Pravila Å¡olske prehrane na Å C Novo mesto

Prehrana na Srednji Å¡oli Metlika

Å OLSKA PREHRANA

V skladu z Zakonom o šolski prehrani (Uradni list RS št. 43/10) imajo dijakinje in dijaki pravico do dijaške malice, ki je subvencionirana glede na socialni status članov družine.

Za dijake SÅ  Metlika bo organizirana prehrana dijakov v razdelilnici Srednje Å¡ole Metlika. Malico bo pripravljala Osnovna Å¡ola Metlika.

Prijava in odjava
 
Dijaka na malico lahko pisno prijavijo starši, skrbniki ali druge osebe, pri katerih so posamezni dijaki v oskrbi (v nadaljevanju: starši), praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto ali kadarkoli med šolskim letom.
 
Oddano prijavo na malico lahko starši kadarkoli prekličejo. Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu pisne vloge.
   
Posamezni dnevni obrok lahko odjavijo do 9. ure za naslednji dan oz. v primeru
bolezni do 8. ure za tekoči dan. V tem primeri pri odjavi navedete razlog, zakaj malico odjavljate.

Malico lahko odjavite:
•    starÅ¡i s SMS-sporočilom na mobilno Å¡tevilko 041 303-614 (v sporočilu morajo biti navedeni priimek in ime dijaka, naziv oddelka in dnevi, za katere se malica odjavlja),
•   dijak sam, če je pooblaščen s strani starÅ¡ev na oddani prijavi, s SMS-sporočilom na mobilno Å¡tevilko 041 303-614  (v sporočilu morajo biti navedeni priimek in ime dijaka, naziv oddelka in dnevi, za katere se malica odjavlja).

Nepravočasna odjava malice ali nekoriščena malica pomeni za starše plačilo polne cene malice (2,42 €).

 
Plačilo malice

S 1. 9. 2014 se je začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev z namenom poenostavitve uveljavljanja subvencionirane prehrane. Pred šolskim letom 2014/2015 staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malic, saj bodo šole upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Te podatke šola pridobi od krajevno pristojnega Centra za socialno delo.

Å e vedno pa je potrebna prijava na malico v Å¡oli.

Na podlagi novele pa starši vložijo vlogo za subvencijo malice pri Centru za socialno delo v primeru:
-    če družina dijaka ne razpolagala z veljavno odločbo o otroÅ¡kem dodatku ali državni Å¡tipendiji,
-    polnoletni dijaki, ki nimajo odločbe o državni Å¡tipendiji in jim odločba o otroÅ¡kem dodatku preneha veljati s polnoletnostjo,
-    polnoletni dijaki, ki jim je bila zaradi preseganja cenzusa državna Å¡tipendija zavrnjena, vendar bi bili Å¡e upravičeni do 40 % subvencije malice.

Zakon o šolski prehrani omogoča pridobitev subvencije dijakom pod naslednjimi pogoji:
-    do 42 % neto povprečne plače v RS, pripada 100 % subvencija malice,
-    nad 42 % do 53 % neto povprečne plače v RS, pripada subvencija malice v viÅ¡ini 70 % cene malice,
-    nad 53 % do 64 % neto povprečne plače v RS, pripada subvencija malice v viÅ¡ini 40 % cene malice.

 
Prispevek staršev za malico plačajo starši na račun Šolskega centra Novo mesto preko položnice, ki bo posredovana za pretekli mesec. V kolikor starši ne bodo plačali malice po treh opominih, bo sprožen postopek izterjave preko sodišča.