PREDŠOLSKA VZGOJA - predmetnik


Naziv strokovne izobrazbe: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok.

Trajanje izobraževanja: Štiri leta za udeležence s končano osnovno šolo. Za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:


PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLO x   24 KT
 Matematika MAT
 x 19 KT
 Tuji jezik - angleščina / nemščinaANG/NEM
  x
 20 KT
 Umetnost (1. in 2. sklop)
 UME x
4 KT
 ZgodovinaZGO
 x 6 KT
 Geografija GEO x 6 KT
 Sociologija SOC x 3 KT
 Psihologija PSI x
3 KT
 Fizika FIZ x3 KT
 Kemija KEM x
 3 KT
 Biologija
 BIO x6 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZ x14 KT
 Veščine sporazumevanja
 VSP x
 5 KT
 Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju
 PPP x 5 KT
 Razvoj in učenje predšolskega otroka
RUP x
 6 KT
 Varno in zdravo okolje
 VZO x
 5 KT
 Kurikulum oddelka v vrtcu
KOV
 x
 6 KT
 Igre za otroke
 IGO x 4 KT
 Ustvarjalno izražanje
 USI x20 KT
 Matematika za otroke
MAO
 x 4 KT
 Jezikovno izražanje otrok
 JIO x
 4 KT
 Naravoslovje za otroke
NAR
 x
 4 KT
 Družboslovje za otroke
DRU
 x
 4 KT
 Informacijsko komunikacijska tehnologija
IKT
 x
4 KT
 Šport za otroke
ŠPO
 x
 6 KT
 Glasba (3. sklop iz UME)
 GL x4 KT
 Hospitacije
 HOS x 7 KT
Ustvarjanje v tekstilu
 UST x 3 KT
 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
 PUD x 20 KT
 Interesne dejavnosti
 IND x
 14 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskega otroka,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izpitni nastop in zagovor.       (4 KT)