IZDELOVALEC OBLAČIL - predmetnik

Ime izobraževalnega programa: IZDELOVALEC OBLAČIL
Naziv strokovne izobrazbe: izdelovalec/-ka oblačil

Trajanje izobraževanja: Tri leta za udeležence s končano osnovno šolo, za udeležence s končanim katerimkoli programom srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja pa je ustrezno krajše. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

PREDMET

Število ur


Število KT

Slovenščina
106

12 KT
Matematika
106

12 KT
Tuji jezik - angleščina/nemščina
82

9 KT
Umetnost
12

2 KT
Družboslovje
66

6 KT
Naravoslovje
33

6 KT
Športna vzgoja
0

7 KT
Osnove v tekstilstvu
171

18 KT
Ženska in moška oblačila
171

18 KT
Otroška oblačila
84

9 KT
Krojaštvo - ženska oblačila
102

10 KT
Odprti kurikulum
264

30 KT
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
465

36 KT
Interesne dejavnosti
30

10 KT

Pogoji za dokončanje:

  • uspešno opravljeni izpiti iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov,
  • uspešno opravljeni izpiti iz obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter odprtega kurikula,
  • opravljen zaključni izpit, ki obsega:

1.     pisni in ustni izpit iz slovenščine,

2.     storitev in zagovor.       (2 KT)