Predstavitev Šolskega centra Novo mesto za šolsko leto 2016_2017

Predstavitev Šolskega centra Novo mesto

 • za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017 

 

Vlada Republike Slovenije je 28. julija 2015 sprejela Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski center Novo mesto«, št. 01403-43/2015/7 in Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski center Novo mesto 2. februarja 2016, št. 01403-3/2016/4.

Sedež in naslov zavoda: Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto.

Zavod je ustanovljen za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba na področju izobraževanja na podlagi izobraževalnih programov, ki jih v izvajanje določi minister, pristojen za šolstvo, z razpisom za vpis v šolsko oziroma študijsko leto.

Zavod opravlja javno službo na naslednjih področjih:

* srednješolsko splošno izobraževanje P/85.310,

* srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje P/85.320,

* višješolsko izobraževanje P/85.421 in

* dejavnost knjižnic R/91.011.

Za izvajanje dejavnosti zavoda so organizirane naslednje organizacijske enote:

a) šole:

 • Srednja strojna šola,
 • Srednja elektro šola in tehniška gimnazija,
 • Srednja zdravstvena in kemijska šola,
 • Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola,
 • Višja strokovna šola in
 • Enota za izobraževanje odraslih

 

in

b) Medpodjetniški izobraževalni center.

Organizacijska enota oziroma šola

Program, ki se izvaja v šolskem letu 2016/2017, trajanje izobraževanja

Srednja strojna šola

Pomočnik v tehnoloških procesih, 2 leti

Inštalater strojnih inštalacij, 3 leta

Oblikovalec kovin - orodjar, 3 leta

Avtokaroserist, 3 leta

Avtoserviser, 3 leta

Mehatronik operater, 3 leta

Strojni tehnik, 4 leta

Avtoservisni tehnik (PTI), 2 leti

Strojni tehnik (PTI), 2 leti

Srednja elektro šola in tehniška gimnazija

Elektrikar, 3 leta

Računalnikar, 3 leta

Elektrotehnik, 4 leta

Tehnik računalništva, 4 leta

Tehniška gimnazija, 4 leta

Elektrotehnik (PTI), 2 leti

Tehnik računalništva (PTI), 2 leti

Srednja zdravstvena in kemijska šola

Bolničar negovalec, 3 leta

Zdravstvena nega, 4 leta

Kemijski tehnik, 4 leta

Farmacevtski tehnik, 4 leta

Kozmetični tehnik, 4 leta

Zdravstvena nega (PTI), 2 leti

Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola

Obdelovalec lesa, 2 leti

Mizar, 3 leta

Zidar, 3 leta

Pečar - polagalec keramičnih oblog, 3 leta

Gradbeni tehnik, 4 leta

Lesarski tehnik, 4 leta

Lesarski tehnik (PTI), 2 leti

Predšolska vzgoja, 4 leta

Višja strokovna šola

Strojništvo, redno in izredno

Elektronika, redno in izredno

Varstvo okolja in komunale, redno in izredno

Logistično inženirstvo, izredno

Informatika, redno in izredno

Lesarstvo, redno in izredno

Kozmetika, redno in izredno

Enota za izobraževanje odraslih

Izvajamo vse programe, ki jih imamo v rednem izobraževanju, če je dovolj prijav ter programe za nacionalno poklicno kvalifikacijo in razne tečaje, seminarje.

Medpodjetniški izobraževalni center

Izvajanje praktičnega izobraževanja in usposabljanja ter organiziranje le-tega v gospodarskih družbah.

Tehnološki center za razvoj novih tehnologij in prenos le-teh v gospodarske družbe.

Izvajanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, prekvalifikacij, delovodskih in mojstrskih izpitov za potrebe zaposlenih in nezaposlenih v regiji.

Izvajanje posebnih oblik poklicnega izobraževanja - tečajev in seminarjev za opravljanje del v obrti in podjetništvu.

Število oddelkov in dijakov po šolah v šolskem letu 2016/2017

Naziv šole

Oddelki

Št. dijakov

Srednja strojna šola

25

578

Srednja elektro šola in tehniška gimnazija

38

949

Srednja zdravstvena in kemijska šola

41

1122

Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola

22

456

SKUPAJ

126

3105


Organigram Šolskega centra Novo mesto


 

Zavod vodi direktor, organizacijske enote vodijo ravnatelji.

Podatki o direktorju in ravnateljih na Šolskem centru Novo mesto

Zap. št.

