IZDELOVALEC OBLAČIL - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: IZDELOVALEC OBLAČIL
Naziv strokovne izobrazbe: izdelovalec/-ka oblačil

Trajanje izobraževanja: Tri leta za udeležence s končano osnovno šolo, za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

PREDMET

Število ur


Število KT

Slovenščina
x

12 KT
Matematika
x

12 KT
Tuji jezik - angleščina/nemščina
x

9 KT
Umetnost
x

2 KT
Družboslovje
x

6 KT
Naravoslovje
x

6 KT
Športna vzgoja
x

7 KT
Osnove v tekstilstvu
x

18 KT
Ženska in moška oblačila
x

18 KT
Otroška oblačila
x

9 KT
Krojaštvo - ženska oblačila
x

10 KT
Odprti kurikulum
x

30 KT
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
x

36 KT
Interesne dejavnosti
x

10 KT

Pogoji za dokončanje:

  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljen zaključni izpit, ki obsega:

1.     pisni in ustni izpit iz slovenščine,

2.     storitev in zagovor.       (2 KT)