» Domov | Informacije | Organiziranost ŠC Novo mesto

Organiziranost Å C Novo mesto

Organiziranost Å C
Å olski center Novo mesto je javni zavod in je bil ustanovljen na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, Å¡t. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D in 47/15), prvega odstavka 6. člena Zakona o viÅ¡jem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, Å¡t. 86/04 in 100/13), je Vlada Republike Slovenije,  28. julija 2015, sprejela SKLEP o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski center Novo mesto«, Å¡tevilka 01403-43/2015/7.
 
Zavod opravlja javno službo na naslednjih področjih:
-      P/85.310 - srednjeÅ¡olsko sploÅ¡no izobraževanje,
-      P/85.320 - srednjeÅ¡olsko poklicno in strokovno izobraževanje,
-      P/85.421 - viÅ¡jeÅ¡olsko izobraževanje in
-      R/91.011 - dejavnost knjižnic.
 
Za izvajanje dejavnosti zavoda so organizirane naslednje organizacijske enote:
A) Å¡ole:
       -    Srednja strojna Å¡ola,
       -    Srednja elektro Å¡ola in tehniÅ¡ka gimnazija,
       -    Srednja zdravstvena in kemijska Å¡ola,
       -    Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska Å¡ola,
       -    ViÅ¡ja strokovna Å¡ola in
       -    Enota za izobraževanje odraslih
in
B) organizacijska enota Medpodjetniški izobraževalni center (MIC).
 
Za racionalno delovanje zavoda se infrastrukturne in druge dejavnosti, pomembne za vse ali več organizacijskih enot, združujejo in opravljajo na ravni zavoda (v nadaljnjem besedilu: skupne službe). Skupne službe zavoda so:
-      sploÅ¡na služba, v kateri se opravljajo sploÅ¡ne, pravne, kadrovske in druge administrativno-tehnične zadeve,
-      finančno računovodska služba, ki opravlja računovodske in knjigovodske zadeve,
-      informacijska služba, ki opravlja knjižnično in informacijsko dejavnost ter avdiovizualne storitve (servisiranje učil in avdiovizualnih sredstev ter druge tovrstne storitve),
-      tehnična služba, ki opravlja varovanje, vzdrževanje in čiščenje objektov, opreme in naprav, ki so namenjeni dejavnosti zavoda,
-      služba, ki opravlja investicijske dejavnosti, investicijsko vzdrževanje, opremljanje, vodenje skupnih projektov, povezanih s skupnimi programi in osnovnimi sredstvi (premičnine in nepremičnine),
-      komercialna služba in služba za javno naročanje repromateriala, skladiščenje in trženje izdelkov,
-      založniÅ¡ke, promocijske dejavnosti zavoda in ostale skupne naloge ter
-      naloge v zvezi z upravljanjem s premoženjem zavoda.
 
Direktor lahko določi, da se v okviru skupnih služb opravljajo tudi druge naloge oziroma storitve s področja dejavnosti zavoda oziroma da se opravljanje določenih nalog iz prejšnjega odstavka organizira v okviru posamezne organizacijske enote.

Na nivoju zavoda ali znotraj posamezne organizacijske enote se lahko v skladu s sklepom sveta zavoda oblikuje razvojna enota za opravljanje dejavnosti s področja raziskovanja in razvoja.
 
Skupne službe vodi direktor zavoda, ki lahko za koordiniranje dela skupnih služb in pomoč pri njihovem vodenju imenuje vodjo skupnih služb oziroma imenuje vodjo posamezne službe.
 
Organi zavoda so:
-      svet zavoda,
-      direktor zavoda,
-      kolegij in
-      komisija za kakovost zavoda.
 
Organi srednjih Å¡ol so:
-      ravnatelj,
-      pomočnik ravnatelja,
-      učiteljski zbor,
-      oddelčni učiteljski zbor,
-      programski učiteljski zbor,
-      razrednik,
-      strokovni aktivi učiteljev,
-      komisija za kakovost,
-      pritožbena komisija  in
-      svet starÅ¡ev.
 
Organi Višje strokovne šole so:
-      ravnatelj,
-      vodja programskega področja,
-      strateÅ¡ki svet,
-      predavateljski zbor,
-      strokovni aktivi,
-      Å¡tudijska komisija in
-      komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.
 
Organi Enote za izobraževanje odraslih so:
-      ravnatelj Å¡ole,
-      andragoÅ¡ki zbor,
-      vodja izobraževalnega področja,
-      strokovni aktivi,
-      komisija za kakovost v izobraževanju odraslih in
-      razrednik.
 
Organi MIC so:
-      poslovni odbor MIC,
-      vodja MIC in
-      strokovni aktivi.
 
Svet zavoda ima 23 članov, in sicer:
-      5 predstavnikov ustanovitelja,
-      5 predstavnikov delavcev organizacijskih enot srednjih Å¡ol,
-      1 predstavnik delavcev skupnih služb,
-      5 predstavnikov starÅ¡ev dijakov,
-       2 predstavnika dijakov,
-      1 predstavnik partnerjev MIC,
-      3 predstavnike Å¡tudentov viÅ¡je strokovne Å¡ole in
-      predsednik strateÅ¡kega sveta, ki je po svojem položaju član sveta.
 
