Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Gradiva


                                                    logo Norway grants   črn                                              
Projekt »Akademija za kombinirano učenje (ang. Academy of combined learning - AcademyCOLE)«, projekt s polnim nazivom Kombiniran učni model za srednje strokovno izobraževanje na področju strojništva in razvoj kompetenc dijakov in učiteljev za digitalno izobraževanje sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma www.norwaygrants.si  in www.norwaygrants.org

More about the project Academy of combined learning


          24. april 2024
RAZVITA e-GRADIVA PROJEKTA AKADEMIJA ZA KOMBINIRANO UČENJE

Spoštovani,
30. aprila 2024 bomo zaključili izvajanje aktivnosti na projektu Kombiniran učni model za srednje strokovno izobraževanje na področju strojništva in razvoj kompetenc dijakov in učiteljev za digitalno izobraževanje - projekt Akademija za kombinirano učenje. 

Razvili smo e-gradiva, metode dela in novo pridobljene digitalne in didaktične kompetence, ki bodo uporabne tudi na drugih ravneh izobraževanja in drugih strokovnih področjih. 

Pripravili smo šest učnih gradiv za učitelje in dijake. Gradiva vsebujejo audio-vizualne vsebine, digitalne vsebine (učne poti, interaktivne naloge) ter orodje za samoevalvacijo dijakov. 
Gradiva so dosegljiva na naslovu https://si.izzi.digital/#/.

Vabimo vas, da si ogledate nastala gradiva. 

DEVELOPED e-MATERIALS OF THE COMBINED LEARNING ACADEMY PROJECT

Dear,
on 30th April 2024 we will complete the implementation of activities on the project A combined learning model for secondary professional education in the field of mechanical engineering and the development of students' and teachers' competencies for digital education - the Academy for Combined Learning project.

We have developed e-materials, work methods and newly acquired digital and didactic competences, which will also be useful at other levels of education and other professional fields.

We have prepared six teaching materials for teachers and students. The materials contain audio-visual content, digital content (learning paths, interactive tasks) and a tool for student self-evaluation.
The materials are available at https://si.izzi.digital/#/.

We invite you to view the new materials.
  4. marec 2024
INTERAKTIVNA GRADIVA
 
Za vse tiste, ki vas zanima kaj vse smo razvijali v času izvajanja projekta, so gradiva na voljo v spodnjih povezavah.
Učna gradiva so sicer še vedno v fazi izpopolnjevanja. Zato bi nam zelo pomagali vaši novi predlogi, komentarji in mnenja.
 

INTERACTIVE MATERIALS

For all those who are interested in what we developed during the implementation of the project, the materials are available in the links below.
However, the teaching materials are still under development. Therefore, your new suggestions, comments and opinions would be of great help to us.
 
  25. januar 2024
KOMPETENCE 21. STOLETJA V PEDAGOŠKEM POKLICU
3   photo Priročnik

Za lažje poučevanje smo v sklopu projekta izdali priročnik »Kompetence za 21. stoletje«

Za kvalitetno opravljanje pedagoškega poklica je namreč zelo pomembno, da vemo, katere so tiste veščine in znanja, ki naj bi jih imel vsak, ki se ukvarja s tem zelo lepim poklicem. 
V kolikor kot učitelj vemo katere kompetence je dobro razvijati, se to odrazi pri lastnem delu. 
Še  pomembneje pa je, da se rezultati opazijo tudi pri dijakih, ki jih poučujemo.

Vabimo vas, da preberete Priročnik. 

21ST CENTURY COMPETENCES IN THE TEACHING PROFESSION

In order to make teaching easier we published the "Competences for the 21st Century" handbook as part of the project.

For the high-quality performance of the teaching profession, it is very important to know what those skills and knowledge are that everyone who is engaged in this very beautiful profession would have.
To the extent that we, as teachers, know which competencies are good to develop, this is reflected in our own work.
What is even more important is that the results are also noticeable in the students we teach.

We invite you to read the Handbook.

  29. september 2023
INTERAKTIVNA GRADIVA 

Konec avgusta 2023, je na Šolskem centru Novo mesto potekalo izobraževanje in usposabljanje multiplikatorjev za širjenje in uporabo interaktivnih učnih gradiv v kombiniranem učnem modelu za program strojništva.  

Na dogodku smo dobili veliko idej in predlogov kako gradiva še izboljšati. 
Konec oktobra oz. v začetku novembra 2023 bodo gradiva v obliki pedagoških delavnic predstavljena še na najmanj šestih šolskih centrih. 

Pripravljena so naslednja interaktivna gradiva:
Vabljeni k ogledu interaktivnih gradiv.  
 
INTERACTIVE MATERIALS

At the end of August 2023, education and training of multipliers for the dissemination and use of interactive learning materials in the combined learning model for the mechanical engineering program took place at the School Centre Novo mesto.

At the event we got a lot of ideas and suggestions on how to improve the materials.
End of October or in early November 2023, the materials will be presented in the form of pedagogical workshops at at least six more school centers.

The following interactive materials have been prepared:
You are invited to view the interactive materials.