large area. The Norwegian participants in the project have chosen to concentrate on what is known as flipped learning.

This involves allowing students to familiarize themselves with what the teacher usually teaches in advance, for example through video, podcasts or digital assignments. This allows more time for student activity, ongoing evaluation and practice of practical skills in the classroom.

Østfold University College’s (HiØ) role in the project is to provide expertise on how to facilitate learning and teaching in digital environments. One of the ways they do this is by offering training to the other schools. However, they are clear that they are not involved in course activities.

“HiØ provides research-based input and support, but it is the schools that carry out the actual development work. We have the knowledge of what it means to be a digitally competent teacher, but it is up to the schools to facilitate the development of their own professional community.”

Read more HERE.


     23. november 2023
ZAHVALA OB OBISKU NA DOGODKU DAN ODPRTIH VRAT ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO

                         19  photo 2023 11 22 16 05 09     20  Radio Krka  foto     20  Radio Krka  foto dvorana

Spoštovani, 
zahvaljujemo se vam za obisk na dogodku Dan odprtih vrat Šolskega centra Novo mesto 22. novembra 2023. 

Veseli nas, da ste nas obiskali ter nam s tem dali priložnost, da pokažemo svoje delo in aktivnosti. 
Zahvaljujemo se vam za izkazano pozornost in zanimanje ob stojnici mednarodnih razvojnih projektov, ki jih izvajamo na Šolskem centru Novo mesto. 

THANKS FOR VISITING THE EVENT OPEN DOOR DAY OF THE SCHOOL CENTRE NOVO MESTO

Dear,
thank you for visiting the Open Door Day event of the School Centre Novo mesto on 22nd November 2023.

We are glad that you visited us and gave us the opportunity to show our work and activities.
We would like to thank you for your attention and interest at the stand of international development projects that we implement at the School Center Novo mesto.


22. november 2023
DOGAJANJE NA DOGODKU DAN ODPRTIH VRAT ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO

Spoštovani, 

vabimo vas, da si ogledate dogajanje na dogodku Dan odprtih vrat Šolskega centra Novo mesto 22. novembra 2023

O nas poročali tudi na Radiu Krka ter televiziji Vaš kanal.

Obiskovalci so bili navdušeni nad prikazanim dogajanjem. 


EVENTS AT THE OPEN DOOR DAY EVENT OF THE SCHOOL CENTRE NOVO MESTO 

Dear,
we invite you to see what was happening at the Open Day event of the School Centre Novo mesto on 22nd November 2023.

We were also reported on Radio Krka and TV Vaš kanal.

The visitors were impressed by the events shown.

   
                                                                                                                                                            17. november 2023
VABILO NA DAN ODPRTIH VRAT ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO 

Na Šolskem centru Novo mesto bomo 22. novembra 2023 od 11. do 18. ure organizirali dogodek Dan odprtih vrat

Predstavljeni bodo tudi vsi poklici, za katere izobražujemo na Šolskem centru Novo mesto.

Še več o dogodku si lahko preberete v vabilu.

Prijazno vabljeni.

INVITATION TO THE OPEN DOOR DAY OF THE SCHOOL CENTRE NOVO MESTO 

On 22th November 2023, from 11:00 a.m. to 6:00 p.m., we will organize an Open door day event at the School Centre Novo mesto.

At the event, we will present the project  BlendVET - Blended learning in vocational education and training.
All professions for which we train at the School Centre Novo mesto will also be presented.

More about the event you can read in the invitation.

You are welcome.

    10. november 2023
PREDSTAVILI SMO SE NA NACIONALNI STROKOVNI KONFERENCI

V sredo in četrtek, 8. in 9. novembra 2023 je v Rimskih Toplicah potekala 4. nacionalna strokovna konferenca Kreativna učna okolja. Konferenca je potekala pod sloganom Človek potrebuje tehnologijo ali tehnologija potrebuje človeka? Zbrane je z uvodnim nagovorom navdušil nekdanji predsednik republike Slovenije Borut Pahor. 