Predstavniki ustanovitelja
 1. Borut Novak
 2. Silvester Vrhovnik
 3. Anton Progar
 4. Peter Kostrevc
 5. Eva Filej Rudman
Predstavniki delavcev organizacijskih enot oziroma Å¡ol: SSÅ , SEÅ TG, SGLÅ +SÅ M,  SZKÅ ,  VSÅ + EIO+MIC
 1. Robert Rudman
 2. Darja Marjanović
 3. Marija Nemanič
 4. Matejka Kure
 5. Marjan Miklič
Predstavnica skupnih služb
 1. Tatjana Vene
Predstavniki staršev: SSŠ, SEŠTG, SGLŠ, SZKŠ, SŠM
 1. Lucija Stopar
 2. Rajko Siročič
 3. Jože Strojinc
 4. Mateja Å aÅ¡ek 
 5. Igor Å trbenc
Predstavnik partnerjev MIC
 1. Zdravko Klevišar
Predstavniki študentov Višje strokovne šole
 1. Andreja Smodiš
 2. Primož Novak
 3. Miha Jerele 
Predsednik strateškega sveta
 1. Mag. Silvo Lah
 
Predstavnika dijakov 
 1. Tadej Golobič, S4B   
 2. Sven Novšak, F4B

Vodstvo Å olskega centra Novo  mesto
 
Direktor Å olskega centra Novo mesto: Å tefan David,  univ. dipl. inž. str.

Ravnatelj Srednje  strojne Å¡ole: Sebastijan Brežnjak, univ. dipl. inž.
Pomočnik ravnatelja: DuÅ¡an Okleščen, prof. 

Ravnatelj Srednje elektro Å¡ole in  tehniÅ¡ke gimnazije:  Boris Plut, univ. dipl. inž.
Pomočnik ravnatelja: mag. Drago Crnić, univ. dipl. inž.
Pomočnica ravnatelja: mag. Vesna Parkelj, prof.

Ravnateljica Srednje  gradbene, lesarske in vzgojiteljske Å¡ole: Damjana Gruden,  mag.
Pomočnica ravnateljice Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole: Branka Klarić, univ. dipl. inž.

Ravnateljica Srednje  zdravstvene in  kemijske Å¡ole: Damjana Papež, prof.
Pomočnica ravnateljice: mag. Katja Hrovat,  prof.
Pomočnica ravnateljice: Petra Žibert, prof.Ravnatelj ViÅ¡je strokovne Å¡ole: mag. Matej Forjan, prof. 

Ravnatelj Enote za izobraževanje odraslih: Zlatko Zepan, prof.
Pomočnica ravnatelja:Aleksandra Barič Vovk, univ. dipl. pedagoginja

Vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra: Tomaž Pintarič, univ. dipl. inž.

Šolska svetovalna služba
 
Vesna Badjuk, univ. dipl. psihologinja
Zlatka Kocjan, prof. pedagogike in sociologije
Sebastijan Einsiedler, univ. dipl. psiholog 
Jožica Hrovat, univ. dipl. socialna delavka 
Polona Kramar, univ. dipl. psihologinja
Mirjam Žnidarčič, univ. dipl. socialna delavka 
Janja JavorÅ¡ek, univ. dipl. psihologinja 


Skupne službe zavoda
 
Splošna služba Šolski center Novo mesto: Cvetka Peterlin
 • Srednja strojna Å¡ola: Darja KraÅ¡evec
 • Srednja elektro Å¡ola in tehniÅ¡ka gimnazija: Mateja PavÅ¡e
 • Srednja zdravstvena in kemijska Å¡ola: Jelka Frančič
 • Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska Å¡ola: Sandra Tomović
 • ViÅ¡ja strokovna Å¡ola: Diana Kovačič
 • Enota za izobraževanje odraslih: Veronika Kastrevc

Finančno računovodska služba: Nada Košmerl

Informacijska služba/šolska knjižnica: Mateja Šašek

Tehnična služba: Drago Ponikvar

Vzdrževalec učne tehnologije: Igor Novina

Vodja Å¡portne dvorane Leona Å tuklja: Kristijan Turk

 
Pooblaščene osebe za posredovanje splošnih informacij:
 • Cvetka Peterlin, dipl. org. menedžmenta kakovosti, 07 393 21 22
Odgovorne osebe za posredovanje informacij javnega značaja:
 • Cvetka Peterlin, dipl. org. menedžmenta kakovosti, 07 393 21 22
Odgovorna oseba za posredovanje informacij za medije:
 • Å tefan David, univ. dipl. inž. strojniÅ¡tva, direktor
 
Poslovni čas zavoda
 
 Ponedeljek  7.00–15.00
 Torek  7.00–15.00
 Sreda  7.00–15.00
 ÄŒetrtek  7.00–15.00
 Petek  7.00–15.00