Ime

Priimek

E naslov

Funkcija

1

Stefan

David

#EM#53756765656b2863697f636f4c7e6d227e7c3c607d#EM#

Direktor

Šolskega centra Novo mesto

2

Sebastijan

Brežnjak

#EM#5364606277716f6d696724697e6874617a70795367763b7975376972#EM#

Ravnatelj

Srednje strojne šole

3

Boris

Plut

#EM#426e706a772b766b7d7d4a786f2060623e627b#EM#

Ravnatelj

Srednje elektro šole in tehniške gimnazije

4

Damjana

Papež

#EM#44606f69656b672978687a6e764d7d6c3d7f7f3d677c#EM#

Ravnateljica

Srednje zdravstvene in kemijske šole

5

Damjana

Gruden

#EM#44606f69656b67296f7b7f6f69634e7c733c7c7e3a667f#EM#

Ravnateljica

Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole

6

Dr. Matej

Forjan

#EM#4d6076666e2b60687a636b654c7e6d227e7c3c607d#EM#

Ravnatelj

Višje strokovne šole

7

Zlatko

Zepan

#EM#5a6d63776f6a287d6d796b654c7e6d227e7c3c607d#EM#

Ravnatelj

Enote za izobraževanje odraslih

8

Tomaž

Pintarič

#EM#546e6f627e2b766e667d6b79656e4e7c733c7c7e3a667f#EM#

Vodja

Medpodjetniškega izobraževalnega centra


Za racionalno delovanje zavoda se infrastrukturne in druge dejavnosti, pomembne za vse ali več organizacijskih enot, združujejo in opravljajo na ravni zavoda (v nadaljnjem besedilu: skupne službe). Skupne službe zavoda so:

§ splošna služba, v kateri se opravljajo splošne, pravne, kadrovske in druge administrativno-tehnične zadeve,

 

 • finančno računovodska služba, ki opravlja računovodske in knjigovodske zadeve,
 • informacijska služba, ki opravlja knjižnično in informacijsko dejavnost ter avdiovizualne storitve (servisiranje učil in avdiovizualnih sredstev ter druge tovrstne storitve),
 • tehnična služba, ki opravlja varovanje, vzdrževanje in čiščenje objektov, opreme in naprav, ki so namenjeni dejavnosti zavoda,
 • služba, ki opravlja investicijske dejavnosti, investicijsko vzdrževanje, opremljanje, vodenje skupnih projektov, povezanih s skupnimi programi in osnovnimi sredstvi (premičnine in nepremičnine),
 • komercialna služba in služba za javno naročanje repromateriala, skladiščenje in trženje izdelkov,
 • založniške, promocijske dejavnosti zavoda in ostale skupne naloge ter
 • naloge v zvezi z upravljanjem s premoženjem zavoda.

 

Skupne službe vodi direktor.

Zavod ima šolsko knjižnico, ki razpolaga z leposlovnim gradivom, strokovnim gradivom, serijskimi publikacijami. Vključena je v sistem Cobiss, ki omogoča pregled knjižničnega gradiva vseh knjižnic, vključenih vanj.

V prostorih zavoda izvajamo teoretični pouk v dopoldanski izmeni.

Predavanja na Višji strokovni šoli se za potrebe rednih študentov izvajajo vse dni v tednu v dopoldanskem času; za izobraževanje ob delu pa tudi v popoldanskem času od 16.20 do 19.35 in ob sobotah v času od 8. ure do 12. ure.

Na Enoti za izobraževanje odraslih so izobraževanja organizirana vsak dan v tednu v popoldanskem času, razen ob sobotah, ko le-ta potekajo v dopoldanskem času.

Praktično izobraževanje je sestavljeno iz praktičnega pouka in praktičnega usposabljanja z delom. Praktični pouk za potrebe programov Srednje strojne šole, Srednje elektro šole in tehniške gimnazije, Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole se izvaja v organizacijski enoti Medpodjetniškega izobraževalnega centra.

