PREDŠOLSKA VZGOJA - predmetnik


Naziv strokovne izobrazbe: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok.

Trajanje izobraževanja: Štiri leta za udeležence s končano osnovno šolo. Za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:


PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLO 192   24 KT
 Matematika MAT
 192 19 KT
 Tuji jezik - angleščina / nemščinaANG/NEM
  192
 20 KT
 Umetnost (1. in 2. sklop)
 UME48
4 KT
 ZgodovinaZGO
 52 6 KT
 Geografija GEO 52 6 KT
 Sociologija SOC 28 3 KT
 Psihologija PSI283 KT
 Fizika FIZ 323 KT
 Kemija KEM32
 3 KT
 Biologija
 BIO 526 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZ 014 KT
 Veščine sporazumevanja
 VSP50
 5 KT
 Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju
 PPP 50 5 KT
 Razvoj in učenje predšolskega otroka
RUP64
 6 KT
 Varno in zdravo okolje
 VZO50
 5 KT
 Kurikulum oddelka v vrtcu
KOV
56
 6 KT
 Igre za otroke
 IGO 32 4 KT
 Ustvarjalno izražanje
 USI 16320 KT
 Matematika za otroke
MAO
 32 4 KT
 Jezikovno izražanje otrok
 JIO 40
 4 KT
 Naravoslovje za otroke
NAR
32
 4 KT
 Družboslovje za otroke
DRU
32
 4 KT
 Informacijsko komunikacijska tehnologija
IKT
32
4 KT
 Šport za otroke
ŠPO
40
 6 KT
 Glasba (3. sklop iz UME)
 GL 284 KT
 Hospitacije
 HOS 48 7 KT
 Pevski zbor
 PZ 24 3 KT
 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
 PUD140
 20 KT
 Interesne dejavnosti
 IND40 14 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošno izobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljena poklicna matura, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskega otroka,
  3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in
  4. izpitni nastop in zagovor.       (4 KT)