V sklopu konference smo oba dneva izvajali promocijske aktivnosti projekta KIPSI - Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Fotografije z dogodka si lahko ogledate v fotogaleriji in spletni strani projekta KIPSI

Več kot 100 strokovnjakov v vzgoji in izobraževanju si je ogledalo in se preizkusilo v uporabi spletnih rešitev za podporo kombiniranega učenja. Med drugim so si lahko ogledali gradiva za e-učenje na področju napredne videografije, obogatena z dinamiko H5P, poglobitvijo v virtualno resničnost in razširjeno resničnost in zapletenostjo razvoja resnih izobraževalnih računalniških iger. Posebno pozornost so pritegnili obogateni videoposnetki za različne strokovne programe, aplikacija, ki omogoča doživetje snemalnega dne v virtualni resničnosti ter računalniška igrica za pouk s področja elektrotehnike

Udeleženci so se strinjali, da so vsa orodja vsebinsko izredno bogata, interaktivna in učinkovita.


PRESENTING AT A NATIONAL PROFESSIONAL CONFERENCE

On Wednesday and Thursday, 8th and 9th November 2023, the 4th National Professional Conference on Creative Learning Environments took place in Rimske Toplice. The conference was held under the slogan Man needs technology or technology needs man? The opening speech was delivered by the former President of the Republic of Slovenia, Borut Pahor. 

During the conference, we carried out promotional activities for the project BlendVET - Blended learning in vocational education and training, on both days.
You can see photos from the event in the photo gallery and web page BlendVET  project. 

More than 100 education professionals visited and tried their hand at using online solutions to support blended learning. Among other things, they were able to see e-learning materials in the field of advanced videography, enriched with H5P dynamics, immersion in virtual reality and augmented reality, and the intricacies of developing serious educational computer games. Particular attention was drawn to enriched videos for various professional courses, an application that allows the experience of a recording day in virtual reality, and a computer game for the teaching of electrical engineering.

Participants agreed that all the tools were very rich in content, interactive and effective.
     
   6. november 2023
KREATIVNA UČNA OKOLJA 

Spoštovani, 
vabimo vas, da se nam pridružite na nacionalni strokovni konferenci Kreativna učna okolja, ki bo potekala v Rimskih Toplicah 8. in 9. novembra 2023

V okviru dogajanja konference bomo predstavili projekt KIPSI - Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Vljudno vabljeni. Pridružite se nam. 

CREATIVE LEARNING ENVIRONMENTS

Dear,
we invite you to join us at the national professional conference Creative Learning Environments, which will take place in Rimske Toplice on 8th and 9th November 2023.
As part of the conference, we will present the project BlendVET - Blended learning in vocational education and training.
 
You are welcome. Join us.

    19. oktober 2023
VABILO

Spoštovani, 
vabimo vas, da se nam pridružite na spletnem dogodku Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju in sodelovanje z nevladnimi organizacijami, ki ga namenjamo spodbujanju sodelovanja med poklicnimi in strokovnimi šolami ter nevladnimi organizacijami v kontekstu digitalizacije izobraževanja. 

Dogodek bo potekal v sredo, 25. oktobra 2023 med 13. in 15. uro na povezavi: https://arnes-si.zoom.us/j/93205562082?pwd=Ty9oSk9RSU5uOW1sYUtuaXB4OTZkUT09 

Na srečanju bomo v prvem delu predstavili kombinirano izobraževanje, učni pristop s katerim povezujemo poučevanje v razredu z učenjem v digitalnih učnih okoljih, kot ga razvijamo v projektu KIPSI . V drugem delu pa bomo prisluhnili predstavitvam nevladnih organizacij, ki razvijajo ustvarjalne, raziskovalne in izobraževalne aktivnosti, skrbijo za beleženje zgodovine slovenskega računalništva, z računalniško opremo oskrbujejo šolajoče in šole, se zavzemajo za odprtost kode in proste storitve ter nenazadnje za dostopnost tehnoloških rešitev osebam z različnimi oviranostmi.