Praktični pouk za Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo se izvaja v Splošni bolnišnici Novo mesto in Domu starejših občanov Novo mesto.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu dijakov vseh programov Šolskega centra Novo mesto se izvaja pri delodajalcih na podlagi sklenjenih učnih pogodb. Dijaki se na praktičnem usposabljanju seznanijo s sodobnimi tehnološkimi postopki v stroki, pridobijo sposobnost dela v timu, se navajajo na pomembnost kakovosti opravljanja dela …


Pomembni dosežki in praznovanja Šolskega centra Novo mesto

 • Zavod RS za šolstvo je za leto 1998 podelil Šolskemu centru Novo mesto priznanje za odličnost celotnega prispevka k razvoju slovenske pedagoške prakse.
 • Šolski center Novo mesto je v letu 2003 praznoval oziroma obeležil 130-letnico obstoja šole in 20-letnico delovanja Šolskega centra Novo mesto.
 • Mestna občina Novo mesto je gospodu Štefanu Davidu podelila Plaketo mesta Novo mesto za leto 2003 za uspehe na področju šolstva, št. 900-01-14/2004-1320, z dne 25. marca 2004.
 • 3. oktobra 2006 smo izpeljali svečano akademijo ob 10-letnici Višje strokovne šole na Šolskem centru Novo mesto.
 • Šolski center Novo mesto je 2. februarja 2007 prejel prvo podeljeno priznanje Q-šola 2007 - šola z najsodobnejšim upravljanjem, ki ga podeljuje Planet GV, poslovno izobraževanje, d. o. o., Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana.

    Priznanje/odlikovanje je bilo Šolskemu centru Novo mesto podeljeno za izjemno kakovost dela, učinkovitost, odgovoren odnos do zaposlenih in okolja ter usmerjenost v prihodnost. Po mnenju komisije blestimo predvsem na področju družbene odgovornosti.

 • 1. oktobra 2009 je v Grand hotelu Union, Miklošičeva 1, Ljubljana, na podlagi sklepa Odbora za podeljevanje nagrad Republike Slovenije za področje šolstva prejel nagrado Republike Slovenije za področje šolstva za leto 2009 za posebno uspešno vzgojno-izobraževalno, inovacijsko in organizacijsko delo v srednjem šolstvu direktor Šolskega centra Novo mesto gospod Štefan David.
 • Gospod Štefan David je, 7. aprila 2011, prejel nagrado Mestne občine Novo mesto za leto 2010, in sicer za pomemben prispevek k razvoju srednješolskega, višješolskega in visokošolskega izobraževanja v Novem mestu.
 • 23. septembra 2011 je Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto podelilo Nahtigalovo priznanje za mentorsko delo z mladimi gospodu Bojanu Lutmanu, učitelju gradbenih strokovnih predmetov na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji na Šolskem centru Novo mesto.
 • Šolski center Novo mesto je bil nagrajen za najboljše letno poročilo med drugimi organizacijami za leto 2010. Plaketa je bila Šolskemu centru Novo mesto podeljena 10. novembra 2011. Podelil jo je Poslovni dnevnik Finance.
 • S sloganom Zazrti v prihodnost smo zgradili most med preteklostjo in sedanjostjo smo 20. novembra 2013 v Športni dvorani Leona Štuklja s svečano akademijo praznovali 30 let Šolskega centra Novo mesto, 50 let Srednje zdravstvene šole v Novem mestu ter 140 let poklicnega šolstva na Dolenjskem. Ob praznovanju smo izdali jubilejni zbornik.

 • Podatki o zlatih maturantih v zadnjih petih šolskih letih na Šolskem centru Novo mesto

 • Splošna matura

Šolsko leto

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Število zlatih maturantov

0

2

3

4

0 • Poklicna matura 

Šolsko leto

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Število zlatih maturantov

21

27

20

23

21

Vizija Šolskega centra Novo mesto

Z zavestjo, da je poleg znanja pomembno mladim ponuditi tudi okolje, v katerem se bodo dobro počutili in v katerem bodo suvereno in samostojno gradili svoje osebnosti, znali prepoznati svoje želje in si zadati cilje, soustvarjamo šolo, ki je prepoznavna ne le po kvalitetnem podajanju znanja, ampak po posluhu za mlade, ki se pri nas izobražujejo za različne poklice.

Prizadevamo si postati šola, ki jo odlikuje duh sodelovanja med učitelji in mladimi, saj se zavedamo, da le-tako lahko ustvarimo šolo učenja za življenje.

… soustvarjamo šolo učenja za življenje …

Utrip Šolskega centra Novo mesto je viden na predstavitvenem filmu, ki zajema delo, življenje, uspehe, vizijo in poslanstvo Šolskega centra Novo mesto. http://www.sc-nm.si

 

Predstavitev ŠC NM 2016_2017.pdf