Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

AKU

svrs log
norway grants logo

AKADEMIJA ZA KOMBINIRANO UČENJE


Kombiniran učni model za srednje strokovno izobraževanje na področju strojništva in razvoj kompetenc dijakov in učiteljev za digitalno izobraževanjeUčitelji se soočajo z izzivom zagotavljanja kakovostnega poučevanja v tradicionalnih oblikah in na daljavo. Od njih pričakujemo, da bodo svoje metode dela in didaktične pristope prilagodili tako, da bodo dijake pripravili na izzive 21. stoletja. Za to potrebujejo ustrezno vsebinsko, didaktično in digitalno podporo, sodoben učni model in digitalna orodja ter platforme.

Z razvojem interaktivnih učnih vsebin ter vzpostavitvijo digitalnega učnega okolja, projekt naslavlja potrebo razvoja novih praks poučevanja in učenja za delo, nadaljnje izobraževanje in vseživljenjsko učenje.

PARTNERJI
Založba Rokus Klett (nosilec projekta), Center za poslovno usposabljanje pri GZS, Center RS za poklicno izobraževanje, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Šolski center Novo mesto, založba Gyldendale (Norveška).

TRAJANJE PROJEKTA: od 1. 6. 2022 do 30. 4. 2024

Projekt »Akademija za kombinirano učenje (ang. Academy of combined learning - AcademyCOLE« sofinancira Norveška, s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma www.norwaygrants.si  in www.norwaygrants.org. Nosilec projekta je Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

VEČ O PROJEKTU:


“Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.”

Projekt Kombiniran učni model za srednje strokovno izobraževanje na področju strojništva in razvoj kompetenc dijakov in učiteljev za digitalno izobraževanje sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 823.296 evrov. Namen projekta je razvoj inovativnega hibridnega modela za izobraževanje v strokovnih programih na področju strojništva.THE ACADEMY OF COMBINED LEARNING


Combined learning model for secondary vocational education in mechanical engineering and development of competences of students and teachers for digital educationTeachers face the challenge of providing quality teaching in traditional and remote forms. We expect them to adapt their work methods and didactic approaches to prepare students for the challenges of the 21st century.
To do this, they need appropriate content, didactic and digital support, a modern learning model and digital tools and platforms.
By developing interactive learning content and establishing a digital learning environment, the project addresses the need to develop new teaching and learning practices for work, further education and lifelong learning.

PARTNERS
Rokus Klett (project manager), CPU at GZS, The Centre of the Republic of Slovenia for Vocational Education, The Faculty of Mechanical Engineering University of Ljubljana, School centre Novo mesto, publishing house Gyldendale (Norway).

THE PROJECT LASTS from 1. 6. 2022 to 30. 4. 2024

The Academy of Combined Learning-AcademyCOLE is co-financed by Norway, with the resources of the Norwegian Financial www.norwaygrants.si and www.norwaygrants.org

MORE ABOUT THE PROJECT:  

“We work together for a green, competitive and inclusive Europe.”


The Combined Learning Model for Secondary Vocational Education in Mechanical Engineering and the Development of Competences of Students and Teachers for Digital Education is co-financed by Norway with funding from the Norwegian Financial Mechanism of EUR 823.296. The aim of the project is to develop an innovative hybrid model for education in professional programs in the field of mechanical engineering.