Več informacij v priloženem vabilu. 

INVITATION

Dear,
we invite you to join us at an online event Combined education in vocational and professional education and cooperation with non-governmental organizations dedicated to promoting cooperation between vocational and professional schools and non-governmental organizations in the context of digitalization of education.

The event will take place on Wednesday, October 25th 2023, between 1:00 p.m. and 3:00 p.m. at the link: https://arnes-si.zoom.us/j/93205562082?pwd=Ty9oSk9RSU5uOW1sYUtuaXB4OTZkUT09 

In the first part of the meeting, we will present combined education, a learning approach that combines classroom teaching with learning in digital learning environments, as developed in the KIPSI project. In the second part, we will listen to the presentations of non-governmental organizations that develop creative, research and educational activities, take care of recording the history of Slovenian computing, supply students and schools with computer equipment, advocate for open code and free services and, last but not least, for the accessibility of technological solutions to people with various disabilities.

More information in the attached invitation.


    13. oktober 2023
PROJEKTNE AKTIVNOSTI NA ŠOLSKEM CENTRU NOVO MESTO

Projektne aktivnosti na Šolskem centru Novo mesto potekajo kot načrtovano. Med študijskim obiskom smo gostili enodnevno partnersko srečanje, naš projektni tim je sodeloval pri obiskih ostalih partnerskih šol po Sloveniji.

Spomladi so člani tima sodelovali pri pripravi kratkega filma o projektu. Med študijskim obiskom v Sloveniji so dijaki s ŠC Novo mesto poskrbeli za fotografsko poročanje, hkrati pa ustvarili video o dogajanju med študijskim obiskom, ki je bil premierno predvajan zadnji dan na zaključnem srečanju na CPI v okviru študijskega obiska.

Na projektnem področju je projektna skupina uspešno dokončala študijsko gradivo in aplikacijo. Dijaki so pomagali tudi pri oblikovanju študijskega gradiva in nalog, ki se uporabljajo v njihovih virtualnih učilnicah. Po koncu teh aktivnosti je ekipa prešla na testiranje in pilotiranje e-rešitev v skladu s strateškim načrtom šole.
Pred poletnimi počitnicami smo organizirali delavnico o ustvarjanju interaktivnega videa H5P v virtualni učilnici Moodle.

                                      6  Von Neumanova arhitektura računalnika                       6

PROJECT ACTIVITIES AT SCHOOL CENTRE NOVO MESTO

The BlendVET project at SC Novo mesto is still going strong. 

We hosted a part of the international exchange and visited their partner schools in Slovenia along with our foreign partners.

In the spring they helped to write a narration for a short film about the project. During the Slovenian study visit one of the students from SC Novo mesto provided photo coverage, captured each day as it happened and posted galleries daily. Another student followed visit with each of the partners and created an aftermovie of all the events that was premiered on the last day at the CPI final meeting of the study visit.
On the project front the project team successfully finalised the study materials and the application. Students also helped create study materials and tasks used in their virtual classrooms. When everything was finished on that front, the team moved on to testing and piloting of the solution as per the strategical plan of the school.

Before the summer break the school held a workshop on creating interactive H5P video in Moodle virtual classroom.


    18. september 2023
TEACHER, THINK TWICE!
 
Z veseljem delimo nedavni znanstveni članek o našem projektu, ki osvetljuje preobrazbeno moč kombiniranega učenja v poklicnem izobraževanju.

Naslov: “Teacher, Think Twice: About the Importance and Pedagogical Value of Blended Learning Design in VET”. Avtorja: Danijela Makovec Radovan in Marko Radovan.

Celoten članek najdete na (odprt dostop): https://lnkd.in/dXxANYBK.

