• Novice
21. avgust 2019

Vabilo na brezplačno izobraževanje v okviru projekta MUNERA 3

Spoštovani,


Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih, sodeluje v projektu MUNERA 3, s katerim je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji izbrana na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022«, v okviru katerega se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Več o samem projektu si lahko preberete 
v spodnji povezavi:

Razpis Munera 3.PDF

Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih bo v šolskem letu 2019/2020 v projekt, v okviru katerega bo izvajala prekvalifikacije na ravni srednjega strokovnega izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: programi SSI), in ki omogočajo posamezniku s pridobljeno izobrazbo na ravni srednjega strokovnega izobraževanja pridobitev nove kvalifikacije na ravni srednjega strokovnega izobraževanja  vključila  najmanj 25 udeležencev.


Za izbrane udeležence bo izvajanje izobraževalnih programov Šolskega centra Novo mesto, Enote za izobraževanje odraslih, od začetka šolskega leta 2019/20209 pa do zaključka izobraževanja brezplačno, pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju.

Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA 3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.

Kdo se lahko vključi v program?

Vključi se lahko vsak zaposleni, ki je uspešno končal katerikoli program SSI in se želi prekvalificirati v drug program SSI.

Pred vključitvijo v projekt mora kandidat dostaviti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje svoj zaposlitveni status (npr. izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ, potrdilo delodajalca, ipd.) in letna spričevala ter spričevalo o poklicni maturi končanega programa SSI.

Obveznosti vključenih v projekt

Z vsakim udeležencem bomo ob vpisu podpisali pogodbo o izobraževanju. V pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Izobraževanje se financira za celotno trajanje izobraževanja pod pogojem, da udeleženec redno izpolnjuje svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju.

Merila za vključitev v projekt

V šolskem letu 2019/2020 bo šola na podlagi letnega delovnega načrta na novo vključila v projekt naslednje število udeležencev po programih:

Lesarski tehnik: 5 udeležencev

Gradbeni tehnik: 5 udeležencev

Zdravstvena nega: 5 udeležencev

Kozmetični tehnik: 5 udeležencev

Elektrotehnik: 2 udeleženca

Logistični tehnik: 3 udeležence

V primeru večjega števila prijav, bodo imeli prednost udeleženci z boljšim učnim uspehom na poklicni maturi.

V kolikor pride do manjšega števila prijav od razpisanih po posameznih programih bo šola ustrezno prerazporedila število razpisanih mest na ostale srednje strokovne izobraževalne programe.

Način in rok za prijavo v projekt

Rok za prijavo v projekt je  9. 9. 2019 do 12. ure. Vloga obsega izpolnjen obrazec, ki je priloga tega vabila, ter zahtevana dokazila.

Vloge se pošljejo po navadni pošti v zaprti ovojnici z vidno oznako »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja na naslov: Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto ali v skenirani obliki na elektronski naslov #EM#646868626a6428606765657d7e7e65665062713e7a78386471#EM# zadevo »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«, lahko pa jih dostavite tudi osebno v pisarne Enote za izobraževanje odraslih, v prvem nadstropju Šolskega centra Novo mesto.

Kot pravočasno prispele vloge bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v tajništvo Šolskega centra Novo mesto ali na zapisani elektronski naslov. Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.

Rok v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu prijave na projekt

Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najpozneje do 12. 9. 2019 do 14. ure. Izbrani kandidati bodo potem tudi povabljeni k podpisu pogodbe o izobraževanju.

Dodatne informacije o brezplačnem izobraževanju v okviru projekta MUNERA 3

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov #EM#646868626a6428606765657d7e7e65665062713e7a78386471#EM# oziroma lahko vsak delovni dan pokličete med 8. in 12. uro gospo Dijano Golovrški na tel. št. 07/ 3932 208.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

MUNERA 3_OBRAZEC - vloga za vpis SSI-2.pdf

MUNERA 3 Potrdilo delodajalca o statusu zaposlenega.doc