MEHATRONIK OPERATER - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: MEHATRONIK OPERATER.
Naziv strokovne izobrazbe: mehatronik operater/mehatroničarka operaterka.

Trajanje izobraževanja: Tri leta za udeležence s končano osnovno šolo, za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Izvedbeni predmetnik za izobraževanje odraslih:

PREDMET
KRATICAŠtevilo ur
Število KT
 Slovenščina SLOx
12 KT
 Matematika
MAT
x
 12 KT
 Tuji jezik - angleščina /nemščina
ANG/NEM
x
 9 KT
 Umetnost UMEx
2 KT
 NaravoslovjeNAR
x
 6 KT
 Družboslovje DRUx
 6 KT
 Športna vzgoja
 ŠVZx
7 KT
 Tehniško komuniciranje v poklicu
 obveznox
 4 KT
 Materiali in obdelave v poklicu
 obveznox
 3 KT
 Elementi konstrukcij
 obveznox
 3 KT
 Izdelava električnih tokokrogov
 obveznox
 6 KT
 Uporaba krmilnih naprav
obvezno
x
 6 KT
 Priklopi električnih motorjev
 obveznox
 6 KT
 Mehatronski sistemi
 obveznox
 9 KT
 Proizvodni procesi
 obveznox
 7 KT
 Vzdrževanje in popravila mehatronskih sistemov
izbirno
x
6 KT
 Odprti kurikulum
 OKx
30 KT
 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
 PUDx
37 KT
 Interesne dejavnosti
 INDx
 7 KT

Pogoji za dokončanje:
  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljen zaključni izpit, ki obsega:
  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  2. zaključno delo.       (2 KT)