Ponujamo vam kratek vpogled v ugotovitve študije:
Študija: Študija je bila izvedena s 106 dijaki, vpisanimi v poklicne in strokovne izobraževalne programe v Sloveniji, in je bila namenjena pilotni izvedbi kombiniranega učenja. Njihove izkušnje so bile analizirane in ocenjene.
Ključna spoznanja:
  Različni rezultati: Različni učni pristopi so prinesli različne rezultate glede obremenitve učencev, učnih rezultatov in motivacije. Srečanja v živo in vključevanje tehnologije virtualne/obogatene resničnosti (VR/AR) sta predstavljala edinstvene izzive, medtem ko so se sodelovalno skupinsko delo in spletna srečanja, osredotočeni na razvoj poklicnih spretnosti, izkazali za zelo koristne.
  Vloga podpore: Študija je poudarila ključno vlogo povratnih informacij in podpore učitelja v spletnih učnih okoljih ter poudarila pomen mentorstva in vodenja v digitalnem okolju.
  Moč kombiniranega učenja: Na splošno raziskava poudarja pozitivne možnosti uporabe kombiniranega učenja v poklicnem izobraževanju. Vendar poudarja potrebo po skrbnem načrtovanju in strateških pedagoških premislekih.

Te ugotovitve so dokaz zavezanosti projekta KIPSI (BlendVet) k razvoju izobraževalnih metodologij in veseli nas, da bomo še naprej raziskovali inovativne načine za izboljšanje poklicnega izobraževanja s kombiniranim učenjem.

TEACHER, THINK TWICE!

We are thrilled to share a recent scientific article about our project that sheds light on the transformative power of blended learning in vocational education.

Title: “Teacher, Think Twice: About the Importance and Pedagogical Value of Blended Learning Design in VET”. Authors: Danijela Makovec Radovan and Marko Radovan.

You can find full article here (open access): https://lnkd.in/dXxANYBK.

Here’s a glimpse into the study’s findings:
The Study: Conducted with 106 students enrolled in a vocational education program in Slovenia, the study subjected these students to a pilot implementation of blended learning. Their experiences were analyzed and assessed.
Key Insights:
  Diverse Outcomes: Different teaching approaches yielded varying results in terms of student workload, learning outcomes, and motivation. Live sessions and the integration of virtual reality/augmented reality (VR/AR) technology presented unique challenges, while collaborative group work and online courses focused on professional skill development proved highly beneficial.
  The Role of Support: The study emphasized the critical role of feedback and instructor support in online learning environments, underlining the importance of mentorship and guidance in the digital realm.
  The Power of Blended Learning: Overall, the research highlights the positive potential of adopting blended learning in vocational education. However, it underscores the need for careful planning and strategic pedagogical considerations.

These findings are a testament to the BlendVet project’s commitment to advancing educational methodologies, and we’re excited to continue exploring innovative ways to enhance vocational education through blended learning.


   16. avgust 2023
KIPSI DELAVNICE 3D MODELIRANJA

                     4  Delavnica 3D modeliranje v okolju Blender                                  4  Primer 3D oblikovanega modela
                     Delavnica 3D modeliranje                          Primer 3D oblikovanega modela

V mesecu juniju 2023 so v okviru projekta Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju (KIPSI), na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, potekale delavnice 3D modeliranje v okolju Blender.

Udeleženci, učitelji s slovenskih partnerskih in sodelujočih šol v projektu, so spoznavali orodja in pristope 3D modeliranja v okolju Blender in pod mentorstvom modelirali lastne 3D modele.

Septembra 2023 bodo udeleženci imeli priložnost poglobiti in nadgraditi pridobljena znanja v nadaljevalnih delavnicah 3D animacija v Blenderju. 

KIPSI 3D modeling workshop

In June 2023, 3D modeling workshops in the Blender environment were held at the Faculty of Electrical Engineering in Ljubljana as part of the Combined Education in Vocational and Professional Education (KIPSI) project.

The participants, teachers from Slovenian partner and participating schools in the project, learned about the tools and approaches of 3D modeling in the Blender environment and modeled their own 3D models under mentorship.

In September 2023 participants will have the opportunity to deepen and upgrade the acquired knowledge in further workshops on 3D animation in Blender.


