Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Energetska sanacija objekta

ministrstvo
EU


ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO

 
Šolski center Novo mesto je s projektom »Energetska sanacija objektov Šolskega centra Novo mesto« uspešno kandidiral na javnem razpisu Ministrstva za šolstvo in šport »Energetska sanacija stavb javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 32/11 z dne 29. aprila 2011.

Splošni cilji projekta so:

 • Družbenoekonomska korist izražena v prihodkih zaradi manjše porabe različnih virov energije in s tem razbremenitev javnih financ.
 • Izboljšanje okolja zaradi zmanjšanja izgub energije in s tem povezanimi škodljivimi emisijami v okolju.
 • Primer dobre prakse za energetsko sanacijo ostalih objektov v okolju.

Specifični cilji:

 • Zmanjšanje energetskih izgub, ki nastajajo zaradi dotrajanega ovoja stavb  brez učinkovite izolacije.
 • Zamenjava starega stavbnega pohištva z novim, ki bo omogočal energetske prihranke, hkrati pa vplival na izboljšanje mikro klime v prostorih.
 • Sanacija najpomembnejših strojnih inštalacij, vgradnja novih toplotnih črpalk za pripravo sanitarne vode in izvedba hidravličnega uravnoteženja ogrevalnega sistema v kotlovnice.
 • Znižati svetlobno onesnaževanje s sanacijo obstoječe razsvetljave v učilnicah, skupnih prostorih, v športni dvorani in z ureditvijo zunanje razsvetljave šole.
 • S sanacijo kotlovnice preiti na nove alternativne načine ogrevanja s pomočjo biomase.
 • Vzpostaviti moderen in učinkovit monitoring energetske porabe v skladu z direktivo EU.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«.

Šolski center Novo mesto je z Ministrstvom za šolstvo in šport 6.1.2012 podpisal pogodbo št.3311-249009 o sofinanciranju operacije » Energetska sanacija objektov Šolskega centra Novo mesto« Vrednost celotne operacije je 2.635.478,21 Euro, izvedla pa se bo v letu 2012 in 1213. Sredstva se zagotavljajo iz sredstev EU – 1.679.355,41 Euro in slovenske udeležbe v višini 296.359,84 Euro. To predstavlja 90% vseh stroškov brez DDV. Šolski center Novo mesto zagotavlja 10% stroškov v višini 229.499,73 Euro, Ministrstvo za šolstvo in šport pa iz integralnega proračuna sredstva za plačilo DDV v višini 430.266,23 Euro.


Šolski center novo mesto bo z operacijo energetske sanacije po izvedbi dosegel naslednje kazalnike:

Prihranek toplotne energije v višini 803,47 MWh/leto

Predvideni prihranek električne energije 309,37 MWh/leto

Predvidena proizvodnja OVE (toplotne energije iz biomase) 1000 MWh/leto

Po energetski sanaciji je predvidena poraba toplotne in električne energije za objekt Šolski center in Športna dvorana Leona Štuklja 1.181,59 MWh/leto.

V okviri energetske sanacije se bo energetsko saniral objekt Šolskega centra in Športna dvorana Leona Štuklja v skupni površini 18.024,83 m2. Specifična višina investicije znaša 1.972,64 €/MWh/leto.

Izvedla se bodo naslednja dela:
 • Toplotna izolacije fasade na objektu Šolski center.
 • Toplotna izolacija podstrešja in zamenjava strešnih kupol na objektu Šolski center.
 • Zamenjava preostanka oken in vhodnih vrat ter zamenjava notranjih vrat na objektu Šolski center.
 • Zamenjava oken na objektu MIC – šolske delavnice.
 • Optimizacija ogrevalnih sistemov na vseh objektih.
 • Vgradnja prenosnikov za vračanje toplotne energije v Športni dvorani Leona Štuklja in frekvenčna regulacija prezračevanja.
 • Sanacija razsvetljave – vgradnja varčnih svetil, vgradnja senzorjev za samodejno prižiganje luči, sanacija zunanje razsvetljave.
 • Vgradnja toplotnih črpalk v vseh toplotnih podpostajah.
 • Vgradnja kotla na biomaso.
 • Vgradnja centralno nadzornega sistema CNS za spremljanje porabe energije.


Energetski pregled objektov Šolskega centra Novo mesto je opravilo podjetje CGP d.d. Novo mesto, podjetje Studio razvoj d.o.o, je naredilo celotne posnetke PID – dokumentacijo vseh objektov, projekte za izvedbo PZI za izvedbo energetske sanacije pa je izvedlo podjetje Utris d.o.o. Novo mesto.

Vsa dela bodo objavljena preko sistema e-naročanja na portalu Javnih naročil. Razpisno dokumentacijo pa bomo objavljali na spretni strani Šolskega centra Novo mesto pod rubliko razpisi.

Skrbnik pogodbe in vodja projekta energetska sanacije je Tomaž Pintarič, univ.dipl.inž. Kjer lahko tudi pridobite vse podrobnejše informacije o izvajanju projekta.


Projekt se je zaključil 15.9.2013.


Tomaž Pintarič, univ.dipl. inž.

Štefan David, univ.dipl.inž.
 direktor

 
    

 
    

 

 

 

 

Za prikaz članka je potrebno omogočiti piškotke.