• Razpisi

Evidenčni postopek oddaje JN – IZVAJANJE PREVOZOV TEŽJE ALI TEŽKO GIBALNO OVIRANIH DIJAKOV V ŠOLSKEM LETU 2019/20, EŠ 430-17/2019

Spoštovani,

 

Šolski center Novo mesto je začel evidenčni postopek oddaje javnega naročila številka 430-17/2019 za naslednja dela:

·         IZVAJANJE PREVOZOV TEŽJE ALI TEŽKO GIBALNO OVIRANIH DIJAKOV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020.

Naročnik vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z objavljenim javnim razpisom ter priloženo dokumentacijo. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njeno izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo.

Ponudbo je potrebno oddati v pisni obliki, v ovojnici, ki je opremljena z napisom ¨NE ODPIRAJ, PONUDBA, EVIDENČNI POSTOPEK ODDAJE JN 430–17/2019 ¨ in s pečatom, ki onemogoča odpiranje ovojnice brez sledljivosti. Rok za oddajo ponudbe je 19. 08. 2019 do 9:00. Upoštevane bodo ponudbe, ki jih bodo ponudniki dostavili osebno ali po pošti do navedenega roka.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo v prisotnosti tri članske komisije, ki jo imenuje direktor Šolskega centra Novo mesto, v sejni sobi (1. nadstropje – uprava), dne 19. 08. 2019, ob 10.00.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

 Vabimo vas, da oddate svojo ponudbo.

RD-430-17-2019.zip

Za prikaz članka je potrebno omogočiti piškotke.