   4. julij 2023
EVROPSKO LETO SPRETNOSTI 2023
                                                                1  SL European Year Skills v1           1  eys logo unofficial

Zakaj evropsko leto znanj in spretnosti?
Evropska komisija je sprejela predlog o razglasitvi leta 2023 za evropsko leto spretnosti, da bi vseživljenjskemu učenju dala nov zagon

Glavni cilji:  
Spodbujanje naložb v usposabljanje in izpopolnjevanje, omogočanje ljudem, da ostanejo na delovnem mestu ali najdejo nove 
Zagotavljanje znanj in spretnosti, ki ustrezajo potrebam delodajalcev, s tesnim sodelovanjem s socialnimi partnerji in podjetji;
Usklajevanje želja in naborov znanj in spretnosti ljudi s priložnostmi na trgu dela, zlasti za zeleni in digitalni prehod ter gospodarsko okrevanje
Privabljanje ljudi iz držav zunaj EU s potrebnimi znanji in spretnostmi

Več kot tri četrtine podjetij v EU poroča o težavah pri iskanju delavcev s potrebnimi spretnostmi, osnovnih digitalnih spretnosti pa nimajo štirje od desetih odraslih. Mnogi poklici so deficitarni, ženske pa so premalo zastopane v tehnoloških poklicih in povezanih študijskih programih. EU si zato prizadeva, da bi se usposabljanja vsako leto udeleževalo 60 % odraslih, vsaj 80 % pa naj bi jih do leta 2030 imelo osnovne digitalne spretnosti.

Leto se je začelo 9. maja in bo trajalo 12 mesecev. Več informacij pridobite tukaj
Bodite navdihnjeni, se vključite, se usposobite. 

EUROPEAN YEAR OF SKILLS 2023

Why the European Year of Knowledge and Skills?
The European Commission has adopted a proposal to declare 2023 the European Year of Skills to give lifelong learning a new impetus.

Main objectives:
• Encouraging investment in training and development, enabling people to stay in jobs or find new ones
• Providing knowledge and skills that meet the needs of employers through close cooperation with social partners and companies;
• Matching people's aspirations and skill sets with labor market opportunities, especially for the green and digital transition and economic recovery
• Attracting people from countries outside the EU with the necessary knowledge and skills

More than three-quarters of EU companies report difficulty finding workers with the necessary skills, and four out of ten adults lack basic digital skills. Many occupations are in short supply, and women are underrepresented in technology occupations and related degree programs. The EU is therefore aiming for 60% of adults to participate in training every year, and at least 80% of them should have basic digital skills by 2030.

The year started on May 9 and will last 12 monthsGet more information here
Get inspired, get involved, get trained.

   2. junij 2023
APLIKACIJA, KI NAGRAJUJE

Na Šolskem centru Novo mesto dijaki za uspešno opravljene obveznosti dobijo prav posebno nagrado – kvalitetnejše komponente v aplikaciji za učenje o strojni opremi.

Ekipa Šolskega centra Novo mesto se je odločila za pilotno testiranje pri modulu Vzdrževanje strojne opreme v programu Tehnik računalništva. Dijaki pri modulu pridobijo podrobna znanja o strojni opremi računalnikov. Učitelji in dijaki so razvili aplikacijo, ki preko »markerja« prikaže specifične interaktivne komponente strojne opreme računalnika s tehnologijo obogatene resničnosti. Preko odprtega 3D modela lahko dijaki podrobneje pogledajo komponento ter vstopijo v spletno učno okolje Moodle, kjer imajo na voljo interaktivne vsebine H5P, da lahko z njimi utrdijo in dopolnijo znanje pridobljeno pri pouku.


Dodatna popestritev pa nastopi z vklopom točkovnega sistema, ki deluje na principu igrifikacije in dijake ob uspešnem napredovanju glede na količino osvojenih točk pri opravljanju obveznosti interaktivnih vsebin nagradi s kvalitetnejšimi komponentami pri nadaljnjih interakcijah z aplikacijo.

2  DSC00075   2  DSC00074   2  DSC00070   2  DSC00067

AN APP THAT REWARDS

At the School center Novo mesto, students receive a very special reward for successfully completed assignments - better components in the application for learning about hardware.

The School center Novo mesto team decided to pilot test the Hardware Maintenance module in the Computer Technician program. In the module, students acquire detailed knowledge about computer hardware. Teachers and students have developed an application that displays specific interactive components of the computer's hardware through a "marker" using augmented reality technology. Through the open 3D model, students can take a closer look at the component and enter the Moodle online learning environment, where they have H5P interactive content available to consolidate and supplement the knowledge acquired in class.

Additional enrichment comes with the activation of the points system, which works on the principle of gamification and rewards students with higher-quality components for further interactions with the application, depending on the amount of points won in fulfilling the obligations of interactive content.

   17. maj 2023
NA OBISKU PO SLOVENSKIH PARTNERSKIH ŠOLAH V PROJEKTU KIPSI

Med 17. in 21. aprilom 2023 se je odvijal drugi študijski obisk v okviru projekta Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju – KIPSI. Slovenijo so obiskali predstavniki partnerskih norveških in islandskih poklicnih šol.

Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) kot nosilec projekta je skupaj z ostalimi slovenskimi partnerji (Univerza v Ljubljani  - Filozofska fakulteta, Šolski center Celje, Srednja tehniška šola Koper, Šolski center Novo mesto in Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje) organiziral in izvedel strokovno in kulturno pester program. Obiskali smo slovenske partnerske šole (ŠC Celje, STŠ Koper in ŠC Novo mesto) ter se udeležili 8. TRiii konference, ki jo je organizirala STPŠ Trbovlje.

Študijski obisk smo zaključili v petek v prostorih CPI, kjer smo se slovenski, norveški in islandski partnerji sestali na partnerskem sestanku, evalvirali aktivnosti celega tedna in skupaj začrtali nadaljnji potek projekta.

Več o poteku študijskega obiska si lahko preberete tukaj

Predstavniki partnerskih šol v projektu KIPSI:                        1  predstavniki partnerskih šol v projektu Kipsi

ON A VISIT TO SLOVENIAN PARTNER SCHOOLS IN THE KIPSI PROJECT

Between April 17th and 21st 2023, the second study visit took place within the framework of the project Combined education in vocational and professional education - KIPSI. Representatives of partner Norwegian and Icelandic vocational schools visited Slovenia.

The Institute of  the Republic of Slovenia for Vocational Education and training (CPI), as the project holder, together with other Slovenian partners (University of Ljubljana - Faculty of arts, School Center Celje, Technical High School Koper, School Center Novo Mesto and Technical and Vocational High School Trbovlje) organized and implemented a professionally and culturally diverse program. We visited Slovenian partner schools (SC Celje, STS Koper and SC Novo mesto) and took part in the 8th TRiii conference organized by STPS Trbovlje.

We concluded the study visit on Friday at the premises of the CPI, where the Slovenian, Norwegian and Icelandic partners met at a partnership meeting, evaluated the activities of the whole week and together outlined the further course of the project.

You can read more about the course of the study visit here

The representatives of partner schools in the KIPSI project can be seen in the photo above.

   21. april 2023
DOGAJANJE NA DELOVNEM SREČANJU PROJEKTNIH PARTNERJEV 19. APRILA 2023 

V sredo, 19. aprila 2023 smo na Šolskem centru Novo mesto gostili delovno srečanje projektnih partnerjev projekta Kipsi. Srečanja smo se udeležeili vsi predstavniki 11 sodelujočih partnerjev projekta. 

Nekaj utrinkov si lahko pogledate iz priloženih fotografij. 

Delovno srečanje je bilo zelo uspešno. 


EVENTS AT THE WORKING MEETING OF PROJECT PARTNERS ON 19th of APRIL 2023

On Wednesday, 19th of April 2023, we hosted a working meeting of project partners of the BlendVET project at the School Centre Novo mesto. The meeting was attended by all representatives of the 11 participating partners of the project.

You can see some of the action from the attached photos.

The working meeting was very successful.

študijsko srečanje 19 4 2023  direktor     študijsko srečanje 19 4 2023  workshop 1    študijsko srečanje 19 4 2023  workshop 3    študijsko srečanje 19 4 2023  workshop a 

študijsko srečanje 19 4 2023  Try it yourself 3       študijsko srečanje 19 4 2023  SCiDROM makerspace       študijsko srečanje 19 4 2023  skupna fotografija


   18. april 2023
DELOVNO SREČANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV NA ŠOLSKEM CENTRU NOVO MESTO 

Jutri, 19. aprila 2023, bomo na Šolskem centru Novo mesto gostili delovno srečanje projektnih partnerjev projekta KIPSI

Uvodoma bo predvidoma več kot 50 prisotnih udeležencev pozdravil direktor Šolskega centra Novo mesto dr. Matej Forjan
Prikazali bomo predstavitveni film naše šole. 
Člani projekta bomo izvedli delavnico Izmenjava učnih načrtov BlendVET
Vse goste bomo popeljali na ogled Šolskega centra Novo mesto. 
V živo si bomo med izvajanjem pouka ogledali pilotno izvajanje mešanega učenja, inkubator idej SCiDROM ter elektroračunalniške delavnice – izdelava E-rešitev za učenje. 

S koncertom šolskega simfoničnega koncerta orkestra Big band Šolskega centra Novo mesto bomo zaključili sredino delovno srečanje projektnih partnerjev. 

Vabimo vas, da nas spremljate - več informacij o dogajanju na srečanju bomo podali kmalu. 


WORKING MEETING OF PROJECT PARTNERS AT THE NOVO MESTO SCHOOL CENTER

Tomorrow, Wednesday, 19th of April, 2023, we will host a working meeting of the project partners of the BlendVET project at the School centre Novo mesto. 

At the beginning, more than 50 participants are expected to be present, will be greeted by the director of the School Center Novo mesto, Mr. Matej Forjan
We will show a presentation film of our school.
Project members will hold the BlendVET Curriculum Exchange workshop.
We will take all guests on a tour of the School centre Novo mesto.
During the lessons, we will watch the pilot implementation of blended learning, the SCiDROM idea incubator and electrical computer workshops - the creation of E-solutions for learning.

We will close the working meeting of the project partners with a concert of the school symphony concert by the Big Band Orchestra of the School centre Novo mesto.

We invite you to follow us - we will provide more information about the events at the meeting soon.


   14. april 2023
ŠTUDIJSKI OBISK V SLOVENIJI

Od 17. aprila do 21. aprila 2023 bo v okviru projekta Kipsi potekal študijski obisk vseh projektnih partnerjev v Sloveniji

Vsi sodelujoči partnerji v projektu: 
• Center RS za poklicno izobraževanje (nosilec projekta) 
• Høgskolen i Østfold (Univerza Østfold, Norveška)
• Åssiden videregående skole (Srednja šola Åssiden, Norveška)
• Fagskolen i Viken (Poklicna šola Viken, Norveška) 
• Háskólinn á Akureyri (Univeza Akureyri, Islandija) 
• Verkmenntaskolinn á Akureyri (Srednja šola Akureyri, Islandija) 

se bomo zbrali v
• ponedeljek, 17. aprila, na Šolskem centru Celje
• torek, 18. aprila, na Srednji tehnični šoli Koper 
• sredo, 19. aprila, na Šolskem centru Novo mesto 
• četrtek, 20. aprila, na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje ter 
• petek, 21. aprila, na Centru za poklicno izobraževanje. 

Prilagamo program
Več o dogajanju na dogodku bomo sporočili kmalu.


STUDY VISIT TO SLOVENIA

From April 17th to April 21st, 2023, a study visit of all project partners in Slovenia will take place as part of the BlendVET project.

All participating partners in the project: